ေဇယ်(ေခာတ္သစ္မင္းသား)

ေဇယ်သည္ ေခတ္သစ္ သရုပ္ေဆာင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ ေခတ္သစ္သ႐ုပ္ေဆာင္ဟု ဆိုရျခင္းမွာ ေခတ္ေဟာင္းတြင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသားၾကီး ေဇယ် ရွိဖူး၍ ျဖစ္သည္။
Comments