ရဲတပ္ဖြဲ.

ျပည္သူ.ရဲတပ္ဖြဲ.ကို ၁၉၆၄ မွာစတင္တည္ေထာင္ခဲ.ျပီး ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ ၁၉၉၅ မွာ ျမန္မာ.တပ္မေတာ္ ရဲ.အစိ္တ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲခ်ဳပ္ မွာ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ခင္ရီ ျဖစ္သည္။လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔မ်ားမွာ-

 1. သတင္းတပ္ဖြဲ႔
 2. မႈခင္းတပ္ဖြဲ႔
 3. မူးယစ္တပ္ဖြဲ႔
 4. အရံရဲတပ္ဖြဲ႔ တို႔ျဖစ္သည္။

၎၏ လက္ေအာက္ရွိ ရဲတပ္ရင္း မ်ားမွာ-

 1. ရဲတပ္ရင္း (၁)
 2. ရဲတပ္ရင္း (၂)
 3. ရဲတပ္ရင္း (၃)
 4. ရဲတပ္ရင္း (၄)
 5. ရဲတပ္ရင္း (၅)
 6. ရဲတပ္ရင္း (၆)
 7. ရဲတပ္ရင္း (၇)
 8. ရဲတပ္ရင္း (၈)
 9. ရဲတပ္ရင္း (၉)
 10. ရဲတပ္ရင္း (၁၀)
 11. ရဲတပ္ရင္း (၁၁)
 12. ရဲတပ္ရင္း (၁၂)
 13. ရဲတပ္ရင္း (၁၃) တို႔ျဖစ္သည္။
Comments