Nhạc Pháp

NHẠC PHÁP - ĐỘC TẤU

     STT                                                     TÊN BÀI       NGHE
 1  Romance
 Nghe
 2  Johnny guitar  Nghe
 3  La Ragazza Di bube  Nghe
 4  Love story  Nghe
 5  La Playa  Nghe
 6  Two Guitars  Nghe
 7  Goodfather  Nghe
 8  Solenzara  Nghe
 9  Sound of Silence
 Nghe
 10  Aranjiez Mon amour
 Nghe

Romance Guitare


La Ragazza Di bube


La Playa


Goodfather


Sound of Silence

Johnny Guitare


Love story


Two Guitars


Solenzara 


Aranjiez Mon amour 

Comments