TỔNG HỢP‎ > ‎

BIỂU MẪU

 
                                1) PHIẾU DỰ GIỜ - Download
                                2) PHIẾU THĂM LỚP - Download
                                3) PHIẾU KHẢO SÁT NHẠC CỤ - Download
                                4) PHIẾU CHẤM SKKN TỈNH (Excel) - Download
                                5) PHIẾU ĐÁNH GIÁ GVTH (QĐ14) - Download
                                6) PHIẾU ĐÁNH GIÁ THTT-HSTC - Download
                                7) PHIẾU ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG (TT14) - Download
                                8) TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA (32V8.6) - Download
                                9) TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA (32V8.9) - Download
                                10) MẪU BÁO CÁO TBM (QUÝ - CUỐI KỲ) - Download
                                11) MẪU BÁO CÁO HĐBM - TỔ BỘ MÔN TỈNH - Download
                                    12) MẪU BIÊN BẢN THANH TRA TOÀN DIỆN - Download
                                    13) 40 MẪU BÌA ĐỒ ÁN, TỐT NGHIỆP ĐẸP CHO SINH VIÊN - Download
                                14) BẢNG TÍNH PHỤ CẤP THÂM NIÊN (EXCEL): Việt Chương - Download
 Cảm ơn người này
Comments