2- Hoa thơm bướm lượn (Xem)
- Trống cơm (Xem)

- Chùm 3 bài hát đồng dao: Hoa sen, Con cóc, Tò vò nuôi nhện (Xem)
Comments