LIÊN KẾT‎ > ‎

VĂN BẢN QUAN TRỌNG

 

Bấm vào 1 trong 2 logo này để tìm văn bản
                            

Nút +1 là viết tắt của "Điều này khá tuyệt" hoặc "Bạn nên xem điều này". Bạn đừng quên bấm vào nhé.

Tìm hiểu về Nút +1 


 - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ (Xem)
 - VĂN BẢN PHÁP QUY HÀNH CHÍNH - BỘ GDĐT (Xem)
 - VĂN BẢN PHÁP LUẬT (Xem)
 - VĂN BẢN PHÁP LUẬT VIỆT NAM (Xem)
 - LỊCH SỬ VIỆT NAM (Xem)
 - DANH MỤC PHÁP ĐIỂN (Xem)
 - TRANH TỤNG (Xem)

Văn bản nào không có chữ "Tải", bạn bấm vào tên văn bản để liên kết tải về.


 TT                                                                                   NỘI DUNG 
 1  Thông tư 41 - Điều lệ trường Tiểu học Xem
 2  QĐ14 - Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên 
 3  Thông tư 32 - Đánh giá học sinh tiểu học 
 4  Thông tư 97 - Công tác phí 
 5  Nghị định 51 - Hóa đơn 
 6  Điều lệ thi GVDG 
 7  Thông tư 21 - Thi GVDG 
 8

 Thông tư 01 - Quy định trình bày văn bản  (Bảng tóm tắt: Xem - Download)

 
 9  HD28 - Đánh giá, rèn kĩ năng viết của học sinh 
 10  CV1191 - HD lập kế hoạch, kiểm tra trường CQG 
 11  Thông tư 02 - HD thực hiện NĐ về thi đua khen thưởng (ngày 24/01/2011) 
 12  CV314/SGDĐT-VP - HD xét kỷ niệm chương 2010-2011 
 13  HD 53 - XÉT THI ĐUA NĂM HỌC 2010-2011 
 14  CV 299 - TỰ CHỦ TÀI CHÍNH Tải
 15  Thông tư 13 - Quy chế tổ chức trường TH-THCS-THPT tư thục                Xem
 16  Quyết định 08/2011/QĐ-UBND, 15/3/2011 về chế độ công tác phí               Xem
 17  Luật Giáo dục 2005 
 18  Luật Giáo dục sửa đổi 2009 
 19  Luật viên chức 11/2010  -  Luật Cán bộ công chức 2008 (Tải) 
 20  Thông tư 28/BGDĐT (về chế độ làm việc của GV phổ thông)                      Xem
 21  Thông tư 28/BTC (Thuế thu nhập cá nhân - Điều 14, trang 31)                  Xem
 22  NĐ 31/2011/NĐ-CP (HD một số điều Luật Giáo dục)                                 Xem
 23  Đánh giá HT tiểu học theo TT14/2011 (CV 3256)                                       
 24  CV 1343/UBND-VX (Điều chỉnh chế độ ngành Giáo dục)                              Xem
 25  CV 3256 HD (ĐGXL Hiệu trưởng tiểu học)                                              
 26  NĐ 34/2011/NĐCP (Xử lý kỷ luật công chức)                                                    Xem
 27  CV 616/BGDĐT (Đánh giá xếp loại GV tiểu học)                                       Xem
 28  Thông tư 14 (Chuẩn Hiệu trưởng)                                                          Xem
 29  CV 600/SGDĐT-GDTH (Triển khai ĐGXL Hiệu trưởng TH)                             Xem 
 30  CV 2094 CỦA BGDĐT (về thời gian năm học 2011-2012)                     Xem
 31  NĐ 42/2010 (Hướng dẫn thi hành Luật Thi đua khen thưởng)                      Xem
 32  CV 53/HD-SGDĐT (HD thi đua khen thưởng 2010-2011)                              Xem
 33 NĐ 57/2011/NĐ-CP (Phụ cấp công vụ)                                                      Xem
 34  NĐ 54/NĐ-CP (Phụ cấp thâm niên nhà giáo)                                             Xem
 35 HD 40/SGDĐT về thực hiện NĐ54/NĐ-CP (Phụ cấp thâm niên)                     Xem
 36 Quy chế ban hành công tác văn thư, lưu trữ (QĐ 2062/QĐ-SGDĐT)              Xem
 37 Dự thảo hướng dẫn thực hiện NĐ54/CP về phụ cấp thâm niên                     Xem
 38 Tài liệu HD về phụ cấp thâm niên Bộ, Sở GDĐT                                        Tải
 39 HD 41/SGDĐT về thực hiện bảo lưu PC ưu đãi khi điều động làm CTQL         Tải
 40 Thông tư liên tịch 08/2011/TTLT-BNV-BTC về HD phụ cấp thu hút                Xem
 41 HD thi đua khen thưởng 2011-2012                                                         Xem
 42 TT 03/2005/TT-BNV về nâng lương thường xuyên và trước hạn                    Xem
 43 Quyết định số 1751/QĐ-UBND, 08/9/2006 về nâng lương trước hạn                  Xem Tải
 44 CV 1448/SGDĐT-TCCB về nâng lương trước hạn năm 2012                               Tải Xem
 45 NĐ 46/2010/NĐ-CP về thôi việc, nghỉ hưu                                                  Tải
 46 NĐ 127/2008/NĐ-CP, Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp                           Tải
 47 QĐ28/2010/QĐ-UBND 25/5/2010 về trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng...               Tải
 48 CV1191/SGDĐT-TH 25/8/2010 về lập KH và kiểm tra công nhận trường CQG Tải
 49 Quy định về phòng, khu trường chuẩn quốc gia Tải
 50 Quy định hồ sơ trường chuẩn quốc gia gửi tỉnh (kèm 5 chuẩn file excel: Tải) Tải
 51 Tóm tắt CV1425/UBND-VX, 16/5/2011 bổ sung chế độ ngành giáo dục (khen thưởng) Tải
 52 QĐ 32/BGDĐT ngày 24/10/2005 về công nhận trường TH đạt CQG Xem
 53 CV 1343/UBND-VX, ngày 10/5/2011 điều chỉnh một số chế độ ngành giáo dục Tải
 54 Thông tư 30 Đánh giá học sinh tiểu học   Tải
 

Hướng dẫn Download tài liệu trên website NhacQM.pdf


 

 
     Số:  06/HD-SGDĐT                                                                                         Long Xuyên, ngày  4  tháng 3 năm 2011
 
HƯỚNG DẪN THUYÊN CHUYỂN
 Về việc điều động, thuyên chuyển, luân chuyển
cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục đào tạo năm học 2010-2011 và những năm tiếp theo
 


 Trang 1, 2 
 

Trang con (1): 2
Comments