ÂM NHẠC‎ > ‎TIỂU HỌC‎ > ‎

NHAC NỀN TH


    Ngô Minh Đông (Tổ trưởng -

                - Lớp 1 - 

01 Que huong tuoi dep.wma01 Que huong tuoi dep.wma
1897K   Tải xuống  
02 que huong tuoi dep.wma02 que huong tuoi dep.wma
1897K   Tải xuống  
03 Moi ban vui mua ca.wma03 Moi ban vui mua ca.wma
1722K   Tải xuống  
04 Moi ban vui mua ca.wma04 Moi ban vui mua ca.wma
1722K   Tải xuống  
05 Tim ban than.wma05 Tim ban than.wma
1903K   Tải xuống  
06 Tim ban than.wma06 Tim ban than.wma
1903K   Tải xuống  
07 Li cay xanh.wma07 Li cay xanh.wma
1558K   Tải xuống
08 Li cay xanh.wma08 Li cay xanh.wma
1558K   Tải xuống
09 Dan ga co.wma09 Dan ga co.wma
1681K   Tải xuống  
10 Dan ga con.wma10 Dan ga con.wma
1681K   Tải xuống
11 Sap den tet roi.wma11 Sap den tet roi.wma
1821K   Tải xuống  
12 Sap den tet roi.wma12 Sap den tet roi.wma
1821K   Tải xuống  
13 Bau troi xanh.wma13 Bau troi xanh.wma
1658K   Tải xuống  
14 Bau troi xanh.wma14 Bau troi xanh.wma
1658K   Tải xuống
15 Tap tam vong.wma15 Tap tam vong.wma
1564K   Tải xuống
16 Tap tam vong.wma16 Tap tam vong.wma
1564K   Tải xuống
17 Qua.wma17 Qua.wma
2136K   Tải xuống  
18 Qua.wma18 Qua.wma
2136K   Tải xuống  
19 HB cho be.wma19 HB cho be.wma
1623K   Tải xuống  
20 HB cho be.wma20 HB cho be.wma
1623K   Tải xuống  
21 Di toi truong.wma21 Di toi truong.wma
1634K   Tải xuống  
22 Di toi truong.wma22 Di toi truong.wma
1634K   Tải xuống  
23 Nam ngon tay ngoan.wma23 Nam ngon tay ngoan.wma
2860K   Tải xuống
24 Nam ngon tay ngoan.wma24 Nam ngon tay ngoan.wma
2831K   Tải xuống


                  - Lớp 4 -


01 Track 1.wma01 Track 1.wma
   Tải xuống  
02 Track 2.wma02 Track 2.wma
   Tải xuống  
03 Track 3.wma03 Track 3.wma
   Tải xuống  
04 Track 4.wma04 Track 4.wma
   Tải xuống  
05 Track 5.wma05 Track 5.wma
   Tải xuống
06 Track 6.wma06 Track 6.wma
   Tải xuống  
07 Track 7.wma07 Track 7.wma
   Tải xuống  
08 Track 8.wma08 Track 8.wma
   Tải xuống  
09 Track 9.wma09 Track 9.wma
   Tải xuống
10 Track 10.wma10 Track 10.wma
   Tải xuống
11 Track 11.wma11 Track 11.wma
   Tải xuống  
12 Track 12.wma12 Track 12.wma
   Tải xuống  
13 Track 13.wma13 Track 13.wma
   Tải xuống  
14 Track 14.wma14 Track 14.wma
   Tải xuống  
15 Track 15.wma15 Track 15.wma
   Tải xuống  
16 Track 16.wma16 Track 16.wma
   Tải xuống  
17 Track 17.wma17 Track 17.wma
   Tải xuống  
18 Track 18.wma18 Track 18.wma
   Tải xuống  
19 Track 19.wma19 Track 19.wma
   Tải xuống  
20 Track 20.wma20 Track 20.wma
   Tải xuống  

TBM Âm nhạc huyện Tri Tôn)

                     - Lớp 2 -

01 Track 1.wma01 Track 1.wma
1471K   Tải xuống  
02 Track 2.wma02 Track 2.wma
1471K   Tải xuống  
03 Track 3.wma03 Track 3.wma
1412K   Tải xuống  
04 Track 4.wma04 Track 4.wma
1412K   Tải xuống  
05 Track 5.wma05 Track 5.wma
1605K   Tải xuống  
06 Track 6.wma06 Track 6.wma
1605K   Tải xuống  
07 Track 7.wma07 Track 7.wma
1424K   Tải xuống  
08 Track 8.wma08 Track 8.wma
1424K   Tải xuống  
09 Track 9.wma09 Track 9.wma
1885K   Tải xuống
10 Track 10.wma10 Track 10.wma
1885K   Tải xuống
11 Track 11.wma11 Track 11.wma
1552K   Tải xuống  
12 Track 12.wma12 Track 12.wma
1552K   Tải xuống  
13 Track 13.wma13 Track 13.wma
1582K   Tải xuống  
14 Track 14.wma14 Track 14.wma
1582K   Tải xuống  
15 Track 15.wma15 Track 15.wma
2270K   Tải xuống  
16 Track 16.wma16 Track 16.wma
2270K   Tải xuống  
17 Track 17.wma17 Track 17.wma
1284K   Tải xuống  
18 Track 18.wma18 Track 18.wma
1284K   Tải xuống  
19 Track 19.wma19 Track 19.wma
1383K   Tải xuống  
20 Track 20.wma20 Track 20.wma
1383K   Tải xuống  
21 Track 21.wma21 Track 21.wma
1599K   Tải xuống
22 Track 22.wma22 Track 22.wma
1599K   Tải xuống  
23 Track 23.wma23 Track 23.wma
2609K   Tải xuống 
24 Track 24.wma24 Track 24.wma
2580K   Tải xuống


                      - Lớp 5 -


01 Track 1.wma01 Track 1.wma
   Tải xuống  
02 Track 2.wma02 Track 2.wma
   Tải xuống  
03 Track 3.wma03 Track 3.wma
   Tải xuống  
04 Track 4.wma04 Track 4.wma
   Tải xuống  
05 Track 5.wma05 Track 5.wma
   Tải xuống
06 Track 6.wma06 Track 6.wma
   Tải xuống  
07 Track 7.wma07 Track 7.wma
   Tải xuống  
08 Track 8.wma08 Track 8.wma
   Tải xuống  
09 Track 9.wma09 Track 9.wma
   Tải xuống
10 Track 10.wma10 Track 10.wma
   Tải xuống
11 Track 11.wma11 Track 11.wma
   Tải xuống  
12 Track 12.wma12 Track 12.wma
   Tải xuống  
13 Track 13.wma13 Track 13.wma
   Tải xuống  
14 Track 14.wma14 Track 14.wma
   Tải xuống  
15 Track 15.wma15 Track 15.wma
   Tải xuống  
16 Track 16.wma16 Track 16.wma
   Tải xuống  
17 Track 17.wma17 Track 17.wma
   Tải xuống  
18 Track 18.wma18 Track 18.wma
   Tải xuống  
19 Track 19.wma19 Track 19.wma
   Tải xuống  
20 Track 20.wma20 Track 20.wma
   Tải xuống
                   - Lớp 3 -

01 Track 1.wma01 Track 1.wma
892K   Tải xuống  
02 Track 2.wma02 Track 2.wma
1950K   Tải xuống  
03 Track 3.wma03 Track 3.wma
1412K   Tải xuống  
04 Track 4.wma04 Track 4.wma
1412K   Tải xuống  
05 Track 5.wma05 Track 5.wma
1605K   Tải xuống  
06 Track 6.wma06 Track 6.wma
1605K   Tải xuống  
07 Track 7.wma07 Track 7.wma
1424K   Tải xuống  
08 Track 8.wma08 Track 8.wma
1424K   Tải xuống  
09 Track 9.wma09 Track 9.wma
1885K   Tải xuống
10 Track 10.wma10 Track 10.wma
1885K   Tải xuống
11 Track 11.wma11 Track 11.wma
1552K   Tải xuống  
12 Track 12.wma12 Track 12.wma
1552K   Tải xuống  
13 Track 13.wma13 Track 13.wma
1582K   Tải xuống  
14 Track 14.wma14 Track 14.wma
1582K   Tải xuống  
15 Track 15.wma15 Track 15.wma
2270K   Tải xuống  
16 Track 16.wma16 Track 16.wma
2270K   Tải xuống  
17 Track 17.wma17 Track 17.wma
1284K   Tải xuống  
18 Track 18.wma18 Track 18.wma
1284K   Tải xuống  
19 Track 19.wma19 Track 19.wma
1383K   Tải xuống  
20 Track 20.wma20 Track 20.wma
1383K   Tải xuống  
21 Track 21.wma21 Track 21.wma
1599K   Tải xuống
22 Track 22.wma22 Track 22.wma
1440K   Tải xuống     - Nhạc Melody K1,2,3,4,5 -


 Lê Hoài Trung chia sẻ, dành cho giáo viên không chuyên.

 Khối 1: Tải xuống (40MB)
 Khối 2: Tải xuống (43MB)
 Khối 3: Tải xuống (43.63MB)
 Khối 4: Tải xuống (39.9MB)
 Khối 5: Tải xuống (40.53MB)


Comments