Đền thờ Cố Quản

Thăm Đền thờ Đức Cố Quản Trần Văn Thành - xã Thạnh Mỹ Tây - Châu Phú
Nho sĩ Cao Văn Cảo có thơ tưởng niệm ông như sau:

Lạc Hồng lãnh thổ tặc lãng di,

Khảng khái Trần công lực hộ trì.

Tráng chí trường lưu kim cổ hận,

Trung tâm khả xử địa thiên tri.

Quốc dân truy điệu tu đình võ,

Hành khách quan hoài phú thử li.

Đa thiểu bạn thần kinh thử xứ,

Đê đầu, đảm chiến, trứu song mi.

Tạm dịch:

Non sông Hồng Lạc giặc xâm lăng,

Thẳng thắn Trần Công cố sức ngăn.

Trời đất biết cho lòng sốt sắng,

Kiếp đời ghi mãi chí thù hằn.

Đền thờ tỏ dấu dân trong nước,

Thơ vịnh nêu tình khách viết văn.

Những đứa phản thần qua đến cửa,

                  Gục đầu, run mật, cặp mày nhăn.
Comments