Для авторів

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Редакційна колегія запрошує Вас взяти участь у формуванні 65 випуску “Наукових записок Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія”. Термін подачі матеріалів до 15 квітня 2021 р.

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук матеріалів журналу дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

Вимоги до рукописів:

Наукові статті, відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 7­05/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», мають містити такі необхідні елементи:

- постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Технічні вимоги:

- Наукові статті повинні включати: УДК (друкується зверху зліва звичайним шрифтом); через 1 інтервал по центру – назва статті напівжирними прописними літерами; через 1 інтервал справа напівжирним шрифтом друкуються ініціали та прізвище автора; через 1 інтервал симетрично до тексту звичайним курсивом – анотація (не менше 500 знаків) і ключові слова українською мовою (6-10 слів); через 1 інтервал назва статті, прізвище та ініціали автора, анотація (не менше 1800 знаків) та ключові слова англійською мовою (6-10 слів); після цього через 1 інтервал – основний текст; в кінці статті через 1 інтервал симетрично до тексту напівжирним шрифтом заголовок «Література», формування списку здійснюється в ручному режимі у стовпчик в алфавітному порядку;

- обсяг авторських рукописів: статті – не менше 12 сторінок;

- формат аркуша А4; поля: зліва, зверху, знизу – 25 мм, справа – 15 мм; шрифт Times New Roman, розмір шрифту -14 пт., стиль “нормальний” (“звичайний”); міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см (в автоматичному режимі); текст друкувати без переносів;

- посилання на джерела та літературу в тексті подаються за таким зразком: [5] або [5, с. 14], де 5 – номер джерела за списком використаних джерел, 14 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [2; 3; 5] або [2, с. 14; 8, с. 23; 12, с. 124];

- список використаних джерел «Література» подається наприкінці статті (розмір шрифту – 14, через 1 інтервал) в алфавітному порядку відповідно до стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342). Слова «там само», «там же» - не використовувати. Бібліографічні описи джерел мають обов’язково містити прізвище та ініціали авторів, назви їхніх праць, місто (повністю) та рік видання, видавництво, кількість сторінок видання. При формуванні списку не застосовується функція автоматичного нумерованого списку.

вказати особистий цифровий ідентифікатор ORCID

Матеріали, подані без дотримання зазначених вимог, повертаються автору без розгляду.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ СТАТТІ

УДК 371.3:378.4.180.6

ХАРАКТЕРИСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ

Ю. О. Корсун

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри іноземних

мов Вінницького національного технічного університету.

У статті розкрито зміст інформаційно-пізнавального компоненту професійної самосвідомості майбутніх інженерів, описано діагностичні методики ("Асоціативний ореол професії", стандартизоване інтерв'ю "Критерії професіоналізму", методика М.Куна і Т.Макпартленда "Хто Я", методика "Самооцінні еталони") та проаналізовано визначені за їх допомогою особливості становлення професійної самосвідомості студентів різних курсів. З'ясовано, яким чином змінюються уявлення студентів про свою професію, критерії професіоналізму інженера. Описано типовий образ інженера, який формується у студентів різних курсів. Розкрито зміст професійного Я-образу та уявлень про ідеального інженера.

Ключові слова: професія, професійна самосвідомість, професіоналізм, професійна діяльність, інформаційно-пізнавальний компонент, діагностичний метод, професійна роль, професійна самооцінка.

THE CHARACTERISTIC OF THE FORMATION OF THE INFORMATIVE-COGNITIVE COMPONENT OF FUTURE ENGINEERS’ PROFESSIONAL SELF-CONSCIOUSNESS

I. O. Korsun

The article deals with the characteristic features of the formation of informative-cognitive component of professional self-consciousness of future engineers, the research methods of the given component are described; among them are the following: «Associative halation of the profession», standard interview «The Criteria of Professionalism», method «Who I am» and method «The standard of self-appraisal». Besides, some other aspects are also described in the article such as: how students’ understanding of the profession changes, how students of different years of studies understand the criteria of professionalism, what typical image of an engineer is for various students, what are the contents of this image and the image of the ideal engineer. It proved in the article that the understanding of the criteria of professionalism and professionally important qualities becomes more differentiated, but these changes have slow and not well-determined character. According to the results of our research most students including graduates have an average level of development of professional self-consciousness. The most characteristic deformations in the development of professional self-consciousness for the larger part of students are the following: diffuseness of professional I-concept, non-adequate understanding of the professional ideal and own accordance to professional requirements, instability of the attitude to the chosen profession, too low or too high self-appraisal, weak striving for professional self-development and self-perfection, passivity of education-professional activity. All the results give us possibility to conclude that without special pedagogical assistance the development of professional self-consciousness of future engineers occurs spontaneously and is escorted by some crises and cannot achieve the proper level. That’s why there is the necessity to determine pedagogical conditions and work out the methods of the formation of professional self-consciousness of future engineers during their professional preparation.

Keywords: profession, professional self-consciousness, professionalism, professional activity, informative-cognitive component, diagnostic method, professional role, professional self-appraisal.

Література

1. Беляев Г.Ю. Педагогическая характеристика образовательной среды в различных типах образовательных учреждений: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01/ Геннадий Юрьевич Беляев. – М., 2000. – 157 c.

2. Вербицкий А.А. Контекстное обучение в компетентностном подходе / А.А. Вербицкий // Высшее образование в России. – 2006. – № 11. – С. 43-45.

3. Ганиева Р.Х. Трансляция субъектности учителя в процессе педагогического взаимодействия: автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «педагогическая психология» / Р.Х. Ганиева. - Ставрополь, 2004. – 20 с.

4. Григорьев Д. В. Создание воспитательного пространства: событийный подход / Д.В. Григорьев // Современные гуманитарные подходы в теории и практике воспитания. – Пермь: ИТОП РАО, 2001. – С. 66 – 76.

5. Ковалев Г. А. Психическое развитие ребенка и жизненная среда / Г. А. Ковалев // Вопросы психологии. – 1993. – №1. – С. 13-23.

6. Крылов А.Н. «Образ-Я» как фактор развития личности: дис. … канд. психол. наук: спец. 19.00.01 / Крылов Александр Николаевич. – М., 1984. – 142 c.

7. Кудрявцев Т.В. Психологический анализ динамики профессионального самоопределения / Т.В.Кудрявцев, В.Ю.Шегурова // Вопросы психологии. – 1983. – №2. –С. 51-59.

8. Мануйлов Ю.С. Воспитание через среду / Ю.С. Мануйлов // Воспитательная работа в школе.– 2008.– № 8.– С. 21-27.

9. Новикова Л.И. Школа и середа / Л.И. Новикова. – М.: Знание, 1985. – 80 с.

10. Сластенин В.А. Педагогический процесс как система / В.А. Сластенин. – М.: Издательский дом МАГИСТР-ПРЕСС, 2000. – 488 с.

11. Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность: теория, эксперимент, тренинг: учеб. пособие / Л.Б. Шнейдер. – М.: Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та, 2004. – 312 с.

12. Щуркова Н.Е. Практикум по педагогической технологии / Н.Е. Щуркова. – М.: Педагогическое общество России, 1998. – 234 с.

13. Ясвин В.А. Образовательная среда – от моделирования к проектированию /В.А. Ясвин. – М.: Смысл, 2001. – 365 с.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО АВТОРА

УМОВИ ОПЛАТИ

Вартість однієї повної чи неповної сторінки складає – 70 грн. Збір покриває витрати, пов'язані з редагуванням статей, присвоєнням DOI, версткою і друком журналу.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для опублікування статті необхідно надіслати електронною поштою такі матеріали (файли):

1) статтю, оформлену відповідно зазначених вимог;

2) інформацію про автора: прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, поштова адреса, e-mail та контактний телефон;

3) відскановану квитанцію про оплату публікації;

4) відскановану рецензію-рекомендацію наукового керівника, завірену печаткою установи, де він працює (для аспірантів і дослідників, які не мають наукового ступеня).

Приклад підпису файлів: Добровольська_стаття.doc; Добровольська_інформація.doc; Добровольська_квитанція.pdf. (або JPEG); Добровольська_рецензія.doc.

Електронна адреса: naukzapped@gmail.com

За зміст публікацій та достовірність викладених матеріалів, а також за правильність перекладу в анотаціях відповідальність несуть автори. Остаточний висновок щодо публікації схвалює редакційна колегія журналу після власного рецензування статей.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Редакція Наукових записок ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія.

вул. К.Острозького, 32, корп.1, каб. 234.

м. Вінниця, Україна, 21001.

www.sites.google.com/site/naukovizapiski – сайт журналу, який містить: загальні відомості про журнал, вимоги до оформлення статей, архів номерів та контактну інформацію.

www.vspu.edu.ua – сайт університету, де в рубриці «Оголошення» знаходиться інформаційний лист, а в рубриці «Наукова робота» – архіви номерів журналу.

naukzapped@gmail.com – електронна адреса журналу для відправлення матеріалів.

Контактні телефони:

097 3307042 (Шахов Володимир Іванович – відповідальний редактор).

063 1586215 (Опушко Надія Романівна – технічний редактор).

097 5060605 (Севастьянова Ольга Омелянівна - відповідальний за приймання статей)