CODE HTML‎ > ‎

Đường thẳng và chữ


NỘI DUNG:


Nội dung


Nội dung


Nội dung

Code

<p>NỘI DUNG:</p>

<hr>

<p>Nội dung</p>

<hr>

<p>Nội dung</p>

<hr>

<p>Nội dung</p>


CÁC LOẠI KIỂU CHỮ:

Chữ đậm

Chữ khỏe

Chữ to

Chữ nghiêng

Chữ nghiêng

Chữ nhỏ

Dạng chữ lượng như sóng nước lênh đênh

Code

<p><b>Chữ đậm</b></p>

<p><strong>Chữ khỏe</strong></p>

<p><big>Chữ to</big></p>

<p><em>Chữ nghiêng</em></p>

<p><i>Chữ nghiêng</i></p>

<p><small>Chữ nhỏ</small></p>

<p>Dạng chữ<sub> lượng</sub> như <sup>sóng nước</sup> lênh <sup>đênh</sup></p>CHỮ ẨN TRONG CHỮ VIẾT TẮT:

Sở hữu trang web này là ai?

Đó là NHACQM đấy.

Bạn rê chuột vào chữ "NHACQM" để thấy chữ ẩn trong chữ viết tắt.

Code

<p>Sở <abbr title="World Health Organization">hữu</abbr> trang web này là ai?</p>


<p>Đó là <acronym title="Nguyễn Quang Minh">NHACQM</acronym> đấy.</p>


<p>Bạn rê chuột vào chữ "NHACQM" để thấy chữ ẩn trong chữ viết tắt.</p>


Comments