lekcje‎ > ‎

15. strony: czynna, medialna i bierna, tryb warunkowy, aspekty czasowników

strona czynna

Wszystkie czasowniki wymienione w poprzednich lekcjach były w stronie czynnej. Strona czynna oznacza, że jakiś podmiot w mianowniku jest wykonawcą (inicjatorem) działania opisanego przez czasownik. Przedmiot (cel) działania jest w bierniku.

przykład:

Moj prijatel
(M, podmiot) vidi (czas.) veliky dom (B, przedmiot). = Mój przyjaciel widzi duży dom.
 • wykonawca (podmiot) = moj prijatel,
 • czynność (czas.) = vidi
 • cel (przedmiot) = veliky dom.


strona medialna
(czasowniki zwrotne)

Ta strona gramatyczna oznacza, że przedmiot jest identyczny z podmiotem. Język nowosłowiański ma osobowe zaimki zwrotne se, sebe, sebie, ... które dokładnie odnoszą się do podmiotu. Ten zaimek został już przedstawiony w lekcji7. - zaimki. Zauważ, że ten zaimek nie posiada mianownika, a jego inne przypadki są bardzo podobne do zaimków osobowych ja i ty. (e.g. mne = tebe = sebe, mnie = tebie = sebie, ...)
Oznacza to, że strona medialna może być traktowana jako szczególny rodzaj strony czynnej, w której podmiot i przedmiot są identyczne. Te czasowniki są zapisane w słownikach  z zaimkiem se (e.g. kupati se = kapać się).

przykład:

(Ja) kupaju sebe v basenu. = Kupaju se v bazenu. = Kąpię się w basenie.

podmiot: ja = ja
czas.: kupati = kąpać
przedmiot = se = się (siebie, mnie samego)

porównaj ten przykład ze stroną aktywna majacą inny przedmiot:

Kupaju svojego psa v bazenu. = Kąpię swojego psa w basenie.


strona bierna, imiesłowy bierne

Strona bierna jest stroną gramatyczną, w której podmiot w mianowniku nie jest wykonawcą, a celem. Oznacza to, że jest zupełnie odwrotnie niż w stronie aktywnejTa strona jest używana wtedy, gdy informacja o celu jest ważniejsza niż informacja o wykonawcy. Wykonawca, który jest mniej ważny może być (ale nie musi) wyrażony w narzędniku.

Strona bierna powstaje za pomocą kombinacji czasownika byti (być) i biernego imiesłowu w mianowniku. Imiesłów bierny zachowuje się jak przymiotnik i jest utworzony w podobny sposób jak L-participium od bezokolicznika, poprzez modyfikację jego zakończrnia w następujący sposób:
 1. Krótkie czasowniki zakończone na -iti mają zakończenia imiesłowu biernego -ity, -ita, -ite, -iti.

  przykład:
  piti = pić; pity, ... = pity
 2. Dłuższe czasowniki zakończone na -iti mają zakończenia imiesłowu biernego -ieny, -iena, -iene, -ieni.

  przykład:
  variti = gotować, warzyć; varieny, ... = gotowany, warzony

 3. Czasowniki zakończone na -uti mają zakończenia imiesłowu biernego -uty, -uta, -ute, -uti.

  przykład:
  obuti = obuć, założyć buty; obuty, ... = obuty

 4. Wszystkie pozostałe czasowniki mają zakończenia imiesłowu biernego -ny, -na, -ne, -ni i zachowują tę samą samogłoskę, która jest w zakończeńczeniu bezokolicznika. Jeśli nie ma samogłoski, dodaje samogłoskę -e.

  przykłady:
  vid-ie-ti = widzieć, vid-ie-ny, ... = widziany
  diel-a-ti = robić, diel-a-ny, ... = robiony
  pis-a-ti = pisać, pis-a-ny, ... = pisany
  slyš-e-ti = słyszeć, slyš-e-ny, ... = słyszany
  peč-ti = piec, peč-e-ny, ... = pieczony

przykłady:
Moj pes jest kupany v bazenu.
= Mój pies jest kąpany w basenie.
Tuto pismo jest pisane na dobry paper. = Ten list jest pisany na dobrym papierze.


tryb warunkowy

Tryb warunkowy odnosi się do hipotetycznego stanu rzeczy lub niepewnego zdarzenia, które jest uzależnione od innych okolicznościJedynym czasownikiem majacym swój własny tryb warunkowy jest byti = być
byh 
 bym byhom 
 byśmy
 bys 
 byś
 byste 
 byście
 by 
 by       byhu, by 
 by

Tryb warunkowy wszystkich czasowników jest tworzony przez kombinację L-participium i trybu warunkowego czasownika byti (być).

przykłady:

Dielal byh. = Robiłbym.
Dielal li bys? = Czy robiłbyś?
Pili byhom. = Pilibyśmy.
Slyšela bys. = Słyszałabyś.
Jadli by. = Jedliby.


aspekty czasowników

Aspekt (postać, forma) – kategoria gramatyczna wyrażająca sposób przedstawiania czynności lub stanu, definiuje jej przepływ wewnętrzny w czasie (lub jego brak), z punktu widzenia mówiącego. Język nowosłowiański ma dwa aspekty:
 1. całościowa, pełna obserwacja działania bez wewnętrznego przepływu (zmienności, trwania) w czasie znany jako aspekt dokonany
 2. niewiążąca obserwacja działania płynącego, trwającego w czasie znany jako aspekt niedokonany
Aspekt dokonany pozwala mówcy opisać działania związane z jakimś konkretnym wydarzeniem, już zakończonym. Niedokonany aspekt nie przedstawia działania, związanego z jakimś dokładnym punktem czasu, ale raczej jako trwające w czasie lub będące w toku.

Niestety, mówione języki słowiańskie są bardzo różne w kwestii aspektu gramatycznego. Jest możliwe, że ten sam czasownik jest dokonany w jednym języku i niedokonany w innym. Ponadto, zachodnie i wschodnie języki słowiańskie (w przeciwieństwie do południowych) używają czasu teraźniejszego w aspekcie dokonanym jako substytutu czasu przyszłego (e.g. napisati (napisać dok.), napišu = napiszę). Ważne jest, aby pamiętać o tym zjawisku podczas rozmowy z innymi Słowianami.
 
W języku nowosłowiańskim, mamy tylko kilka prostych zasad dotyczących aspektów czasowników, które są niemal powszechne i zrozumiałe we wszystkich słowiańskich językach:
 1. Wszystkie czasowniki z zakończeniami -vati i mające w czasu teraźniejszym końcówki -vaju, -vaješ, -vaje, -vajeme, -vajete, -vajut (niezależnie od obecności lub braku przedrostka) są niedokonane.

  przykłady:

  gnievati: gnievaju, gnievaješ, ... (gniewać)
  strahovati: strahovaju, strahovaješ, ... (strachać)
  ot-riekavati: otriekavaju, otriekavaješ, ... (zaprzeczać)
  o-strahovati: ostrahovaju, ostrahovaješ, ... (zapewniać, zabezpieczać)
  na-pinavati: napinavaju, napinavaješ, ... (napinać)


 2. Wszystkie czasowniki z zakończeniami  -nuti i mające w czasu teraźniejszym końcówki -nu, -neš, -ne, -neme, -nete, -nut (niezależnie od obecności lub braku przedrostka) są dokonane.

  przykłady:

  gryznuti: gryznu, gryzneš, ... (gryżć)
  seknuti: seknu, sekneš, ... (ciąć, siekać, siec)
  o-vladnuti: ovladnu, ovladneš, ... (owładnąć, przejąć kontrolę)
  o-slepnuti: oslepnu, oslepneš, ... (oślepnąć)
  na-pnuti: napnu, napneš, ... (napiąć)


 3. wszystkie pozostałe czasowniki bez przedrostka są niedokonane.

  przykłady:

  čitati: čitaju, čitaješ, ... (czytać)
  pisati: pisaju, pisaješ, ... (pisać)
  vidieti: vidim, vidiš, ... (widzieć)
  slyšeti: slyšim, slyšiš, ... (słyszeć)
  čuti: čuju, čuješ, ... (czuć)
  platiti: platim, platiš, ... (płacić)
  hotieti: hoču, hočeš, ... (chcieć)


 4. Wszystkie pozostałe czasowniki z przedrostkami są dokonane. Wszelkie przyimki mogą być stosowane jako przedrostki. Zbadaj, które z poniższych przedrostków są przyimkami.

  przykłady:

  ot-biegati: otbiežim, otbiežiš, ... (odbiegać)
  iz-končiti: izkončim, izkončiš, ... (skończyć)
  so-v'ršiti: sov'ršim, sov'ršiš, ... (udoskonalić, wywyższyć)
  pri-stupati: pristupim, pristupiš, ... (przystąpić)
  pro-dati: prodaju, prodaješ, ... (sprzedać)
  na-ložiti: naložim, naložiš, ... (nałożyć)
  pro-slaviti: proslavim, proslaviš, ... (celebrować, proklamować, wysławiać)


 5. Istnieje kilka najczęściej używanych przedrostków, które dobrze jest zapamiętać:

  vaz- (rozpoczęcie działania)

  na- (wykonanie jednego działania
  )
  iz- (zakończenie działania)

  s-/so- (
  zakończenie działanie, powiązanie czegoś)
  raz- (zakończenie działania, rozdzielenie czegoś)
  do- (zakończenie działania, całkowite zamknięcie czegoś)

  przykłady:

  vaz-letieti: vazletim, vazletiš, ... (wzlecieć)
  na-pisati: napišu, napišeš, ... (napisać)
  iz-mieriti: izmierim, izmieriš, ... (zmierzyć)

  so-vezati: sovezaju, sovezaješ, ... (związać)
  raz-dieliti: razdielim, razdieliš, ... (rozdzielić)
  raz-vezati: razvezaju, razvezaješ, ... rozwiązać)
  raz-mysliti, razmyslim, razmysliš, ... (rozmyślać)
  do-pisati, dopišu, dopišeš, ... (dopisać)
Comments