CODE HTML‎ > ‎

Nhảy đến nội dung


- Bạn có thể thay đổi tên từng chủ đề theo yêu cầu của riêng bạn. 
  * Ví dụ: <Tháng 1> thành <Câu 1>...
- Bấm vào chủ đề phía trên, trang web sẽ tự động kéo đến nội dung cần xem.


Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 


Tháng 1


Nhập nội dung vào đây.

Tháng 2                                                  


Nhập nội dung vào đây.


Tháng 3                                                  

Nhập nội dung vào đây.
Code:

<br>

<hr>
<p style="text-align:center">
<font color="#ffffff" size="3"><a href="#C1">Tháng 1</a>&nbsp;|</font><font color="#000000" size="3">|</font><font color="#ffffff" size="3">&nbsp;<a href="#C2"><b>Tháng 2</b></a>&nbsp;|</font><font color="#000000" size="3">|</font><font color="#ffffff" size="3">&nbsp;<a href="#C3">Tháng 3</a>&nbsp;|&nbsp;</font></p>
<hr>


<h2><a name="C1"> Tháng 1</a></h2>
<p style="text-align:justify;margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0pt;margin-left:0in"><br>
</p>
<p style="text-align:justify;margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0pt;margin-left:0in"><font size="3">Nhập nội dung vào đây.</font></p>
<p style="text-align:justify;margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0pt;margin-left:0in"><span style="font-family:Tahoma;color:rgb(62,62,62);font-size:10pt"><br>
</span><br>
</p>
<p style="text-align:justify;margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0pt;margin-left:0in"><span style="font-family:Tahoma;color:rgb(62,62,62);font-size:10pt"><br>
</span></p>
<p style="text-align:justify;margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0pt;margin-left:0in"><span style="font-family:Tahoma;color:rgb(62,62,62);font-size:10pt"><br>
</span></p>
<p style="text-align:justify;margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0pt;margin-left:0in"><span style="font-family:Tahoma;color:rgb(62,62,62);font-size:10pt"><br>
</span></p>
<p style="text-align:justify;margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0pt;margin-left:0in"><span style="font-family:Tahoma;color:rgb(62,62,62);font-size:10pt"><br>
</span></p>
<p style="text-align:justify;margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0pt;margin-left:0in"><span style="font-family:Tahoma;color:rgb(62,62,62);font-size:10pt"><br>
</span></p>
<p style="text-align:justify;margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0pt;margin-left:0in"><span style="font-family:Tahoma;color:rgb(62,62,62);font-size:10pt"><br>
</span></p>
<p style="text-align:justify;margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0pt;margin-left:0in"><span style="font-family:Tahoma;color:rgb(62,62,62);font-size:10pt"><br>
</span></p>
<p style="text-align:justify;margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0pt;margin-left:0in"><span style="font-family:Tahoma;color:rgb(62,62,62);font-size:10pt"><br>
</span><br>
</p>
<p style="text-align:justify;margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0pt;margin-left:0in"><br>
</p>
<p style="text-align:justify;margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0pt;margin-left:0in"><br>
</p>
<p style="text-align:justify;margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0pt;margin-left:0in"><br>
</p>
<p style="text-align:justify;margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0pt;margin-left:0in"><br>
</p>
<p style="text-align:justify;margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0pt;margin-left:0in"><br>
</p>
<h2><a name="C2"> Tháng 2 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</a></h2>
<p style="text-align:justify;margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0pt;margin-left:0in"><span style="font-family:Tahoma;color:rgb(62,62,62);font-size:10pt"><br>
</span></p>
<p style="text-align:justify;margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0pt;margin-left:0in"><span style="font-size:medium">Nhập nội dung vào đây.</span>
</p>
<p style="text-align:justify;margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0pt;margin-left:0in"><span style="font-family:Tahoma;color:rgb(62,62,62);font-size:10pt">
<br>
</span><br>
</p>
<p style="text-align:justify;margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0pt;margin-left:0in"><span style="font-family:Tahoma;color:rgb(62,62,62);font-size:10pt"><br>
</span></p>
<p style="text-align:justify;margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0pt;margin-left:0in"><span style="font-family:Tahoma;color:rgb(62,62,62);font-size:10pt"><br>
</span></p>
<p style="text-align:justify;margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0pt;margin-left:0in"><span style="font-family:Tahoma;color:rgb(62,62,62);font-size:10pt"><br>
</span></p>
<p style="text-align:justify;margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0pt;margin-left:0in"><span style="font-family:Tahoma;color:rgb(62,62,62);font-size:10pt"><br>
</span></p>
<p style="text-align:justify;margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0pt;margin-left:0in"><span style="font-family:Tahoma;color:rgb(62,62,62);font-size:10pt"><br>
</span></p>
<p style="text-align:justify;margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0pt;margin-left:0in"><span style="font-family:Tahoma;color:rgb(62,62,62);font-size:10pt"><br>
</span></p>
<p style="text-align:justify;margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0pt;margin-left:0in"><span style="font-family:Tahoma;color:rgb(62,62,62);font-size:10pt"><br>
</span></p>
<p style="text-align:justify;margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0pt;margin-left:0in"><span style="font-family:Tahoma;color:rgb(62,62,62);font-size:10pt"><br>
</span></p>
<p style="text-align:justify;margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0pt;margin-left:0in"><span style="font-family:Tahoma;color:rgb(62,62,62);font-size:10pt"><br>
</span></p>
<p style="text-align:justify;margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0pt;margin-left:0in"><span style="font-family:Tahoma;color:rgb(62,62,62);font-size:10pt"><br>
</span></p>
<p style="text-align:justify;margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0pt;margin-left:0in"><span style="font-family:Tahoma;color:rgb(62,62,62);font-size:10pt"><br>
</span></p>
<p style="text-align:justify;margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0pt;margin-left:0in"><span style="font-family:Tahoma;color:rgb(62,62,62);font-size:10pt"><br>
</span></p>
<p style="text-align:justify;margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0pt;margin-left:0in"><span style="font-family:Tahoma;color:rgb(62,62,62);font-size:10pt"><br>
</span></p>
<p style="text-align:justify;margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0pt;margin-left:0in"><span style="font-family:Tahoma;color:rgb(62,62,62);font-size:10pt"><br>
</span></p>
<p style="text-align:justify;margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0pt;margin-left:0in"><span style="font-family:Tahoma;color:rgb(62,62,62);font-size:10pt"><br>
</span></p>


<h2><a name="C3"> Tháng 3 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</a></h2>
<p style="text-align:justify;margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0pt;margin-left:0in"><span style="font-size:medium">Nhập nội dung vào đây.</span></p>
<div align="center"><br>
</div>
<div align="center"><br>
</div>
<div align="center"><br>
</div>
<div align="center"><br>
</div>
<div align="center"><br>
</div>
<div align="center"><br>
</div>
<div align="center"><br>
</div>
<div align="center"><br>
</div>
<div align="center"><br>
</div>
<div align="center"><br>
</div>
<div align="center"><br>
</div>
<div align="center"><br>
</div>
<div align="center"><br>
</div>
<div align="center"><br>
</div>
<div align="center"><br>
</div>
<div align="center"><br>
</div>
<div align="center"><br>
</div>
<div align="center"><br>
</div>
<div align="center"><br>
</div>
<div align="center"><br>
</div>
<div align="center"><br>
</div>
<div align="center"><br>
<hr>
Comments