ယုဇန(အဆိုေတာ္)
ယုဇန
ေမြးနာမည္
ယုဇနျမင္႔ေငြ
လူမ်ိဳး

ျမန္မာ


အလုပ္အကိုင္
အဆိုေတာ္


ယုဇန ၏ ေမြးနာမည္မွာ ယုဇန ျမင္႔ေငြ ျဖစ္ျပီး ျမန္မာ ေပါ႔ အဆိုေတာ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ယုဇန ၏ မိဘမ်ားမွာေတးေရးဆရာ ျမင္႔ေငြ (ဟသာၤတ) ျဖစ္ျပီး မိခင္မွာ တင္တင္ေအး ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီ လတြင္ ႀသစေႀတးလ် ႏိုင္ငံသား သိန္းထိုက္ေအာင္  ႏွင္႔ လက္ထက္ခဲ႔ သည္။ သူမ၏ အကိုမွာ ျဖိဳးႀကီး ျဖစ္ျပီး ေအာင္ျမင္ေသာ အဆိုေတာ္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။


Comments