CODE HTML‎ > ‎

Khung màu

THÔNG TIN
Thông tin nhanh
Tin tức khác
Tin đã đăng
Cần biết

Code:

<br>
<div style="text-align:left;display:block"><br>
<table border="8" style="text-align:center">
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="red" style="text-align:center;width:232px;height:27px"><b><font color="#ffff00" size="4">THÔNG TIN</font></b></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#c0ba00" style="width:232px;height:27px"><font color="#c27ba0" size="4"><b>Thông tin nhanh</b></font></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#c0ba00" style="width:232px;height:27px"><font color="#c27ba0" size="4"><b>Tin tức khác</b></font></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#c0ba00" style="width:232px;height:27px"><font color="#c27ba0" size="4"><b>Tin đã đăng</b></font></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#c0ba00" style="width:232px;height:27px"><font color="#c27ba0" size="4"><b>Cần biết</b></font></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br>
</div>
<div style="text-align:left;display:block"><font size="3">Code:</font></div>
<div style="text-align:left;display:block"><font size="3"><br>
</font></div>
<div style="text-align:left;display:block"><font size="3"><br>
</font></div>
<div style="text-align:left;display:block"><br>
</div>
<div style="text-align:left;display:block"><br>
</div>
MẪU
Thông tin nhanh
Tin tức khác
Tin đã đăng
Cần biết

Code:

<br>
<br>
<div style="text-align:left;display:block">
<table border="8" style="text-align:center">
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="Blue" style="text-align:center;width:232px;height:27px"><b><font size="4" color="#00ffff">MẪU</font></b></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="orange" style="width:232px;height:27px"><font color="#ffffff" size="4"><b>Thông tin nhanh</b></font></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="orange" style="width:232px;height:27px"><font color="#ffffff" size="4"><b>Tin tức khác</b></font></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="orange" style="width:232px;height:27px"><font color="#ffffff" size="4"><b>Tin đã đăng</b></font></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="orange" style="width:232px;height:27px"><font color="#ffffff" size="4"><b>Cần biết</b></font></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br>
</div>
<div style="text-align:left;display:block"><font size="3">Code:</font></div>
<div style="text-align:left;display:block"><font size="3"><br>
</font></div>
<div style="text-align:left;display:block">
<div style="font-size:medium"><br>
</div>
</div>
<div style="text-align:left;display:block"><br>
</div>
<div style="text-align:left;display:block"><br>
</div>
<div><br>
</div>Comments