ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္

ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္
ေဆာင္ပုဒ္
တည္ေထာင္ခုႏွစ္


ဆရာ
ဘြဲ႔ၾကိဳေက်ာင္းသား
ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းသား

တည္ေနရာ အမွတ္(၄) လမ္းမၾကီး၊ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္အနီး
အက်ယ္အဝန္း
ပိုင္ဆုိင္မႈ
အဖြဲ႔အစည္း


အမွတ္(၄) လမ္းမၾကီး၊ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္အနီးတြင္တည္ရွိပါသည္။ ဤေက်ာင္းေတာ္ၾကီးမွ အဓိကအားျဖင့္

  • B.C.Sc
  • B.C.Tech
  • M.C.Sc
  • M.C.Tech စသည့္ ပညာရွင္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္ေမြးထုတ္ေပးေနေသာ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးျဖစ္သည္။

Comments