LIÊN KẾT‎ > ‎

EMAIL GD-AG

 
 
 

Toàn bộ  Email các ngành giáo dục tỉnh AG 

La Công Tâm <tampgd@angiang.edu.vn>, Lý Thanh Tú lttu@angiang.edu.vn, Phan Ngọc Trinh <trinhpgd@angiang.edu.vn> 

CÁC TRƯỜNG MẦM NON

Mầm non Ba Chúc-TT <c0bachuctt@angiang.edu.vn>, Mầm non Cô Tô-TT <c0cotott@angiang.edu.vn>, Mầm non Lương An Trà-TT <c0luongantratt@angiang.edu.vn>, Mầm non TT Chợ Mới <c0chomoicm@angiang.edu.vn>, Mầm non Tà Đãnh-TT <c0tadanhtt@angiang.edu.vn>, Mầm non An Phú-AP <c0anphuap@angiang.edu.vn>, Mầm non Bình Mỹ-CP <c0binhmycp@angiang.edu.vn>, Mầm non Châu Phong-TC <c0chauphongtc@angiang.edu.vn>, Mầm non Chợ Vàm-PT <c0chovampt@angiang.edu.vn>, Mầm non Dân Tộc-TC <c0dantoctc@angiang.edu.vn>, Mầm non Hoa Hồng-TB <c0hoahongtb@angiang.edu.vn>, Mầm non Hoa Lan-TB <c0hoalantb@angiang.edu.vn>, Mầm non Hoa Mai-CP <c0hoamaicp@angiang.edu.vn>, Mầm non Hoa Mai-TB <c0hoamaitb@angiang.edu.vn>, Mầm non Hoa Sen-CD <c0hoasencd@angiang.edu.vn>, Mầm non Hoa sen-TB <c0hoasentb@angiang.edu.vn>, Mầm non Hướng Dương-TB <c0huongduongtb@angiang.edu.vn>, Mầm non Khánh Hòa-CP <c0khanhhoacp@angiang.edu.vn>, Mầm non Long Sơn-TC <c0longsontc@angiang.edu.vn>, Mầm non Phú Hiệp-PT <c0phuhieppt@angiang.edu.vn>, Mầm non Phú Mỹ-PT <c0phumypt@angiang.edu.vn>, Mầm non Phú Thọ-PT <c0phuthopt@angiang.edu.vn>, Mầm non Sao Mai-TC <c0saomaitc@angiang.edu.vn>, Mầm non Thạnh Mỹ Tây-CP <c0thanhmytaycp@angiang.edu.vn>, Mầm non Tri Tôn-TT <c0tritontt@angiang.edu.vn>, Mầm non TT Mỹ Luông-CM <c0myluongcm@angiang.edu.vn>, Mầm non Tuổi Ngọc-TB <c0tuoingoctb@angiang.edu.vn>, Mầm non Tuổi Thơ-TB <c0tuoithotb@angiang.edu.vn>, Mầm non Ánh Dương-TB <c0anhduongtb@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Phước Hưng-AP <c0phuochungap@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Quốc Thái-AP <c0quocthaiap@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo An Hảo-TB <c0anhaotb@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Phú Xuân-PT <c0phuxuanpt@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo An Bình-TS <c0anbinhts@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo An Cư-TB <c0ancutb@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo An Hoà-CT <c0anhoact@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo An Nông-TB <c0annongtb@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo An Phú-TB <c0anphutb@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo An Thạnh Trung-CM <c0anthanhtrungcm@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo An Tức-TT <c0antuctt@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Anh Vũ-TB <c0anhvutb@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Bình Chánh-CP <c0binhchanhcp@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Bình Hòa-CT <c0binhhoact@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Bình Long-CP <c0binhlongcp@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Bình Phú-CP <c0binhphucp@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Bình Phước Xuân-CM <c0binhphuocxuancm@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Bình Thành-TS <c0binhthanhts@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Bình Thạnh-CT <c0binhthanhct@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo BìnhThuỷ-CP <c0binhthuycp@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo BìnhThạnh Đông-PT <c0binhthanhdongpt@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Chi Lăng-TB <c0chilangtb@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Châu Lăng-TT <c0chaulangtt@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Châu Phong-TC <c0chauphong1tc@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Cần Đăng-CT <c0candangct@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Hiệp Xương-PT <c0hiepxuongpt@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Hoa Cúc-LX <c0hoacuclx@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Hoa Hồng-CD <c0hoahongcd@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Hoa Hồng-LX <c0hoahonglx@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Hoa Lan-LX <c0hoalanlx@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Hoa Mai-LX <c0hoamailx@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Hoa Phượng-LX <c0hoaphuonglx@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Hoa Sen-LX <c0hoasenlx@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Hoa Đào-LX <c0hoadaolx@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Hoà Bình Thạnh-CT <c0hoabinhthanhct@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Hoà Bình-CM <c0hoabinhcm@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Hoà Lạc-PT <c0hoalacpt@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Hoàng Lan-LX <c0hoanglanlx@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Hoàng Oanh-LX <c0hoangoanhlx@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Hoàng Yến-LX <c0hoangyenlx@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Hoạ Mi-LX <c0hoamilx@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Hòa An-CM <c0hoaancm@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Hướng Dương-CD <c0huongduongcd@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Hướng Dương-LX <c0huongduonglx@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Họa Mi-TB <c0hoamitb@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Hội An-CM <c0hoiancm@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Khánh An-AP <c0khanhanap@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Khánh Bình-AP <c0khanhbinhap@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Khánh Hòa-CP <c0khanhhoa1cp@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Kiến An-CM <c0kienancm@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Kiến Thành-CM <c0kienthanhcm@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Long An-TC <c0longantc@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Long Bình-AP <c0longbinhap@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Long Giang-CM <c0longgiangcm@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Long Hoà-PT <c0longhoapt@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Long Kiến-CM <c0longkiencm@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Long Phú-TC <c0longphutc@angiang.edu.vn>, "Mẫu giáo Long Thạnh -TC(BC Tân Châu cũ)" <c0bctanchautc@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Long Điền A-CM <c0longdienacm@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Long Điền B-CM <c0longdienbcm@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Lê Chánh-TC <c0lechanhtc@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Lê Trì-TT <c0letritt@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Lương Phi-TT <c0luongphitt@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Lạc Quới-TT <c0lacquoitt@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Mai Vàng-LX <c0maivanglx@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Mỹ An-CM <c0myancm@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Mỹ Hiệp-CM <c0myhiepcm@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Mỹ Hội Đông-CM <c0myhoidongcm@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Mỹ Phú Đông-TS <c0myphudongts@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Mỹ Phú-CP <c0myphucp@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Nhơn Hưng-TB <c0nhonhungtb@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Nhơn Hội-AP <c0nhonhoiap@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Nhơn Mỹ-CM <c0nhonmycm@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Núi Sập-TS <c0nuisapts@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Núi Tô-TT <c0nuitott@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Núi Voi -TB <c0nuivoitb@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Phú An-PT <c0phuanpt@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Phú Bình-PT <c0phubinhpt@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Phú Hoà-TS <c0phuhoats@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Phú Hưng-PT <c0phuhungpt@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Phú Hội-AP <c0phuhoiap@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Phú Hữu-AP <c0phuhuuap@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Phú Long-PT <c0phulongpt@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Phú Lâm-PT <c0phulampt@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Phú Lộc-TC <c0phuloctc@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Phú Thuận-TS <c0phuthuants@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Phú Thành-PT <c0phuthanh2pt@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Phú Thạnh-PT <c0phuthanh5pt@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Phú Vĩnh-TC <c0phuvinhtc@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Sơn Ca-CP <c0soncacp@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Sơn Ca-TB <c0soncatb@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Thoại Giang-TS <c0thoaigiangts@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Thới Sơn-TB <c0thoisontb@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo TT An Châu-CT <c0anchauct@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo TT Óc Eo-TS <c0oceots@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Tân An-TC <c0tanantc@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Tân Hoà-PT <c0tanhoapt@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Tân Lập-TB <c0tanlaptb@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Tân Lợi-TB <c0tanloitb@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Tân Phú-CT <c0tanphuct@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Tân Thạnh-TC <c0tanthanhtc@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Tân Trung-PT <c0tantrungpt@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Tân Tuyến-TT <c0tantuyentt@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Tây Phú-TS <c0tayphuts@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Tấn Mỹ-CM <c0tanmycm@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Vàng Anh-LX <c0vanganhlx@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Vành Khuyên-LX <c0vanhkhuyenlx@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Văn Giáo -TB <c0vangiaotb@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Vĩnh An-CT <c0vinhanct@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Vĩnh Bình-CT <c0vinhbinhct@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Vĩnh Chánh-TS <c0vinhchanhts@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Vĩnh Châu-CD <c0vinhchaucd@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Vĩnh Gia-TT <c0vinhgiatt@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Vĩnh Hanh-CT <c0vinhhanhct@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Vĩnh Hoà-TC <c0vinhhoatc@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Vĩnh Hậu-AP <c0vinhhauap@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Vĩnh Hội Đông-AP <c0vinhhoidongap@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Vĩnh Khánh-TS <c0vinhkhanhts@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Vĩnh Lộc-AP <c0vinhlocap@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Vĩnh Lợi-CT <c0vinhloict@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Vĩnh Mỹ-CD <c0vinhmycd@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Vĩnh Nguơn-CD <c0vinhnguoncd@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Vĩnh Nhuận-CT <c0vinhnhuanct@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Vĩnh Phú-TS <c0vinhphuts@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Vĩnh Phước-TT <c0vinhphuoctt@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Vĩnh Thành-CT <c0vinhthanhct@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Vĩnh Thạnh Trung-CP <c0vinhthanhtrungcp@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Vĩnh Trung-TB <c0vinhtrungtb@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Vĩnh Trường-AP <c0vinhtruongap@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Vĩnh Trạch-TS <c0vinhtrachts@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Vĩnh Tế-CD <c0vinhtecd@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Vĩnh Xương-TC <c0vinhxuongtc@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Vọng Thê-TS <c0vongthets@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Vọng Đông-TS <c0vongdongts@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Ánh Dương-CD <c0anhduongcd@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Ô Long Vĩ-CP <c0olongvicp@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Ô Lâm-TT <c0olamtt@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Đa Phước-AP <c0daphuocap@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Đào Hữu Cảnh-CP <c0daohuucanhcp@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Định Mỹ-TS <c0dinhmyts@angiang.edu.vn>, Mẫu giáo Định Thành-TS <c0dinhthanhts@angiang.edu.vn>, Nguyễn Thanh Bình <binhgd@angiang.edu.vn>, Nhà trẻ Hoa Hồng-CT <c0hoahongct@angiang.edu.vn>, Nhà trẻ Lâm Thanh Hồng-TS <c0lamthanhhongts@angiang.edu.vn>, Nhà trẻ Măng Non-LX <c0mangnonlx@angiang.edu.vn>, Nhà trẻ Tuổi Thơ-LX c0tuoitholx@angiang.edu.vn 

CÁC  PHÒNG GDĐT

PGD An Phú <pgdanphu@angiang.edu.vn>, PGD Châu Phú <pgdchauphu@angiang.edu.vn>, PGD Châu Thành <pgdchauthanh@angiang.edu.vn>, PGD Châu Đốc <pgdchaudoc@angiang.edu.vn>, PGD Chợ Mới <pgdchomoi@angiang.edu.vn>, PGD Long Xuyên <pgdlongxuyen@angiang.edu.vn>, PGD Phú Tân <pgdphutan@angiang.edu.vn>, PGD Thoại Sơn <pgdthoaison@angiang.edu.vn>, PGD Tri Tôn <pgdtriton@angiang.edu.vn>, PGD Tân Châu <pgdtanchau@angiang.edu.vn>, PGD Tịnh Biên <pgdtinhbien@angiang.edu.vn>,  

CÁC  PHÒNG BAN SỞ GDĐT

Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp & Thường xuyên <phonggdcntx@angiang.edu.vn>, Phòng Giáo dục Mầm non <phonggdmn@angiang.edu.vn>, Phòng Giáo dục Tiểu học <phonggdth@angiang.edu.vn>, Phòng Giáo dục Trung học & Công tác HSSV <phonggdtrh@angiang.edu.vn>, Phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD <phongktkd@angiang.edu.vn>, Phòng Kế hoạch - Tài chính <phongkhtc@angiang.edu.vn>, Phòng QL Thư viện- Thiết bị dạy học & Công nghệ thông tin <phongtvtbcntt@angiang.edu.vn>, Phòng Tổ chức Cán bộ <phongtccb@angiang.edu.vn>, Thanh Tra Sở thanhtra@angiang.edu.vn, Văn Phòng Sở <vanphong@angiang.edu.vn>, Đảng ủy Sở GD-ĐT danguy@angiang.edu.vn, Công đoàn ngành GD <congdoan@angiang.edu.vn>,  

CÁC TRƯỜNG THCS

THCS An Châu-CT <c2anchauct@angiang.edu.vn>, THCS An Hòa-CT <c2anhoact@angiang.edu.vn>, THCS An Phú-AP <c2anphuap@angiang.edu.vn>, THCS An Thạnh Trung-CM <c2anthanhtrungcm@angiang.edu.vn>, THCS An Tức-TT <c2antuctt@angiang.edu.vn>, THCS Bình Chánh-CP <c2binhchanhcp@angiang.edu.vn>, THCS Bình Khánh-LX <c2binhkhanhlx@angiang.edu.vn>, THCS Bình Long-CP <c2binhlongcp@angiang.edu.vn>, THCS Bình Mỹ-CP <c2binhmycp@angiang.edu.vn>, THCS Bình Phú-CP <c2binhphucp@angiang.edu.vn>, THCS Bình Phước Xuân-CM <c2binhphuocxuancm@angiang.edu.vn>, THCS Bình Thuỷ-CP <c2binhthuycp@angiang.edu.vn>, THCS Bình Thành-TS <c2binhthanhts@angiang.edu.vn>, THCS Bình Thạnh Đông-PT <c2binhthanhdongpt@angiang.edu.vn>, THCS Bình Thạnh- CT <c2binhthanhct@angiang.edu.vn>, THCS Bùi Hữu Nghĩa-LX <c2buihuunghialx@angiang.edu.vn>, THCS Cao Bá Quát-TB <c2caobaquattb@angiang.edu.vn>, THCS Chu Văn An - TC <c2chuvanantc@angiang.edu.vn>, THCS Châu Lăng-TT <c2chaulangtt@angiang.edu.vn>, THCS Châu Phong-TC <c2chauphongtc@angiang.edu.vn>, THCS Chợ Vàm-PT <c2chovampt@angiang.edu.vn>, THCS Cái Dầu-CP <c2caidaucp@angiang.edu.vn>, THCS Cô Tô-TT <c2cotott@angiang.edu.vn>, THCS Cần Đăng-CT <c2candangct@angiang.edu.vn>, THCS Hiệp Xương-PT <c2hiepxuongpt@angiang.edu.vn>, THCS Hoà An-CM <c2hoaancm@angiang.edu.vn>, THCS Hoà Bình Thạnh-CT <c2hoabinhthanhct@angiang.edu.vn>, THCS Hoà Bình-CM <c2hoabinhcm@angiang.edu.vn>, THCS Hoà Lạc-PT <c2hoalacpt@angiang.edu.vn>, THCS Hùng Vương-LX <c2hungvuonglx@angiang.edu.vn>, THCS Hội An 2-CM <c2hoian2cm@angiang.edu.vn>, THCS Hội An-CM <c2hoiancm@angiang.edu.vn>, THCS Khánh An-AP <c2khanhanap@angiang.edu.vn>, THCS Khánh Bình_AP <c2khanhbinhap@angiang.edu.vn>, THCS Khánh Hoà-CP <c2khanhhoacp@angiang.edu.vn>, THCS Kiến An-CM <c2kienancm@angiang.edu.vn>, THCS Kiến Thành-CM <c2kienthanhcm@angiang.edu.vn>, THCS Long An-TC <c2longantc@angiang.edu.vn>, THCS Long Bình-AP <c2longbinhap@angiang.edu.vn>, THCS Long Giang-CM <c2longgiangcm@angiang.edu.vn>, THCS Long Hoà-PT <c2longhoapt@angiang.edu.vn>, THCS Long Kiến-CM <c2longkiencm@angiang.edu.vn>, THCS Long Phú-TC <c2longphutc@angiang.edu.vn>, THCS Long Sơn-TC <c2longsonpt@angiang.edu.vn>, "THCS Long Thạnh-TC (Tân Châu cũ)" <c2tanchautc@angiang.edu.vn>, THCS Long Điền A-CM <c2longdienacm@angiang.edu.vn>, THCS Long Điền B - CM <2longdienbcm@angiang.edu.vn>, THCS Lê Chánh-TC <c2lechanhtc@angiang.edu.vn>, THCS Lê Hồng Phong-TB <c2lehongphongtb@angiang.edu.vn>, THCS Lê Trì-TT <c2letritt@angiang.edu.vn>, THCS Lê Văn Duyệt-TB <c2levanduyettb@angiang.edu.vn>, THCS Lý Thường Kiệt-LX <c2lythuongkietlx@angiang.edu.vn>, THCS Lương An Trà-TT <c2luongantratt@angiang.edu.vn>, THCS Lương Phi-TT <c2luongphitt@angiang.edu.vn>, THCS Lương Thế Vinh-TB <c2luongthevinhtb@angiang.edu.vn>, THCS Lạc Quới-TT <c2lacquoitt@angiang.edu.vn>, THCS Mạc Đỉnh Chi-LX <c2macdinhchilx@angiang.edu.vn>, THCS Mỹ An-CM <c2myancm@angiang.edu.vn>, THCS Mỹ Hiệp-CM <c2myhiepcm@angiang.edu.vn>, THCS Mỹ Hội Đông-CM <c2myhoidongcm@angiang.edu.vn>, THCS Mỹ Phú-CP <c2myphucp@angiang.edu.vn>, THCS Mỹ Quý-LX <c2myquylx@angiang.edu.vn>, THCS Mỹ Thới-LX <c2mythoilx@angiang.edu.vn>, THCS Mỹ Đức-CP <c2myduccp@angiang.edu.vn>, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm-TB <c2nguyenbinhkhiemtb@angiang.edu.vn>, THCS Nguyễn Huệ-LX <c2nguyenhuelx@angiang.edu.vn>, THCS Nguyễn Sinh Sắc-TB <c2nguyensinhsactb@angiang.edu.vn>, THCS Nguyễn Trãi-CĐ <c2nguyentraicd@angiang.edu.vn>, THCS Nguyễn Trãi-LX <c2nguyentrailx@angiang.edu.vn>, THCS Nguyễn Văn Trỗi-TB <c2nguyenvantroitb@angiang.edu.vn>, THCS Nguyễn Đình Chiểu-CD <c2nguyendinhchieucd@angiang.edu.vn>, THCS Ngô Gia Tự-LX <c2ngogiatulx@angiang.edu.vn>, THCS Ngô Quyền-TB <c2ngoquyentb@angiang.edu.vn>, THCS Nhơn Hội-AP <c2nhonhoiap@angiang.edu.vn>, THCS Nhơn Mỹ-CM <c2nhonmycm@angiang.edu.vn>, THCS Núi Cấm-TB <c2nuicamtb@angiang.edu.vn>, THCS Núi Sập-TS <c2nuisapts@angiang.edu.vn>, THCS Núi Tô-TT <c2nuitott@angiang.edu.vn>, THCS Phan Bội Châu-TB <c2phanboichautb@angiang.edu.vn>, THCS Phan Chu Trinh-TB <c2phanchutrinhtb@angiang.edu.vn>, THCS Phan Văn Trị-LX <c2phanvantrilx@angiang.edu.vn>, THCS Phú An-PT <c2phuanpt@angiang.edu.vn>, THCS Phú Bình-PT <c2phubinhpt@angiang.edu.vn>, THCS Phú Hiệp-PT <c2phuhieppt@angiang.edu.vn>, THCS Phú Hoà-TS <c2phuhoats@angiang.edu.vn>, THCS Phú Hưng-PT <c2phuhungpt@angiang.edu.vn>, THCS Phú Hội-AP <c2phuhoiap@angiang.edu.vn>, THCS Phú Hữu-AP <c2phuhuuap@angiang.edu.vn>, THCS Phú Long-PT <c2phulongpt@angiang.edu.vn>, THCS Phú Lâm-PT <c2phulampt@angiang.edu.vn>, THCS Phú Lộc-TC <c2phuloctc@angiang.edu.vn>, THCS Phú Mỹ-PT <c2phumypt@angiang.edu.vn>, THCS Phú Thuận-TS <c2phuthuants@angiang.edu.vn>, THCS Phú Thành-PT <c2phuthanh2pt@angiang.edu.vn>, THCS Phú Thạnh-PT <c2phuthanh5pt@angiang.edu.vn>, THCS Phú Thọ-PT <c2phuthopt@angiang.edu.vn>, THCS Phú Vĩnh-TC <c2phuvinhtc@angiang.edu.vn>, THCS Phú Xuân-PT <c2phuxuanpt@angiang.edu.vn>, THCS Phước Hưng-AP <c2phuochungap@angiang.edu.vn>, THCS Quản Cơ Thành-CT <c2quancothanhct@angiang.edu.vn>, THCS Quốc Thái-AP <c2quocthaiap@angiang.edu.vn>, THCS Thoại Giang-TS <c2thoaigiangts@angiang.edu.vn>, THCS Thạnh Mỹ Tây-CP <c2thanhmytaycp@angiang.edu.vn>, THCS Thị trấn Chợ Mới <c2chomoicm@angiang.edu.vn>, THCS Thị trấn Mỹ Luông-CM <c2myluongcm@angiang.edu.vn>, THCS Thủ Khoa Huân-CD <c2thukhoahuancd@angiang.edu.vn>, THCS Trương Gia Mô-CD <c2truonggiamocd@angiang.edu.vn>, THCS Trần Hưng Đạo-LX <c2tranhungdaolx@angiang.edu.vn>, THCS Trần Quang Khải-TB <c2tranquangkhaitb@angiang.edu.vn>, THCS Trần Đại Nghĩa-TB <c2trandainghiatb@angiang.edu.vn>, THCS TT Ba Chúc-TT <c2bachuctt@angiang.edu.vn>, THCS TT Tri Tôn-TT <c2tritontt@angiang.edu.vn>, THCS Tà Đãnh-TT <c2tadanhtt@angiang.edu.vn>, THCS Tân An-TC <c2tanantc@angiang.edu.vn>, THCS Tân Hoà-PT <c2tanhoapt@angiang.edu.vn>, THCS Tân Phú-CT <c2tanphuct@angiang.edu.vn>, THCS Tân Trung-PT <c2tantrungpt@angiang.edu.vn>, THCS Tân Tuyến-TT <c2tantuyentt@angiang.edu.vn>, THCS Tây Phú-TS <c2tayphuts@angiang.edu.vn>, THCS Tấn Mỹ-CM <c2tanmycm@angiang.edu.vn>, THCS Võ Trường Toản-TB <c2votruongtoantb@angiang.edu.vn>, THCS Vĩnh An-CT <c2vinhanct@angiang.edu.vn>, THCS Vĩnh Bình-CT <c2vinhbinhct@angiang.edu.vn>, THCS Vĩnh Chánh-TS <c2vinhchanhts@angiang.edu.vn>, THCS Vĩnh Châu-CD <c2vinhchaucd@angiang.edu.vn>, THCS Vĩnh Gia-TT <c2vinhgiatt@angiang.edu.vn>, THCS Vĩnh Hanh-CT <c2vinhhanhct@angiang.edu.vn>, THCS Vĩnh Hoà-TC <c2vinhhoatc@angiang.edu.vn>, THCS Vĩnh Hậu-AP <c2vinhhauap@angiang.edu.vn>, THCS Vĩnh Hội Đông-AP <c2vinhhoidongap@angiang.edu.vn>, THCS Vĩnh Khánh-TS <c2vinhkhanhts@angiang.edu.vn>, THCS Vĩnh Lộc-AP <c2vinhlocap@angiang.edu.vn>, THCS Vĩnh Lợi-CT <c2vinhloict@angiang.edu.vn>, THCS Vĩnh Mỹ-CD <c2vinhmycd@angiang.edu.vn>, THCS Vĩnh Nguơn-CD <c2vinhnguoncd@angiang.edu.vn>, THCS Vĩnh Nhuận-CT <c2vinhnhuanct@angiang.edu.vn>, THCS Vĩnh Phú-TS <c2vinhphuts@angiang.edu.vn>, THCS Vĩnh Thành-CT <c2vinhthanhct@angiang.edu.vn>, THCS Vĩnh Thạnh Trung 2-CP <c2vinhthanhtrung2cp@angiang.edu.vn>, THCS Vĩnh Thạnh Trung-CP <c2vinhthanhtrungcp@angiang.edu.vn>, THCS Vĩnh Trường-AP <c2vinhtruongap@angiang.edu.vn>, THCS Vĩnh Trạch-TS <c2vinhtrachts@angiang.edu.vn>, THCS Vĩnh Tế-CD <c2vinhtecd@angiang.edu.vn>, THCS Vĩnh Xương-TC <c2vinhxuongtc@angiang.edu.vn>, THCS Vọng Thê-TS <c2vongthets@angiang.edu.vn>, THCS Vọng Đông-TS <c2vongdongts@angiang.edu.vn>, THCS Óc Eo-TS <c2oceots@angiang.edu.vn>, THCS Ô Long Vĩ-CP <c2olongvicp@angiang.edu.vn>, THCS Ô Lâm-TT <c2olamtt@angiang.edu.vn>, THCS Đa Phước-AP <c2daphuocap@angiang.edu.vn>, THCS Đoàn Minh Huyên-TB <c2doanminhhuyentb@angiang.edu.vn>, THCS Đào Hữu Cảnh-CP <c2daohuucanhcp@angiang.edu.vn>, THCS Định Mỹ-TS <c2dinhmyts@angiang.edu.vn>, THCS Định Thành-TS <c2dinhthanhts@angiang.edu.vn>,  

CÁC TRƯỜNG THPT

THPT An Phú <c3anphuap@angiang.edu.vn>, THPT An Phú 2 <c3bcanphuap@angiang.edu.vn>, THPT Ba Chúc <c3bachuctt@angiang.edu.vn>, THPT Bình Khánh <c3binhkhanhlx@angiang.edu.vn>, THPT Bình Mỹ-CP <c3binhmycp@angiang.edu.vn>, THPT Bình Thạnh Đông-PT <c3binhthanhdongpt@angiang.edu.vn>, THPT Chi Lăng-TB <c3chilangtb@angiang.edu.vn>, THPT Chu Văn An-PT <c3chuvananpt@angiang.edu.vn>, THPT Châu Phong-TC <c3chauphongtc@angiang.edu.vn>, THPT Châu Phú <c3chauphucp@angiang.edu.vn>, THPT Châu Văn Liêm-CM <c3chauvanliemcm@angiang.edu.vn>, THPT Cần Đăng-CT <c3candangct@angiang.edu.vn>, THPT DT NT An Giang-TT <c3dtntangiangtt@angiang.edu.vn>, THPT Hoà Bình-CM <c3hoabinhcm@angiang.edu.vn>, THPT Hoà Lạc-PT <c3hoalacpt@angiang.edu.vn>, THPT Huỳnh Thị Hưởng-CM <c3huynhthihuongcm@angiang.edu.vn>, THPT iSchool-LX <c3bckhuyenhoclx@angiang.edu.vn>, THPT Long Kiến-CM <c3longkiencm@angiang.edu.vn>, THPT Long Xuyên <c3longxuyenlx@angiang.edu.vn>, THPT Mỹ Hiệp-CM <c3myhiepcm@angiang.edu.vn>, THPT Mỹ Hội Đông-CM <c3myhoidongcm@angiang.edu.vn>, THPT Mỹ Thới-LX <c3mythoilx@angiang.edu.vn>, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm-CT <c3nguyenbinhkhiemct@angiang.edu.vn>, THPT Nguyễn Chí Thanh-PT <c3nguyenchithanhpt@angiang.edu.vn>, THPT Nguyễn Hữu Cảnh-CM <c3nguyenhuucanhcm@angiang.edu.vn>, THPT Nguyễn Khuyến-TS <c3nguyenkhuyents@angiang.edu.vn>, THPT Nguyễn Quang Diêu-TC <c3nguyenquangdieutc@angiang.edu.vn>, THPT Nguyễn Trung Trực-TT <c3nguyentrungtructt@angiang.edu.vn>, THPT Nguyễn Văn Thoại-TS <c3nguyenvanthoaits@angiang.edu.vn>, THPT Quốc Thái-AP <c3quocthaiap@angiang.edu.vn>, THPT Thoại Ngọc Hầu-LX <c3thoaingochaulx@angiang.edu.vn>, THPT Thạnh Mỹ Tây-CP <c3thanhmytaycp@angiang.edu.vn>, THPT Thủ Khoa Nghĩa-CD <c3thukhoanghiacd@angiang.edu.vn>, THPT Tiến Bộ-PT <c3bctienbopt@angiang.edu.vn>, THPT Trần Văn Thành-CP <c3tranvanthanhcp@angiang.edu.vn>, THPT Tân Châu <c3tanchautc@angiang.edu.vn>, THPT Tịnh Biên <c3tinhbientb@angiang.edu.vn>, THPT Võ Thị Sáu-CD <c3vothisaucd@angiang.edu.vn>, THPT Vĩnh Bình-CT <c3vinhbinhct@angiang.edu.vn>, THPT Vĩnh Lộc-AP <c3vinhlocap@angiang.edu.vn>, THPT Vĩnh Trạch-TS <c3vinhtrachts@angiang.edu.vn>, THPT Vĩnh Xương-TC <c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn>, THPT Vọng Thê-TS <c3vongthets@angiang.edu.vn>, THPT Xuân Tô-TB <c3xuantotb@angiang.edu.vn>, THPT Đoàn Kết-CP <c3bcdoanketcp@angiang.edu.vn>, THPT Đức Trí-TC <c3bcductritc@angiang.edu.vn>,  

CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC

Tiểu học Vĩnh Tế-CD <c1vinhtecd@angiang.edu.vn>, Tiểu học A An Bình-TS <c1aanbinhts@angiang.edu.vn>, Tiểu học A An Cư-TB <c1aancutb@angiang.edu.vn>, Tiểu học A An Hoà-CT <c1aanhoact@angiang.edu.vn>, Tiểu học A An Hảo-TB <c1aanhaotb@angiang.edu.vn>, Tiểu học A An Phú-AP <c1aanphuap@angiang.edu.vn>, Tiểu học A An Phú-TB <c1aanphutb@angiang.edu.vn>, Tiểu học A An Thạnh Trung-CM <c1aanthanhtrungcm@angiang.edu.vn>, Tiểu học A An Tức-TT <c1aantuctt@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Ba Chúc-TT <c1abachuctt@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Bình Chánh-CP <c1abinhchanhcp@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Bình Hoà-CT <c1abinhhoact@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Bình Long-CP <c1abinhlongcp@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Bình Mỹ-CP <c1abinhmycp@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Bình Phú-CP <c1abinhphucp@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Bình Phước Xuân-CM <c1abinhphuocxuancm@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Bình Thuỷ-CP <c1abinhthuycp@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Bình Thành-TS <c1abinhthanhts@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Bình Thạnh Đông-PT <c1abinhthanhdongpt@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Bình Thạnh-CT <c1abinhthanhct@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Chi Lăng-TB <c1achilangtb@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Châu Lăng-TT <c1achaulangtt@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Châu Phong-TC <c1achauphongtc@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Chợ Vàm-PT <c1achovampt@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Cô Tô-TT <c1acotott@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Cần Đăng-CT <c1acandangct@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Hiệp Xương-PT <c1ahiepxuongpt@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Hoà An-CM <c1ahoaancm@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Hoà Bình Thạnh-CT <c1ahoabinhthanhct@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Hoà Bình-CM <c1ahoabinhcm@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Hoà Lạc-PT <c1ahoalacpt@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Hội An-CM <c1ahoiancm@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Khánh An-AP <c1akhanhanap@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Khánh Bình-AP <c1akhanhbinhap@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Khánh Hòa-CP <c1akhanhhoacp@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Kiến An-CM <c1akienancm@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Kiến Thành-CM <c1akienthanhcm@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Long An-TC <c1alongantc@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Long Bình-AP <c1alongbinhap@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Long Giang-CM <c1alonggiangcm@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Long Kiến-CM <c1alongkiencm@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Long Phú-TC <c1alongphutc@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Long Sơn-TC <c1alongsontc@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Lê Chánh-TC <c1alechanhtc@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Lê Trì-TT <c1aletritt@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Lương An Trà-TT <c1aluongantratt@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Lương Phi-TT <c1aluongphitt@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Mỹ An-CM <c1amyancm@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Mỹ Hiệp-CM <c1amyhiepcm@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Mỹ Hội Đông-CM <c1amyhoidongcm@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Mỹ Phú-CP <c1amyphucp@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Mỹ Đức-CP <c1amyduccp@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Nhơn Hưng-TB <c1anhonhungtb@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Nhơn Hội-AP <c1anhonhoiap@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Nhơn Mỹ-CM <c1anhonmycm@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Núi Sam-CD <c1anuisamcd@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Núi Sập-TS <c1anuisapts@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Núi Tô-TT <c1anuitott@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Phú An-PT <c1aphuanpt@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Phú Bình-PT <c1aphubinhpt@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Phú Hoà-TS <c1aphuhoats@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Phú Hưng-PT <c1aphuhungpt@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Phú Hội-AP <c1aphuhoiap@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Phú Hữu-AP <c1aphuhuuap@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Phú Lâm-PT <c1aphulampt@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Phú Lộc-TC <c1aphuloctc@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Phú Mỹ-PT <c1aphumypt@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Phú Thuận-TS <c1aphuthuants@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Phú Thành-PT <c1aphuthanh2pt@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Phú Thạnh-PT <c1aphuthanh5pt@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Phú Thọ-PT <c1aphuthopt@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Phú Vĩnh-TC <c1aphuvinhtc@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Phước Hưng-AP <c1aphuochungap@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Quốc Thái-AP <c1aquocthaiap@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Thoại Giang-TS <c1athoaigiangts@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Thạnh Mỹ Tây-CP <c1athanhmytaycp@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Thị trấn Mỹ Luông-CM <c1amyluongcm@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Thới Sơn-TB <c1athoisontb@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Tri Tôn-TT <c1atritontt@angiang.edu.vn>, Tiểu học A TT An Châu-CT <c1aanchauct@angiang.edu.vn>, Tiểu học A TT Chợ Mới-CM <c1achomoicm@angiang.edu.vn>, Tiểu học A TT Cái Dầu-CP <c1acaidaucp@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Tà Đãnh-TT <c1atadanhtt@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Tân An-TC <c1atanantc@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Tân Châu-TC <c1atanchautc@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Tân Hoà-PT <c1atanhoapt@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Tân Lợi-TB <c1atanloitb@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Tân Phú-CT <c1atanphuct@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Tân Thạnh -TC <c1atanthanhtc@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Tân Trung-PT <c1atantrungpt@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Tấn Mỹ-CM <c1atanmycm@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Tịnh Biên-TB <c1atinhbientb@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Văn Giáo-TB <c1avangiaotb@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Vĩnh An-CT <c1avinhanct@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Vĩnh Chánh-TS <c1avinhchanhts@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Vĩnh Gia-TT <c1vinhgiatt@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Vĩnh Hanh-CT <c1avinhhanhct@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Vĩnh Hoà-TC <c1avinhhoatc@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Vĩnh Hậu-AP <c1avinhhauap@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Vĩnh Hội Đông-AP <c1avinhhoidongap@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Vĩnh Khánh-TS <c1avinhkhanhts@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Vĩnh Lộc-AP <c1avinhlocap@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Vĩnh Mỹ-CD <c1avinhmycd@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Vĩnh Nguơn-CD <c1avinhnguoncd@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Vĩnh Nhuận-CT <c1avinhnhuanct@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Vĩnh Phú-TS <c1avinhphuts@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Vĩnh Thành-CT <c1avinhthanhct@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Vĩnh Thạnh Trung-CP <c1avinhthanhtrungcp@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Vĩnh Trung-TB <c1avinhtrungtb@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Vĩnh Trường-AP <c1avinhtruongap@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Vĩnh Trạch-TS <c1avinhtrachts@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Vĩnh Xương-TC <c1avinhxuongtc@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Vọng Đông-TS <c1avongdongts@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Óc Eo-TS <c1aoceots@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Ô Long Vĩ-CP <c1aolongvicp@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Ô Lâm-TT <c1aolamtt@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Đa Phước-AP <c1adaphuocap@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Đào Hữu Cảnh-CP <c1adaohuucanhcp@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Định Mỹ-TS <c1adinhmyts@angiang.edu.vn>, Tiểu học A Định Thành-TS <c1adinhthanhts@angiang.edu.vn>, Tiểu học An Nông-TB <c1annongtb@angiang.edu.vn>, Tiểu học B An Bình-TS <c1banbinhts@angiang.edu.vn>, Tiểu học B An Cư-TB <c1bancutb@angiang.edu.vn>, Tiểu học B An Hảo-TB <c1banhaotb@angiang.edu.vn>, Tiểu học B An Phú-AP <c1banphuap@angiang.edu.vn>, Tiểu học B An Phú-TB <c1banphutb@angiang.edu.vn>, Tiểu học B An Thạnh Trung-CM <c1banthanhtrungcm@angiang.edu.vn>, Tiểu học B An Tức-TT <c1bantuctt@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Ba Chúc-TT <c1bbachuctt@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Bình Chánh-CP <c1bbinhchanhcp@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Bình Hoà-CT <c1bbinhhoact@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Bình Long-CP <c1bbinhlongcp@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Bình Mỹ -CP <c1bbinhmycp@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Bình Phú-CP <c1bbinhphucp@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Bình Phước Xuân-CM <c1bbinhphuocxuancm@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Bình Thuỷ-CP <c1bbinhthuycp@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Bình Thành-TS <c1bbinhthanhts@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Bình Thạnh Đông-PT <c1bbinhthanhdongpt@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Bình Thạnh-CT <c1bbinhthanhct@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Chi Lăng-TB <c1bchilangtb@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Châu Lăng-TT <c1bchaulangtt@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Châu Phong-TC <c1bchauphongtc@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Chợ Vàm-PT <c1bchovampt@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Cô Tô-TT <c1bcotott@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Cần Đăng-CT <c1bcandangct@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Hiệp Xương-PT <c1bhiepxuongpt@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Hoà An-CM <c1bhoaancm@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Hoà Bình Thạnh-CT <c1bhoabinhthanhct@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Hoà Bình-CM <c1bhoabinhcm@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Hoà Lạc-PT <c1bhoalacpt@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Hội An-CM <c1bhoiancm@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Khánh An-AP <c1bkhanhanap@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Khánh Bình-AP <c1bkhanhbinhap@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Khánh Hoà-CP <c1bkhanhhoacp@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Kiến An-CM <c1bkienancm@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Kiến Thành-CM <c1bkienthanhcm@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Long An-TC <c1blongantc@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Long Giang-CM <c1blonggiangcm@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Long Kiến-CM <c1blongkiencm@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Long Phú-TC <c1blongphutc@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Long Sơn-TC <c1blongsontc@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Lê Chánh-TC <c1blechanhtc@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Lê Trì-TT <c1bletritt@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Lương An Trà-TT <c1bluongantratt@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Lương Phi-TT <c1bluongphitt@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Mỹ An-CM <c1bmyancm@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Mỹ Hiệp-CM <c1bmyhiepcm@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Mỹ Hội Đông-CM <c1bmyhoidongcm@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Mỹ Phú-CP <c1bmyphucp@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Mỹ Đức-CP <c1bmyduccp@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Nhà Bàng-TB <c1bnhabangtb@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Nhơn Hưng-TB <c1bnhonhungtb@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Nhơn Hội-AP <c1bnhonhoiap@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Nhơn Mỹ-CM <c1bnhonmycm@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Núi Sam-CD <c1bnuisamcd@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Núi Sập-TS <c1bnuisapts@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Núi Tô-TT <c1bnuitott@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Phú An-PT <c1bphuanpt@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Phú Bình-PT <c1bphubinhpt@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Phú Hiệp-PT <c1bphuhieppt@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Phú Hoà-TS <c1bphuhoats@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Phú Hưng-PT <c1bphuhungpt@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Phú Hội-AP <c1bphuhoiap@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Phú Hữu-AP <c1bphuhuuap@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Phú Lâm-PT <c1bphulampt@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Phú Lộc-TC <c1bphuloctc@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Phú Mỹ-PT <c1bphumypt@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Phú Thuận-TS <c1bphuthuants@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Phú Thành -PT <c1bphuthanh2pt@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Phú Thạnh-PT <c1bphuthanh5pt@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Phú Thọ-PT <c1bphuthopt@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Phú Vĩnh-TC <c1bphuvinhtc@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Phước Hưng-AP <c1bphuochungap@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Quốc Thái-AP <c1bquocthaiap@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Thoại Giang-TS <c1bthoaigiangts@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Thạnh Mỹ Tây-CP <c1bthanhmytaycp@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Thị trấn Mỹ Luông-CM <c1bmyluongcm@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Thới Sơn-TB <c1bthoisontb@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Tri Tôn-TT <c1btritontt@angiang.edu.vn>, Tiểu học B TT An Châu-CT <c1banchauct@angiang.edu.vn>, Tiểu học B TT Chợ Mới-CM <c1bchomoicm@angiang.edu.vn>, Tiểu học B TT Cái Dầu-CP <c1bcaidaucp@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Tà Đãnh-TT <c1btadanhtt@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Tân An-TC <c1btanantc@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Tân Châu-TC <c1btanchautc@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Tân Hoà-PT <c1btanhoapt@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Tân Lợi-TB <c1btanloitb@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Tân Phú-CT <c1btanphuct@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Tân Thạnh-TC <c1btanthanhtc@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Tân Trung-PT <c1btantrungpt@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Tấn Mỹ-CM <c1btanmycm@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Tịnh Biên-TB <c1btinhbientb@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Văn Giáo-TB <c1bvangiaotb@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Vĩnh An-CT <c1bvinhanct@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Vĩnh Bình-CT <c1bvinhbinhct@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Vĩnh Chánh-TS <c1bvinhchanhts@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Vĩnh Gia-TT <c1bvinhgiatt@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Vĩnh Hanh-CT <c1bvinhhanhct@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Vĩnh Hoà-TC <c1bvinhhoatc@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Vĩnh Hậu-AP <c1bvinhhauap@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Vĩnh Hội Đông-AP <c1bvinhhoidongap@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Vĩnh Khánh-TS <c1bvinhkhanhts@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Vĩnh Lộc-AP <c1bvinhlocap@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Vĩnh Mỹ-CD <c1bvinhmycd@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Vĩnh Nguơn-CD <c1bvinhnguoncd@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Vĩnh Nhuận-CT <c1bvinhnhuanct@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Vĩnh Phú-TS <c1bvinhphuts@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Vĩnh Thành-CT <c1bvinhthanhct@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Vĩnh Thạnh Trung-CP <c1bvinhthanhtrungcp@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Vĩnh Trung-TB <c1bvinhtrungtb@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Vĩnh Trường-AP <c1bvinhtruongap@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Vĩnh Trạch-TS <c1bvinhtrachts@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Vĩnh Xương-TC <c1bvinhxuongtc@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Vọng Đông-TS <c1bvongdongts@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Óc Eo-TS <c1boceots@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Ô Long Vĩ-CP <c1bolongvicp@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Ô Lâm-TT <c1bolamtt@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Đa Phước-AP <c1bdaphuocap@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Đào Hữu Cảnh-CP <c1bdaohuucanhcp@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Định Mỹ-TS <c1bdinhmyts@angiang.edu.vn>, Tiểu học B Định Thành-TS <c1bdinhthanhts@angiang.edu.vn>, Tiểu học BT A Nhà Bàng-TB <c1btanhabangtb@angiang.edu.vn>, Tiểu học Bán trú Hùng Vương-CD <c1bthungvuongcd@angiang.edu.vn>, Tiểu học Bùi Thị Xuân-LX <c1buithixuanlx@angiang.edu.vn>, Tiểu học C An Cư-TB <c1cancutb@angiang.edu.vn>, Tiểu học C An Hoà-CT <c1canhoact@angiang.edu.vn>, Tiểu học C An Hảo-TB <c1canhaotb@angiang.edu.vn>, Tiểu học C An Thạnh Trung-CM <c1canthanhtrungcm@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Ba Chúc-TT <c1cbachuctt@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Bình Hoà-CT <c1cbinhhoact@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Bình Long-CP <c1cbinhlongcp@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Bình Mỹ-CP <c1cbinhmycp@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Bình Phú-CP <c1cbinhphucp@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Bình Phước Xuân-CM <c1cbinhphuocxuancm@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Bình Thuỷ-CP <c1cbinhthuycp@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Châu Lăng-TT <c1cchaulangtt@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Châu Phong-TC <c1cchauphongtc@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Chợ Vàm-PT <c1cchovampt@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Cô Tô-TT <c1ccotott@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Cần Đăng-CT <c1ccandangct@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Hiệp Xương-PT <c1chiepxuongpt@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Hoà An-CM <c1choaancm@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Hoà Lạc-PT <c1choalacpt@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Hội An-CM <c1choiancm@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Khánh Hoà-CP <c1ckhanhhoacp@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Kiến An-CM <c1ckienancm@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Kiến Thành-CM <c1ckienthanhcm@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Long An-TC <c1clongantc@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Long Giang-CM <c1clonggiangcm@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Mỹ An-CM <c1cmyancm@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Mỹ Hiệp-CM <c1cmyhiepcm@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Mỹ Hội Đông-CM <c1cmyhoidongcm@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Mỹ Đức-CP <c1cmyduccp@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Nhà Bàng-TB <c1cnhabangtb@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Nhơn Mỹ-CM <c1cnhonmycm@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Núi Sam-CD <c1cnuisamcd@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Núi Sập-TS <c1cnuisapts@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Phú Bình-PT <c1cphubinhpt@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Phú Hưng-PT <c1cphuhungpt@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Phú Hội-AP <c1cphuhoiap@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Phú Hữu-AP <c1cphuhuuap@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Phú Mỹ-PT <c1cphumypt@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Phú Thạnh-PT <c1cphuthanh5pt@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Phú Vĩnh-TC <c1cphuvinhtc@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Quốc Thái-AP <c1cquocthaiap@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Thạnh Mỹ Tây-CP <c1cthanhmytaycp@angiang.edu.vn>, Tiểu học C TT An Châu-CT <c1canchauct@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Tà Đãnh-TT <c1ctadanhtt@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Tân Châu-TC <c1ctanchautc@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Tân Hoà-PT <c1ctanhoapt@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Tân Lợi-TB <c1ctanloitb@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Tấn Mỹ-CM <c1ctanmycm@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Tịnh Biên-TB <c1ctinhbientb@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Vĩnh Hanh-CT <c1cvinhhanhct@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Vĩnh Hậu-AP <c1cvinhhauap@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Vĩnh Lộc-AP <c1cvinhlocap@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Vĩnh Mỹ-CD <c1cvinhmycd@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Vĩnh Nhuận-CT <c1cvinhnhuanct@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Vĩnh Thành-CT <c1cvinhthanhct@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Vĩnh Thạnh Trung-CP <c1cvinhthanhtrungcp@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Vĩnh Trường-AP <c1cvinhtruongap@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Vĩnh Xương-TC <c1cvinhxuongtc@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Vọng Đông-TS <c1cvongdongts@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Óc Eo-TS <c1coceots@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Ô Long Vĩ-CP <c1colongvicp@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Đa Phước-AP <c1cdaphuocap@angiang.edu.vn>, Tiểu học C Định Thành-TS <c1cdinhthanhts@angiang.edu.vn>, Tiểu học Chu Văn An-LX <c1chuvananlx@angiang.edu.vn>, Tiểu học Châu Văn Liêm-LX <c1chauvanliemlx@angiang.edu.vn>, Tiểu học D An Cư-TB <c1dancutb@angiang.edu.vn>, Tiểu học D An Hảo-TB <c1danhaotb@angiang.edu.vn>, Tiểu học D Ba Chúc-TT <c1dbachuctt@angiang.edu.vn>, Tiểu học D Bình Phước Xuân-CM <c1dbinhphuocxuancm@angiang.edu.vn>, Tiểu học D Bình Thuỷ-CP <c1dbinhthuycp@angiang.edu.vn>, Tiểu học D Châu Phong-TC <c1dchauphongtc@angiang.edu.vn>, Tiểu học D Kiến An-CM <c1dkienancm@angiang.edu.vn>, Tiểu học D Mỹ Hiệp-CM <c1dmyhiepcm@angiang.edu.vn>, Tiểu học D Mỹ Hội Đông-CM <c1dmyhoidongcm@angiang.edu.vn>, Tiểu học D Núi Sam-CD <c1dnuisamcd@angiang.edu.vn>, Tiểu học D Phú Hữu-AP <c1dphuhuuap@angiang.edu.vn>, Tiểu học D Tân Châu-TC <c1dtanchautc@angiang.edu.vn>, Tiểu học D Tấn Mỹ-CM <c1dtanmycm@angiang.edu.vn>, Tiểu học D Tịnh Biên-TB <c1dtinhbientb@angiang.edu.vn>, Tiểu học E Châu Phong-TC <c1echauphongtc@angiang.edu.vn>, Tiểu học E Kiến An-CM <c1ekienancm@angiang.edu.vn>, Tiểu học E Tấn Mỹ-CM <c1etanmycm@angiang.edu.vn>, Tiểu học E Vĩnh Thạnh Trung-CP <c1evinhthanhtrungcp@angiang.edu.vn>, Tiểu học G Vĩnh Thạnh Trung-CP <c1gvinhthanhtrungcp@angiang.edu.vn>, Tiểu học Hoàng Hoa Thám-CD <c1hoanghoathamcd@angiang.edu.vn>, Tiểu học Hàm Nghi-LX <c1hamnghilx@angiang.edu.vn>, Tiểu học Kim Đồng-CD <c1kimdongcd@angiang.edu.vn>, Tiểu học Kim Đồng-LX <c1kimdonglx@angiang.edu.vn>, Tiểu học Long Hoà-PT <c1longhoapt@angiang.edu.vn>, Tiểu học Lê Hồng Phong-CM <c1lehongphongcm@angiang.edu.vn>, Tiểu học Lê Hồng Phong-LX <c1lehongphonglx@angiang.edu.vn>, Tiểu học Lê Lợi-CD <c1leloicd@angiang.edu.vn>, Tiểu học Lê Lợi-LX <c1leloilx@angiang.edu.vn>, Tiểu học Lê Quý Đôn-LX <c1lequydonlx@angiang.edu.vn>, Tiểu học Lê Văn Nhung-LX <c1levannhunglx@angiang.edu.vn>, Tiểu học Lê Văn Tám-CD <c1levantamcd@angiang.edu.vn>, Tiểu học Lê Văn Tám-LX <c1levantamlx@angiang.edu.vn>, Tiểu học Lý Tự Trọng-CD <c1lytutrongcd@angiang.edu.vn>, Tiểu học Lý Tự Trọng-LX <c1lytutronglx@angiang.edu.vn>, Tiểu học Lương Thế Vinh-LX <c1luongthevinhlx@angiang.edu.vn>, Tiểu học Lạc Quới-TT <c1lacquoitt@angiang.edu.vn>, Tiểu học Mỹ Phú Đông-TS <c1myphudongts@angiang.edu.vn>, Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm-LX <c1nguyenbinhkhiemlx@angiang.edu.vn>, Tiểu học Nguyễn Du-LX <c1nguyendulx@angiang.edu.vn>, Tiểu học Nguyễn Huệ-CD <c1nguyenhuecd@angiang.edu.vn>, Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh-LX <c1nguyenhuucanhlx@angiang.edu.vn>, Tiểu học Nguyễn Khuyến-LX <c1nguyenkhuyenlx@angiang.edu.vn>, Tiểu học Nguyễn Trung Trực-LX <c1nguyentrungtruclx@angiang.edu.vn>, Tiểu học Nguyễn Văn Cưng-LX <c1nguyenvancunglx@angiang.edu.vn>, Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi-CM <c1nguyenvantroicm@angiang.edu.vn>, Tiểu học Nguyễn Đăng Sơn-LX <c1nguyendangsonlx@angiang.edu.vn>, Tiểu học Ngô Quyền-LX <c1ngoquyenlx@angiang.edu.vn>, Tiểu học Núi Voi-TB <c1nuivoitb@angiang.edu.vn>, Tiểu học Phan Bội Châu-LX <c1phanboichaulx@angiang.edu.vn>, Tiểu học Phan Chu Trinh-LX <c1phanchutrinhlx@angiang.edu.vn>, Tiểu học Phù Đổng-CM <c1phudongcm@angiang.edu.vn>, Tiểu học Phú Long-PT <c1phulongpt@angiang.edu.vn>, Tiểu học Phú Xuân-PT <c1phuxuanpt@angiang.edu.vn>, Tiểu học Phạm Hồng Thái-LX <c1phamhongthailx@angiang.edu.vn>, Tiểu học Quang Trung-CM <c1quangtrungcm@angiang.edu.vn>, Tiểu học Triệu Thị Trinh-CM <c1trieuthitrinhcm@angiang.edu.vn>, Tiểu học Trưng Vương-CD <c1trungvuongcd@angiang.edu.vn>, Tiểu học Trần Phú-LX <c1tranphulx@angiang.edu.vn>, Tiểu học Trần Quang Khải-LX <c1tranquangkhailx@angiang.edu.vn>, Tiểu học Trần Quốc Toản-LX <c1tranquoctoanlx@angiang.edu.vn>, Tiểu học Trịnh Hoài Đức-LX <c1trinhhoaiduclx@angiang.edu.vn>, Tiểu học Tân Lập-TB <c1tanlaptb@angiang.edu.vn>, Tiểu học Tân Tuyến-TT <c1tantuyentt@angiang.edu.vn>, Tiểu học Tây Phú-TS <c1tayphuts@angiang.edu.vn>, Tiểu học Võ Thị Sáu-LX <c1vothisaulx@angiang.edu.vn>, Tiểu học Võ Trường Toản-LX <c1votruongtoanlx@angiang.edu.vn>, Tiểu học Vĩnh Châu-CD <c1vinhchaucd@angiang.edu.vn>, Tiểu học Vĩnh Lợi-CT <c1vinhloict@angiang.edu.vn>, Tiểu học Vĩnh Phước-TT <c1vinhphuoctt@angiang.edu.vn>, Tiểu học Vọng Thê-TS <c1vongthets@angiang.edu.vn>, Tiểu học Đ An Hoà-CT <c1danhoact@angiang.edu.vn>, Tiểu học Đ Bình Long-CP <c1dbinhlongcp@angiang.edu.vn>, Tiểu học Đ Bình Mỹ-CP <c1dbinhmycp@angiang.edu.vn>, Tiểu học Đ Bình Phú-CP <c1dbinhphucp@angiang.edu.vn>, Tiểu học Đ Cần Đăng-CT <c1dcandangct@angiang.edu.vn>, Tiểu học Đ Hoà Lạc-PT <c1dhoalacpt@angiang.edu.vn>, Tiểu học Đ Khánh Hoà-CP <c1dkhanhhoacp@angiang.edu.vn>, Tiểu học Đ Kiến Thành-CM <c1dkienthanhcm@angiang.edu.vn>, Tiểu học Đ Mỹ Đức-CP <c1dmyduccp@angiang.edu.vn>, Tiểu học Đ Phú Mỹ-PT <c1dphumypt@angiang.edu.vn>, Tiểu học Đ TT An Châu-CT <c1danchauct@angiang.edu.vn>, Tiểu học Đ Vĩnh Thạnh Trung-CP <c1dvinhthanhtrungcp@angiang.edu.vn>, Tiểu học Đoàn Thị Điểm-LX <c1doanthidiemlx@angiang.edu.vn>,  

TRUNG TÂM GDTX

Trung Tâm GDTX Phú Tân <ttgdtxphutan@angiang.edu.vn>, Trung Tâm GDTX An Giang <ttgdtxangiang@angiang.edu.vn>, Trung tâm GDTX An Phú <ttgdtxanphu@angiang.edu.vn>, Trung tâm GDTX Châu Phú <ttgdtxchauphu@angiang.edu.vn>, Trung tâm GDTX Châu Thành <ttgdtxchauthanh@angiang.edu.vn>, Trung tâm GDTX Châu Đốc <ttgdtxchaudoc@angiang.edu.vn>, Trung Tâm GDTX Chợ Mới <ttgdtxchomoi@angiang.edu.vn>, Trung Tâm GDTX Mỹ Luông <ttgdtxmyluong@angiang.edu.vn>, Trung tâm GDTX Thoại Sơn <ttgdtxthoaison@angiang.edu.vn>, Trung tâm GDTX Tri Tôn <ttgdtxtriton@angiang.edu.vn>, Trung Tâm GDTX Tân Châu <ttgdtxtanchau@angiang.edu.vn>, Trung tâm GDTX Tịnh Biên ttgdtxtinhbien@angiang.edu.vn 

CÁC TRƯỜNG KHÁC

Trẻ em khuyết tật tektlx@angiang.edu.vn, Trường Thực hành Sư phạm ptthuchanhsupham.angiang@moet.edu.vn ; ptthsupham@angiang.edu.vn ; Trường Quốc tế GIS (Long Xuyên, An Giang) gislx@angiang.edu.vn 

 Tải về 

Comments