ရာဇကုမာရ္

ရာဇကုမာရ္ သည္ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ထင္ရွားသည့္မင္းသားျဖစ္သည္။ က်န္စစ္သားမင္း အနာသည္းျပီး ေသလြန္ခ်ိန္နီးခ်ိန္တြင္ ရာဇကုမာရ္သည္သူ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကိုလႈဒါန္းျပီး ဆင္းတုေတာ္မ်ားအျဖစ္သြန္းလုပ္ကာ က်န္စစ္သားမင္းအတြက္ ပူေဇာ္ေပးခဲ့သည္။ အစဥ္အလာတြင္ ရွင္ဘုရင္၏သားသည္ အိမ္ေရွ႕စံထီးညြန္႕နန္းလ်ာျဖစ္ေလ့ရွိေသာ္လည္း က်န္စစ္မင္း၏ မြန္ျမန္မာ ပိုမိုစည္းလံုးညီညြတ္ခိုင္ၿမဲေစလိုသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အျဖစ္လူသိမ်ားေသာ ေျမးေတာ္အား အိမ္ေရွ႕အရာ အပ္ႏွင္းမႈအေပၚ စိတ္မကြက္ေသာ ရာဇကုမာရ္၏ သေဘာထားႀကီးျမင့္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳေလးစားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအခ်က္ထက္ သမိုင္းတန္ဘိုး၀င္ေနသည့္အခ်က္မွာ ယင္းက က်န္စစ္သားမင္းအတြက္ျပဳလုပ္ေသာအလႈ အေၾကာင္းေရးထိုးေပးခဲ့သည့္ ျမေစတီေက်ာက္စာ (ေခၚ) ရာဇကုမာရ္ေက်ာက္စာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ (ယင္းေက်ာက္စာသည္ ျမန္မာစာေပအကၡရာမ်ားသမိုင္းတြင္ အေစာဆံုးေရးထိုးမွတ္တမ္းတင္မႈဟု ယေန႔ထက္တိုင္လကၡံထားၾကရေသာေတြ႕ရွိမႈျဖစ္သည္) ေတြ႔ရွိရသမွ် သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားအရ ဗမာလူမ်ိဳးတို႔အတြက္ ပထမဆံုးသမိုင္း၀င္ စာေပကို ေက်ာက္ထက္အကၡရာအျဖစ္ စတင္ေရးထိုးခဲ့သည္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ျငင္းခုန္မႈမ်ား

ရာဇကုမာရ္၏ ဘ၀ဆိုင္ရာအခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ က်န္စစ္သား၏ သားအရင္းဟုတ္၊ မဟုတ္ ဟူ၍အျမင္ႏွစ္မ်ိဳး ကြဲလွ်က္ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕က က်န္စစ္သားသည္အေနာ္ရထာ မင္းၾကီး၏ အမ်က္ေၾကာင့္ နန္းတြင္းမွ တိမ္းေရွာင္ရခ်ိန္အတြင္း မထီးအမည္ရ ရဟန္း၏ တူမျဖစ္သူ သမ ၻဴလႏွင့္ ျငိစြန္းကာ ကိုယ္၀န္ရရွိသည္။ အေနာ္ရထာမင္း လြန္၍ ေစာလူးမင္း နန္းတက္ရာ က်န္စစ္သားအား နန္းတြင္း၌အမႈထမ္းရန္ ျပန္လည္ေခၚယူသျဖင့္ ကိုယ္၀န္ႏွင့္ သမ ၻဴလ ကို လက္စြပ္တစ္ကြင္းေပးအပ္ျပီး သားေမြးလွ်င္ နန္းေတာ္သို႔ ဤလက္စြပ္ျဖင့္လိုက္လာရန္၊သမီးေမြးလွ်င္ လက္စြပ္ကိုေရာင္း၍ ဘ၀၀မ္းေၾကာင္းရန္ မွာၾကားသည္။ ေနာင္တြင္ က်န္စစ္သား မင္းျဖစ္ေသာ္ သမ ၻဴလက သားတစ္ေယာက္ကို လက္ဆြဲေခၚလာျပီး လက္စြပ္ျပကာ က်န္စစ္သား၏ သားျဖစ္ေၾကာင္းဆိုသည္။ က်န္စစ္သားကလည္း ၄င္းအား ဓည၀တီ ႏွင့္ ေတာင္စဥ္ ၇ ခရိုင္ကိုစားေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရာဇကုမာရ္သည္ က်န္စစ္သား၏ သားျဖစ္သည္မွာ ခိုင္မာမႈရွိသည္ဟုဆိုၾကသည္။

အခ်ိဳ႕ကမူ ရာဇကုမာရ္ သည္ က်န္စစ္သား၏ သားမဟုတ္၊ေဆြမ်ိဳးမကင္းသည့္ လက္ေအာက္ငယ္သားျဖစ္သည္ဟုဆိုၾကသည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ က်န္စစ္သားေရးထိုးသည့္ မည္သည့္ေက်ာက္စာတြင္မွ ထိုအေၾကာင္းအရာတို႔ကို မေတြ႕ရဖူးေသာေၾကာင့္ဟုဆိုသည္။

Comments