lekcje‎ > ‎

1. wymowa i alfabet

wymowa

Polakom wymowa nie nastręcza żadnych trudności.

alfabet

Język nowosłowiański używa generalnie dwóch alfabetów: łacińskiego i cyrylicy Ponadto ma także zapis dostępny w alfabecie ASCII  oraz alfabecie greckim. Możliwe jest także korzystanie dla własnej przyjemności, z pierwszego w historii słowiańskiego pisma: głagolicy.

W trakcie tego kursu będziemy używać alfabetu łacińskiego, z krótkim zarysem transkrypcji cyrylicą. Zwróć uwagę, że język nowosłowiański używa alfabetu łacińskiego zaledwie trzema złożonymi, równouprawnionym znakami: č = ch = cz, š = sh = sz, ž = zh. Nie istnieją inne znaki diakrytyczne :

 Latin  Latin  Cyrillic  Greek  IPA  przykład  nazwa
 a  a  а
 α  [a]  ale
 a
 b  b  б
 μπ  [b]  but
 be
 c  c  ц
 τσ  [ts]  cal
 ce
 č (cz)
 cz
 ц
 τζ  [tʃ]  czapka
 če (cze)
 d  d  д
 δ  [d]  data
 de
 dj  dj  дь
 δι  [ɟ]  dzień, wig  dje
 dž(dż)
 dzh  дж
 δζχ  [dʒ]  em
 dže (dże)
 e  e  е
 ε  [ɛ]  sen
 e
 f  f  ф
 φ  [f]  foto,   ef
 g  g  г
 γ  [g]  gołąb
 ge
 h
 h ch
 х
 χ  [x]  loch 
 ha
 i  i  и
 η  [i]  pismo  i
 ě (ie)
 ie  ѣ (е)
 ιε  [jɛ]  sobie, jesień  jatj (jać)
 j  j  ј (й)
 ι  [j]  jutro
 je
 ju  ju  ю  ιου  [jʊ]  jutro  ju
 k  k  к  κ  [k]  kino
 ka
 l  l  л  λ  [l]  lupa
 el
 lj  lj  ль  λι  [ʎ]  lilja
 elj
 m  m  м  μ  [m]  manna
 em
 n  n  н  ν  [n]  nos
 en
 nj  nj  нь  νι  [ɲ]  koń  enj (eń}
 o  o  о (ω)
 ο (ω)
 [ɔ]  owoc
 o
 p  p  п  π  [p]  piec
 pe
 q  q  к  κ  [k]  kino  kve
 r  r  р  ρ  [r]  rower
 er
 s  s  с  σ  [s]  set
 es
 š (sz)
 sz
 ш  σχ  [ʃ]  szkoła
 eš (esz)
 št(szt)  szt  щ  σχτ  [ʃt]  š + t, możliwa wymowa -szcz
 šta (szta)
 t  t  т  τ  [t]  to, motor
 te
 th  th  ѳ  θ  [θ]  thing, teeth (w angielskich słowach)
 the
 tj  tj  ть  τι  [c]  ćma
 tje
 u  u  у  ου  [ʊ]  kula
 u
 v  v  в  β  [v]  velociraptor
 ve
 w  w  в  β  [v]  wóz  dvojne ve 
 x  x  кс (ξ)
 ξ  [ks]   xero  eks
 y  y  ы (υ)
 υ  [i]  y=i  ypsilon
 z  z  з  ζ  [z]  zoo
 zet
 ž (ż)
 zh  ж  ζχ  [ʒ]  żart
 žet (żet)
 '  '  ъ  '  [ɜ̆]  bardzo krótkie "e", prawie "y"    jor 

(pomocniczy znak j=ь bezdźwięczny, używany w ligaturach służący zmiękczeniu dj=дь (dź), tj=ть (ć), nj=нь (ń), lj=ль (lilja) nazywamy "jer")

Uwaga:
 1. Nie ma różnicy w wymowie między znakami i oraz y (podobnie jak  np. we współczesnej grece). Używamy tych dwóch liter dla tego samego dźwięku w celu wyrażenia gramatycznych różnic w rodzajach i poszczególnych przypadkach, aby uniknąć kilku homonimów. W przypadku "uproszczonej ortografii" można pisać tylko jeden znak i.

 2. Ligatura ie może być pisana jako ě. Ta litera jest wymawiana tak samo jak standardowe e i zmiękcza poprzedzające spółgłoski z die, tie, nie, lie do dj+e, tj+e, nj+e, lj+e. W innych przypadkach litera ta jest wymawiana jako jotowane e (dwa dźwięki j+e). Często w Cyrylicy i uproszczonym zapisie łacińskim występuje jako zwykłe e.

 3. Ligatura ju zmiękcza poprzedzające spółgłoski z dju, tju, nju, lju do dj+u, tj+u, nj+u, lj+u. w innych przypadkach jest wymawiana jako jotowane u (dwa dźwięki j+u).

 4. Kilka słowiańskich języków ​​(słowacki, rosyjski, ...) używają samogłosek e oraz i do zmiękczania poprzedzających spółgłosek podobnie jak to robią ie oraz ju. W nowosłowiańskim to zjawisko nie występuje. Przykładowo kombinacja liter ne jest wymawiana tylko jako n+e, a nie jako nj+e, albo kombinacja liter ni jest wymawiana tylko jako n+i, a nie jako nj+i.

 5. Nowosłowiański ma sylabiczne l i r, które zachowują się w podobny sposób jak sylabotwórcze samogłoski np. w Sanskrycie. Są one zapisywane z pomocniczym znakiem "jor" jako 'l oraz 'r (w cyrylicy ъл i ър). Kilka współczesnych słowiańskich języków(np. rosyjski) utraciło tę funkcję i muszą być zapisywane przez kombinację r oraz l ze standardowymi samogłoskami (np. ol i or).

 6. Staro-cerkiewno-słowiański i podobnie współczesny polski język mają samogłoski nosowe ę=ѧ=[eⁿ] oraz ǫ=ѫ=[oⁿ] plus ich jotowane wersje. Zgodnie z ewolucją większości słowiańskich języków nie używamy ich. Jest prosta zasada konwersji samogłosek nosowych: ę=ѧ → e oraz ǫ=ѫ → u.
  (językjezyk = język, bǫdǫbudu = będę)

 7. Jednakże, nowosłowiański jest językiem sztucznym i zezwala na różne rodzaje wymowy. Nie będzie błędem, jeśli przykładowo Rosjanie lub ktokolwiek inny będą wymawiać e oraz i miękko.


miękka wymowa spółgłosek 

Wschodnie, a częściowo również zachodnie języki słowiańskie są znane ze swoich zmiękczeń i jotowania. Jednakże ta miękka wymowa może być problemem, szczególnie dla połudnowych Słowian i nie-Słowian. Dlatego też, nowosłowiańska fonologia utrzymuje następujące, proste zasady:
 1.  Po miękkiej spółgłosce powinna występować samogłoska, aby ułatwić wymowę.
  (nedielja = niedziela, ponedieljek = poniedziałek, burja = burza, večerja = wieczerza, kolacja)

 2. Jesli słowo kończy się spólgłoską bez następującej po niej samogłoski, preferujemy pisać i wymawiać to słowo twardo.
  (kost = kość, radost = radość, učitel = nauczyciel)

  Oczywiście miękka wymowa (i np. wschodnio-słowiański akcent) są również dopuszczalne. Te słowa mają ten sam poziom zrozumiałości niezależnie od tego, czy są one napisane i wymawiane miękko lub twardo. 
  (kost [kɔst / kɔsc] = kość; učitel [ʊtʃitɛl / ʊtʃitɛʎ] = nauczyciel; on jest [ɔn jɛst / ɔn jɛsc] = on jest)

 3. Tylko w szczególnych przypadkach, jeśli utwardzanie może doprowadzić do utraty jasności lub może stworzyć mylący homonim z innym słowem, musimy zachować miękką wymowę i zapis spółgłoskami miękkimi. 
  (konj = koń  ⟷  kon = zakończenie; miedj = miedź  
  ⟷  med = miód)


palatalizacja i eufonia

Języki słowiańskie są znane ze zmiękczania spólgłosek w niektórych sytuacjach tj. w deklinacjach i koniugacjach. Profesjonalnie, proces ten nazywa się palatalizacją. Nowosłowiański również ma włączone, ale w bardzo ograniczonym zakresie, tylko trzy reguły dotyczące zmiękczania spółgłósek na č, š, ž:  
 1. kč,
 2. hš,
 3. gž.
Przykład: človiek (człowiek M), človieče! (człowieku!, człowiecze! W); prah (proch rzecz.), prašny (proszkowy przym.)

W celu nadania językowi nowosłowiańskiemu charakteru naturalnego języka słowiańskiego, musieliśmy zmienić trochę kombinację dźwięków, przez zastosowanie gramatycznych zakończeń czasowników. Dotyczy to tylko miękkich spółgłoski č, š, ž:  
 1. cj→č,
 2. sj→š,
 3. zjž.
Przykład: prositi (prosić bezokol.), prosjuprošu (proszę), prosjenijeprošenije (proszenie rzecz. odsłowny).


Należy pamiętać o tym, że z powodu eufonii, ie oraz ju nigdy nie mogą być pisane lub wymawiane po c, s, z, č, š, ž. Jedynym możliwym sposobem jest zastosowanie zamiast nich ce, se, ze, če, še, že oraz cu, su, zu, ču, šu, žu.


przykład 1

(proszę posłuchać example-1.wav)

voda          woda
hlieb          chleb
auto          samochód, auto
s'lnce        słońce
človiek      człowiek
muž          mężczyzna, mąż
žena         kobieta, żona
dietko       dziecko
imaju        mam
imaješ      masz
imajeme    mamy
veliky       wielki
maly        mały
doma       w domu
jedin        jeden
dva          dwa
tri            trzy
četyri      cztery
pet          pięć
deset      dziesięć
sto          sto 


przykład 2

(proszę posłuchać example-2.wav)

Vsi ljudi rodjut se svobodni i rovni v svojem dostojenstviji i pravah.
Wszyscy ludzie rodzą się wolni równi w swojej godności i prawach.

Oni sut obdarieni razumom i sviestju, 
Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem,

i treba jim jest postupati drug s drugom v duhu bratstva.
i powinni postępować wobec siebie w duchu braterstwa.

(artykuł 1. preambuły Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ)