ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္

ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း

ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္သည္ အေရွ႔ေတာင္အာရွတြင္ အႀကီးဆံုး ေရေလွာင္တမံ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ရဲရြာ ေရကာတာသည္ အလ်ား ၂၂၆၄ ေပ၊ အျမင့္ ၄၃၃ ေပ ရွိေသာ RCC တမံႀကီးျဖစ္၍ လွ်ပ္စစ္အား မဂၢါဝပ္ ၇၉ဝ ထုတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း အျပည့္အဝ ၿပီးစီးပါက ေက်ာက္ဆည္၊ မိတၳီလာႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားမွတဆင့္ ကီလိုဗို႔ ၂၃ဝ အား ႐ွိေသာ ေကဘယ္ၾကိဳးမ်ား အသံုးျပဳ၍ တႏိုင္ငံလံုးသို႔ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ပို႔လႊတ္ ေပးႏိုင္မည္။

အမွတ္ (၁) လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ဝန္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနေသာ ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း အနည္းဆံုး ၁၅ ခု ရွိၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ တို႔တြင္ အသီးသီး တည္ရွိသည္။

တည္ေနရာ

ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္သည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ (၃၁)မုိင္ကြာ ရဲရြာတြင္ တည္ရွိသည္။ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ ျမစ္ငယ္ျမစ္(ဒု႒ဝတီျမစ္)အေပၚတြင္ တည္ေဆာက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

မႏၲေလးမွသြားလွ်င္ ျပင္ဦးလြင္လမ္း ေက်ာက္ေခ်ာ အေရာက္တြင္ လမ္းညာဘက္၌ စီမံကိန္းဆိုင္းဘုတ္ေတြ႕ရၿပီး ေက်ာက္ေခ်ာရြာအတိုင္း လာလွ်င္ ရဲရြာေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို ေရာက္သည္။ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ဆီးၿခံမ်ားလည္း ေတြ႕ရသလို ပဲမ်ဳိးစံုယာခင္းမ်ားလည္း ေတြ႕ရသည္။

စတင္မႈ

ယင္း စီမံကိန္းသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆ဝဝ ေက်ာ္ ကုန္က်ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေခ်းေငြ သန္း ၂ဝဝ ပါဝင္ကာ က်န္ သန္း ၄ဝဝေက်ာ္ကို ႏိုင္ငံပိုင္ ေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုပ္ငန္းႏွင့္ China International Trust & Investment Co. (CITIC) ႏွင့္ Sinohydro Corporation စသည့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားအၾကား ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္၌ ယင္း စီမံကိန္းအတြက္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ေနာက္ ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီ ၅ ခု ထပ္မံ ပူးေပါင္း ခဲ့သည္။

စီမံကိန္း စတင္ႏိုင္ေရး အတြက္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Nippon Koei ကုမၸဏီမွ ဒီဇုိင္း ေရးဆြဲ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အေသးစိတ္ ဒီဇုိင္း ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဆြစ္ဇာလန္ ႏိုင္ငံ Colenco Power Engineering ကုမၸဏီႏွင့္ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည္။

လွ်စ္စစ္ဓာတ္အားမ်ား ထုတ္လုပ္ေပးသည့္ ႀကီးမားေသာ တာဘိုင္စက္ႀကီး(၄)လံုး တပ္ဆင္ထားသည္။ ပင္မတမံတည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္း၊ ေရပိုလႊဲတည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္း၊ ေရယူအေဆာက္အအံုလုပ္ငန္း၊ ွတငအခ့ပေမိ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဓာတ္အားေပး စက္႐ံု တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ရွိသည္။ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းသည္ ေရယူအေဆာက္အအံုေလးခု၊ ေရပိုလႊဲႏွင့္ တစ္လံုးလွ်င္ စက္တပ္ဆင္ အင္အား (၁၉၇ ဒသမ ၅)မဂၢါဝပ္ရွိေသာ တာဘိုင္ႏွင့္ ဂ်င္နေရတာ ေလး လံုး တပ္ဆင္ထားသျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားစုစုေပါင္း မဂၢါဝပ္ (၇၉ဝ)ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ တာဘိုင္အမွတ္(၁)မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားစမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ေနၿပီး ထြက္ရွိလာေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားကို ဓာတ္အားျဖန္႔ကြန္ရက္စနစ္သို႔ ျဖည့္ဆည္း ျဖန္႔ျဖဴးေပးသြားမည္ ဟုသိရသည္။

ေဆာင္ရြက္မႈ

ရဲရြာ ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကို ၂၀၀၁-၂၀၀၂ ခုႏွစ္၌ စတင္ခဲ့ၿပီး ဒီဇိုင္း အားလံုးၿပီးေအာင္ ေစာင့္ဆိုင္းျခင္း မျပဳဘဲ ဒီဇိုင္း တစ္ခုရလွ်င္ တစ္ခု စတင္ ေဆာက္လုပ္သည့္ စနစ္ျဖင့္ စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ရဲရြာ တမံသည္ ပထမဦးဆံုးေသာ RCC တမံ အမ်ဳိးအစား ျဖစ္ၿပီး ေရလဲႊ ဥမင္ ႏွစ္ခု၊ အခ်င္း ၃၃ ေပ၊ အလ်ား၃၁၁၇ ေပ၊ တမံ အလ်ား ၂၂၆၄ ေပ၊တမံ အျမင့္ ၄၃၃ ေပ၊ ကန္ေရျပည့္ ေရေလွာင ္ပမာဏ ဧကေပ ၂၁ ဒသမ ၁၄ သိန္း၊ ေရပိုလႊဲ အက်ယ္ ၄၄၈ ေပ၊ေရအား အျမင့္ Head ၂၉၉ ေပ၊ လွ်ပ္စစ္ တပ္ဆင္အား စက္တစ္လံုးလွ်င္ ၁၉၇ ဒသမ ၅ မဂၢါ၀ပ္ျဖင့္ စက္ေလးလံုး မဂၢါ၀ပ္ ၇၉၀ တပ္ဆင္လ်က္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လွ်ပ္စစ္ ကီလုိ၀ပ္ နာရီ သန္းေပါင္း ၃၅၅၀ သန္း ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္မည့္ စီမံကိန္းႀကီး ျဖစ္သည္။


ကိုးကား

  1. အမွတ္ (၁) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား ဝန္ၾကီး ဌာန
  2. Burma River Network
  3. လ်ွပ္တစ္ျပက္ဂ်ာနယ္
Comments