lekcje‎ > ‎

9. liczebniki

Proszę nauczyć się liczebników głównych z tej tabeli:

 0
 nula, (nijedin)
 10
 deset
 
 
 
 
 
 
 1  jedin (m.), jedna.), jedno (n.  11  jedinnast   10  deset  100  sto  1000  tysača 
 2  dva (m.), dvie.), dvie (n.)  12  dvanast  20  dvadeset  200  dviesto 
 2000  dvietysača 
 3  tri  13  trinast  30  trideset  300  tristo  3000  tritysača
 4  četyri  14  četyrinast
 40  četyrideset  400  četyristo 
4000
 četyritysača 
 5  pet  15  petnast  50  petdeset  500  petsto  5000  pettysača
 6  šest  16  šestnast  60  šestdeset  600  šeststo ...
 
 7  sedem  17  sedemnast 
 70  sedemdeset 
 700  sedemsto 
 10^6  milijon 
 8  osem  18  osemnast  80  osemdeset  800  osemsto  10^9  bilijon
 9  devet  19  devetnast
 90  devetdeset  900  devetsto  10^12  trilijon

 1. Nowosłowiańskie liczebniki (11...19) wyewoluowały ze starosłowiańskiego schematu:
  liczebnik
  +na+deset, e.g. 15 = pet+na+deset = petnast.

 2. Liczebik jedin (m.), jedna.), jedno (n.) odmienia sie wg miękkiego wzorca zaimków w liczbie pojedynczej.
  przykład: jedin človiek (M), jednego človieka (D), jednemu človieku (C), jednej ženy (D), ...

 3. Po dodaniu do innych liczebników, liczebik 1 ma tylko jedna stałą formę jedna we wszystkich przypadkach.
  przykład: dvadesetjedna ljudi (M), dvadesetjedna ljudij (D), dvadesetjedna ljudim (C), dvadesetjedna žen (D), ...

 4. Liczebnik dva (m.), dvie (ż.), dvie (n.) jest odmieniany wg twardego wzoru zaimków w liczbie mnogiej.
  przykład: dva ljudi (M), dvieh ljudij (D), dviem ljudim (C), dvieh žen (D), ...

 5. Liczebnik tri i četyri Także wg twardego wzorca zaimków w liczbie mnogiej.
  przykład: tri ljudi (M), trieh ljudij (D), triem ljudim (C), trieh žen (D), ...

 6. Wszystkie pozostałe liczebniki zakończone spółgłoską (e.g. -t, -m) są odmieniane jak rzeczowniki żeńskiego wzorca  kost (kość) w liczbie pojedynczej.
  przykład: pet ljudi (M), peti ljudij (D), peti ljudim (C), peti žen (D), ...

 7. Liczebik nula (zero) odmienia się wg żeńskiego wzorca deklinacji rzeczowników žena w liczbie pojedynczej.
  przykład: nula ljudi (M), nuly ljudij (D), nulie ljudim (C), nuly žen (D), ...

 8. Istnieje alternatywna forma liczebnika zero: nijedin (m.), nijedna (ż.), nijedno (n.) = żaden, żadna, żadne
  przykład: nijedin človiek (M), nijednego človieka (D), nijednemu človieku (C), nijednej ženy (D), ...

 9. Liczebnik sto i jego derywaty są odmieniane jak rzeczownik selo (wieś) w liczbie pojedynczej.
  przykład: sto ljudi (M), sta ljudij (D), stu ljudim (C), sta žen (D), ...

 10. Liczebnik tysača (tysiąc) są odmieniane jak rzeczowniki wg wzoru  duša w liczbie pojedynczej.
  przykład: tysača ljudi (M), tysače ljudij (D), tysači ljudim (C), tysače žen (D), ...

 11. Liczebnik milijon są odmieniane wg rzeczownikowego wzorca grad (miasto, gród) w liczbie pojedynczej.
  przykład: milijon ljudi (M), milijona ljudij (D), milijonu ljudim (C), milijona žen (D), ...

 12. Złożone liczebniki są zapisywane razem w dziesiętnych trypletach rodzielonych spacjami, gdzie odmieniany jest tylko ostatni element.
  przykład: 12 327 = dvanast tysača trista dvadeset sedem (M), dvanast tysača trista dvadeset sedmi (D), ...


liczebniki porządkowe

Nowosłowiańskie liczebniki porządkowe zachowują się (i oczywiście odmieniane) taki sam sposób jak standardowe zaimki.  W złożonych liczebnikach porządkowych formę porządkową ma tylko ostatni element liczebnika.

0
 nulty 
 10  desety
 1  p'rvy  11  jedninasty
 2  vtory  20  dvadesety
 3  trety  21  dvadesetyp'rvy
 4  četv'rty   
 22  dvadesetyvtory
 5  pety  100  sotny
 6  šesty  200  dviesotny
 7  sedmy  1000  tysačny
 8  osmi  2000  dvietysačny
 9  devety  1^6  milijonty


pytania o liczebniki, liczebniki wskazujące i nieokreślone

Liczebniki te sa nieodmienne, bo zachowują się gramatycznie jak przysłówkiOdpowiedni przedmiot jest dołączony do nich w dopełniaczu liczby mnogiej .

Możliwe jest utworzenie kilku liczebników poprzez użycie przedrostków z liczebnikami pytajnymi. Naucz się ich z tej tabeli. Tych kilka przedrostków (e.g. t-, ni-, nie-, ...) jest używanych z zaimkami i przysłówkami.

 przysłówek - jak?
zaimek przymiotny - jaki?, który? 
 koliko? 
 ile?, jak wiele?, jak dużo?    koliky? 
 który z kolei? (pytanie o kolejność)
 toliko  tyle, tak wiele, tak dużo       toliky  ten, taki... (odpowiedź na  pytanie o kolejność)
 nikoliko  nic     nikoliky 
 żaden  (odpowiedź na  pytanie o kolejność)
 niekoliko 
 trochę, kilka  niekoliky 
 któryś  (odpowiedź na  pytanie o kolejność)

Proszę pamiętać także, o tych dwóch nieokreślonych liczebnikach:

 mnogo  dużo, wiele  (pochodzi od przymiotnika mnogy = liczny)
 malo  mało, troche ( pochodzi od przymiotnika  maly = mały)
przykłady:

Koliko imaješ aut? = Ile masz aut?
Imaju toliko, koliko jest mi treba. = Mam tyle, ile (jest) mi trzeba.
Vidim niekoliko ljudij. = Widzę kilkoro ludzi.


liczebniki ułamkowe, zbiorowe, wielokrotne

 1. Liczebniki wielokrotne są tworzone przez dodanie partykuły -krat (kroć) i zachowują się jak przysłówki.
  przykład: dvakrat = dwakroć, desetkrat = dziesięciokroć.

 2. Para to par w nowosłowiańskim, odmienia się jak rzeczownik grad (miasto)). Odpowiedni podmiot jest w dopełniaczu liczby mnogiej.
  przykład: Imam tri pary obuvij. = Mam trzy pary butów.

 3. Wszystkie rodzaje pojemników  lub podobe koncepcje są wyrażane w podobny sposób jak para. Odpowiednie podmioty są w dopełniaczu liczby mnogiej.
  przykłas: Imaješ jedin buket kvietov. = Masz jeden bukiet kwiatów.

 4. Połowa to polovina odmieniana wg żeńskiego wzoru rzeczownika žena. Odpowiednie podmioty są w dopełniaczu liczby pojedynczej.
  przykład: polovina hlieba = połowa chleba.

 5. Inne ułamki (1/3, 1/4, ...) są tworzone od liczebników porządkowych przez dodanie końcówki -ina  i są odmieniane wg żeńskiego wzoru rzeczownika  žena.  Odpowiednie podmioty są w dopełniaczu liczby pojedynczej .
  przykład: tretina hlieba = trzecia część (jedna trzecia) chleba.

 6. Liczby dziesiętne mają točku (točka = kropka) i są odmieniane wg żeńskiego wzoru rzeczownika  ženaale w liczbach dziesiętnych točka  ma zawsze taką samą formę.
  przykład: 3.14 = tri točka četyrinast.

 7. W tekście pisanym musimy pisać liczby porządkowe w mianowniku ze znakiem kropki (.)  a we wszystkich pozostałych przypadkach wraz z ich zakończeniami   fleksyjnymi.
  przykład: 5. = 5-ty,  piąty itd. (m. lp. M),
  5-ego = 5-tego, piątego (m. lp. D), 5-im = 5-tym, piątym (m. lp. N, Msc), ...
Comments