မူလစာမ်က္ႏွာ‎ > ‎‎ > ‎‎ > ‎

ဝျပည္ ေသြးစည္းေရး တပ္မေတာ္

ဝျပည္ ေသြးစည္းေရး တပ္္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား
 • ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း (UWSA)အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္္ ေ၀ေရွာက္ခန္း
 • ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း (UWSA) ေခါင္းေဆာင္ ေပါက္ယူခ်န္း

အမ်ိဳးသား ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရး ပါတီ (MYANMAR NATIONAL SOLIDARITY PARTY - MNSP) ယခုအခါ ဝျပည္နယ္ ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရး ပါတီ/ တပ္မေတာ္ (UWSP/ UWSA) အမည္သို႔ ေျပာင္းလဲထားၿပီး ျဖစ္။

ဝ အမ်ိဳးသား

၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ဗကပမွ ခြဲထြက္ၿပီး ၉၊ ၅၊ ၈၉ ရက္ေန႔မွာ နဝတနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။ ရွမ္းေျမာက္ အထူးေဒသ (၂) လို႔ သတ္မွတ္ ေပးခဲ့တယ္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ ယေန႔အထိ ေခါင္းေဆာင္မႈမွာ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ အဖြဲ႕ - ေက်ာက္ညီလိႈင္ (က်န္းမာေရးေၾကာင့္ အနားယူသြားခဲ့)၊ ေပါက္ယူခ်န္ (ေပါက္ဝွာခ်န္း)၊ ဦးေဇာ္မိုင္၊ လီစစ္ယူ၊ ေရွာက္နီလွ်င္၊ အိုက္လြန္း၊ ေက်ာက္ဝင္ကြမ္းတုိ႔ ျဖစ္တယ္။

ဝျပည္နယ္ ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရး ပါတီ (ယူဒဗလ်ဴအက္စ္ပီ/ ေအ)

 • ဥကၠ႒ႏွင့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ - ေပါက္ယူခ်န္၊
 • ဒုဥကၠ႒ - ေရွာင္မင္လန္း
 • ဒု-စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ - လီစစ္ယူ၊
 • စစ္ဦးစီးမွဴး - ဘူလိႈင္ခန္း၊
 • စစ္ဦးစီး အဖြဲ႕ ပတာဝန္ခံ - အုိက္လြန္း၊
 • ဒုတာဝန္ခံ ေက်ာက္တုိးထန္း၊
 • အၿမဲတမ္း ေကာ္မတီ - ဗဟိုေကာ္မတီ ၁၅ ဦး၊ အရံ ဗဟိုေကာ္မတီ ၅ ဦး၊ ေပါင္း ၂ဝ ဦး။
 • လား႐ိႈး ဆက္ဆံေရး ႐ံုးခ်ဳပ္ တာဝန္ခံ ဦးေက်ာက္အိုက္နတ္။

အေျခအေန အက်ဥ္း (၁၉၈၉ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၿပီးေနာက္)

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၊ ေနာက္ပိုင္းလေတြ အတြင္းမွာ လူသူ လက္နက္ ဘ႑ာေရး အင္အား အေတာင့္တင္းဆုံးလို႔ သတ္မွတ္ခံထားရတဲ့ ဝျပည္နယ္ ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (ယူဒဗလ်ဴအက္စ္ေအ) အတြင္းမွာ စီးပြားေရး အားသန္တဲ့ ေဝေရွာ္ကန္း အုပ္စုနဲ႔ စစ္ေရး အားသန္တဲ့ ေပါက္ယူခ်န္ အုပ္စု ဆုိၿပီး အက္ေၾကာင္းအက္ရာ အရိပ္အေယာင္ေတြ ပုတီး (ဂ်ဳိးျဖဴ) လုိင္းနဲ႔ ဓားေျမာင္ (လင္းယုန္) လုိင္း ဆိုတဲ့ ဂုိဏ္းခြဲမႈေတြ ရွိလာတယ္လုိ႔ သတင္း ထြက္ေပၚ ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ယူဒဗလ်ဴအက္စ္ေအ အတြင္းမွာ အခုတိုင္ ညီၫြတ္မႈ ရွိေနတာကို ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။ နဝတ/ နအဖနဲ႔ ဆက္ဆံေရးမွာလည္း ဘယ္အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားတဲ့ အဖြဲ႕ထက္ မဆို ျပတ္ျပတ္သားသား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆက္ဆံၿပီး ညိႇႏိႈင္း လုပ္ကိုင္မႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း အေလ်ာ့ေပးမႈ သိပ္မရွိလွတာကို ၾကားသိေနရတယ္။ စစ္တပ္ကို စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းထားႏိုင္တယ္။ လက္ရွိမွာ ေတာင္ပိုင္း ဝ တပ္ဖြဲ႕ အပါအဝင္ တပ္အင္အား သံုးေသာင္းေလာက္ အထိ စနစ္တက် တုိးခ်ဲ႕ ဖြဲ႕စည္း ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တကယ္တမ္း လက္နက္ကိုင္ တိုက္ႏိုင္တဲ့ တိုက္ခုိက္ေရး အင္အားဟာ ၁၄,ဝဝဝ ပတ္ဝန္းက်င္ေလာက္ ရွိတယ္။ ျပည္သူ႔စစ္ အင္အားကလည္း ၃,ဝဝဝ ေက်ာ္ေလာက္ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အင္အား အေျခအေန (၁၉၉၆ ခု အတြင္း)

မိုင္းေမာ္၊ ဝင္းေကာင္၊ မုန္ေပါက္၊ မိုင္းယြန္း စေသာ ခ႐ိုင္ ၄ ခ႐ိုင္၊ ပန္ခန္း (ပန္ဆန္း)၊ လုံထန္၊ နမ့္တိန္း စတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ ၃ ၿမိဳ႕နယ္ အျပင္၊ ေတာင္ပိုင္း စစ္ေဒသ ဆုိၿပီး ေဒသတခု တိုးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ျဖစ္တယ္။

 • တပ္မ (၂၁၄) တပ္မမွဴး - ဆမ္ပလူး၊ ဒု-တပ္မမွဴး - ေက်ာက္ဝင္ကြမ္း၊ စစ္ဦးစီး (ပ) - အိုက္႐ြမ္း
 • တပ္ရင္း ၁ ရင္း အင္အား ၁၅ဝ ေယာက္ x တပ္ရင္း ၉ ရင္း = ၁,၃၅ဝ ေယာက္
 • တပ္မ (၄၁၇) တပ္မမွဴး - အိုက္လြန္း ၊ ဒု-တပ္မမွဴး - အိုက္က်န္း၊ စစ္ဦးစီးမွဴး - လီေရွာက္ယြင္
 • တပ္ရင္း ၁ ရင္း အင္အား ၁၅ဝ ေယာက္ x တပ္ရင္း ၉ ရင္း = ၁,၃၅ဝ ေယာက္ (နားဖဖန္းဂြင္တြင္ အေျခစိုက္)
 • တပ္မ (၄၁၈) တပ္မမွဴး - ေက်ာက္က်ဴံးထန္၊ စစ္ဦးစီးမွဴး - အိုက္ဆန္း၊ ဗ်ဳဟာမွဴး ေလာပိ၊ ရင္း (၈၉) ရင္းမွဴး - တာလွ်ံ
 • တပ္ရင္း ၁ ရင္း အင္အား ၁၂ဝ x တပ္ရင္း ၇ ရင္း = ၈၄ဝ ေယာက္ (က်ဴဟဲဂြင္တြင္ အေျခစိုက္)

ေတာင္ပိုင္းတိုင္း စစ္ေဒသ (၁၉၉၆ ဇန္နဝါရီလတြင္ ဖြဲ႕စည္း)

 • တပ္မွဴးႀကီး ေဝေရွာ္ကန္း၊ ဒုတပ္မွဴး ေဝေရွာ္ယင္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးမွဴး ကေတာ့ ဥကၠ႒ ေပါက္ယူခ်န္ရဲ႕ညီ ေပါက္ယူယိ၊ စစ္ဦးစီးမွဴး - အိုက္ပလုန္း
 • မူလ (၄၂ဝ) တပ္မ၊ ဒဗလ်ဴအဲန္အို (WNO) + ခြန္ဆာ ခြဲထြက္မ်ား စုေပါင္းထား
 • တပ္ရင္း ၁ ရင္း အင္အား ၁၅ဝ x တပ္ရင္း ၇ ရင္း = ၁,ဝ၅ဝ ေယာက္ (မုန္းေပါက္ ၊ မုန္းယန္း ဂြင္တြင္ လႈပ္ရွား)
 • မုိင္းကြက္၊ ေဟြ႕ေအာ့္၊ ေနာင္ဝဲန္း၊ နမ့္ဟူးခြန္ စစ္ေဒသ (၁၇၁)
 • ရွမ္းျပည္ အေရွ႕ပုိင္း၊ မုိင္းဆတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဝမ့္ဟုန္႔ စခန္း၊ (၁၇၁) စစ္ေဒသ တပ္မွဴး ေဝေရွာ္ယင္ (ေဝေရွာ္ကန္း၏ ညီ)
 • တပ္မဟာ (၄၆၈) တပ္မဟာမွဴး - စိုင္းဆမ္၊ (က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၁ဝ၂ ကီလိုမီတာရွိ မိုင္းယန္းၿမိဳ႕ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မိုင္းေပါက္ ေဒသ)
 • ခ်င္းမိုင္ခ႐ုိင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ မိုင္းယြမ္းဂြင္ တပ္မဟာ (၂၅၁၈)
 • ဟုိပန္၊ ဟုိယြက္ဂြင္ တပ္မဟာ (၄၁၄)၊
 • တပ္မဟာ (၃၆၉) ဌာနခ်ဳပ္ ဆီလူး

အထူးတပ္မဟာ (ဘိန္းေရာင္းဝယ္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး)

 • တပ္မဟာမွဴး - ေဝဆိုက္ထန္
 • တပ္ရင္း ၁ ရင္း အင္အား ၁ဝဝ x တပ္ရင္း ၄ ရင္း = ၄ဝဝ ေယာက္

အေျမာက္ တပ္မဟာ

 • တပ္မဟာမွဴး - ထင္က်ီမင္
 • တပ္ရင္း ၁ ရင္း အင္အား ၁၅ဝ x တပ္ရင္း ၃ ရင္း = ၄၅ဝ ေယာက္ (ပန္ခန္း (ပန္ဆန္း) ေဒသတြင္ အေျခစိုက္)

တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ အနီး ယူဒဗလ်ဴအက္စ္ေအ ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ ပန္ဆန္း ေျမာက္ဘက္ ၁၂၅ ကီလိုမီတာခန္႔ ကြာေဝးတဲ့ ယူဒဗလ်ဴအက္စ္ေအ အႀကီးအကဲ ေပါက္ယူခ်မ္းရဲ႕ ဇာတိ ဝ ေတာင္တန္းေပၚရွိ ေခြးမ နယ္ေျမ အတြင္းမွာ ေအေက-၄၇ (AK-47) ေမာင္းျပန္ ႐ိုင္ဖယ္နဲ႔ က်ည္ဆံ ထုတ္လုပ္တဲ့ စက္႐ံု တ႐ံုကို တ႐ုတ္ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ကတည္းက စစ္လက္နက္နဲ႔ က်ည္ဆံေတြ စတင္ ထုတ္လုပ္ ေနၿပီလို႔ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္းမွာ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚလာခဲ့တယ္။ ဒီလို စစ္လက္နက္ ပစၥည္းထုတ္ စက္႐ုံ တည္ေထာင္ခဲ့တာဟာ ယူဒဗလ်ဴအက္စ္ေအ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြ အတြက္ သက္သက္သာ မဟုတ္ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္းက မဟာမိတ္ တုိင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႕ေတြကိုပါ ေရာင္းခ်ေပးဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေဒသ

သံလြင္ျမစ္ အေနာက္ဘက္ျခမ္း၊ နမ့္တိန္းေခ်ာင္း ေတာင္ဘက္ျခမ္း၊ ပန္ယန္း၊ မိုင္းေပါက္၊ မိုင္းယန္း ေဒသမပါ ၊ ေျမာက္ဘက္ျခမ္း။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ တပ္ဦး (PEACE AND DEMOCRATIC FRONT - PDF) အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အေျခအေန

နဝတက ျပဳလုပ္တဲ့ အမ်ိဳးသား ညီလာခံကို ကိုယ္စားလွယ္ တက္ေရာက္ခဲ့တယ္။ ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ တင္ျပမႈ မေအာင္ျမင္၊ သေဘာထား ၂ ရပ္ ခ်မွတ္ထား -

 • (၁) လက္နက္ကိုင္နည္းျဖင့္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ကာကြယ္ရန္
 • (၂) ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဒီမိုကရစီေရး အတြက္ လုံးပမ္းရန္

စီးပြားေရး အရ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ဘိန္းျဖဴ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။ နဝတ/နအဖက ခြင့္ျပဳတဲ့ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း မွန္သမွ် ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ္လည္း စီးပြားေရး အရ ေအာင္ျမင္မႈ သိပ္မရလို႔ သိရတယ္။၂ဝဝ၉ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔က ဝျပည္ ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (ယူဒလ်ဴအက္စ္ေအ) ဌာနခ်ဳပ္ တည္ရိွရာ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဧည့္ပရိသတ္ ၃ ေသာင္းနီးပါး တက္ေရာက္တဲ့ "ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ အႏွစ္ (၂ဝ) ျပည့္" အခမ္းအနားမွာ ဝ ေခါင္းေဆာင္ ေပါက္ယူခ်န္က ဝ ျပည္နယ္မွာ မူးယစ္ေဆးဝါး လံုးဝ ကင္းစင္တဲ့ ေဒသျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံ ေၾကညာသြားသလို၊ စည္းလုံး ညီၫြတ္တဲ့ ဝ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ေဒသႀကီး ေပၚေပါက္ေရး အတြက္ ႀကဳိးပမ္း သြားမယ္လို႔လည္း ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

နအဖ၏ အပစ္ရပ္ အဖြဲ႕မ်ားအား နယ္ျခားေစာင့္ တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေရး အေပၚ ယူဒဗလ်ဴအက္စ္ေအ၏ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား

ေမ ၁၆-၂ဝ ရက္ေန႔ ၅ ရက္ၾကာ ရွမ္းျပည္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းသို႔ ႀတိဂံတိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ၿဖိဳး ေရာက္ရွိစဥ္မွာလည္း ေတာင္ပိုင္း ဝ တပ္ဖြဲ႕အား ဂြၧန္လ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး၊ (၁) နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕ အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္၊ (၂) အသြင္ေျပာင္းဖို႔ မလုပ္ႏိုင္ပါက ေျမာက္ပိုင္း ပန္ဆန္း ဌာနခ်ဳပ္သို႔ တပ္႐ုပ္ရန္ သတိေပးခဲ့သည့္ အျပင္ နအဖ အရာရွိေတြ သြားလာရာ လမ္းတေလွ်ာက္ ရွိ ဝ တပ္စခန္း ၃ ခုကိုအျမန္ဆံုး တပ္႐ုပ္ေပးရန္ ေျပာဆိုခဲ့တယ္လို႔ သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းဌာနရဲ႕ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂ဝ ရက္ေန႔ သတင္းတပုဒ္မွာ ေရးသား ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ "က်ေနာ္တို႔ကို အရင္တံုးကလို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ လုပ္ရင္ လုပ္၊ မဟုတ္ရင္ ရွမ္းတပ္ကို သြားတိုက္၊ ဒါမွမဟုတ္ ေျမာက္ပိုင္း ဝ နယ္ေျမဘက္ အကုန္ျပန္လို႔ မေျပာေတာ့ဘူး။ အခုဟာက အသြင္ေျပာင္းရင္ ေျပာင္း၊ မေျပာင္းရင္ ျပန္၊ မျပန္ရင္ ေရွာင္လြဲလို႔ မရဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ အျမန္ဆံုး တပ္႐ုပ္ခိုင္းတဲ့ ကိစၥကို က်ေနာ္တို႔ ဘာမွ အေၾကာင္း မျပန္ဘူး။ အခု ေလာေလာဆယ္ တပ္မဟာမွဴး၊ တပ္ရင္းမွဴးေတြလဲ တေယာက္မွ မရွိဘူး။ ပန္ဆန္း ဌာနခ်ဳပ္ အစည္းအေဝး သြားေနၾကတယ္။ ပန္ဆန္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုပဲ က်ေနာ္တို႔ နာခံရမွာပဲ" လို႔ အမည္ မေဖာ္လိုတဲ့ ေတာင္ပိုင္း ဝ တပ္မဟာ (၂၄၈) မွ အရာရွိ တဦးက ေျပာေၾကာင္း အဲဒီ သတင္းမွာ ေရးသားထားပါတယ္။ နအဖ စစ္အစိုးရက တပ္႐ုပ္ခိုင္းတဲ့ ဝ စခန္း ၃ ခုကေတာ့ မိုင္းတံု - ပံုပါက်င္ ကားလမ္းမွ အေနာက္ဘက္သို႔ ေဖာက္ထားတဲ့ မိုင္းကြက္ - မိုင္းထား - မိုင္းေတာ့ - ပန္မိုင္ဆုန္ ကားလမ္းေပၚရွိ (၁) လြယ္ဆမ္ဆုမ္စခန္း၊ (၂) က်ဴဟူးလုံး (မိုင္းကြက္) စခန္း၊ (၃) ေဟြ႕ေယာဝ္း (ပန္ယန္း) စခန္းတို႔ ျဖစ္တယ္။ အပစ္ခတ္ ရပ္စဲထားတဲ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕႔ေတြကုိ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕႔ေတြ အျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အတြက္ နအဖ စစ္အစိုးရက ကမ္းလွမ္းထားတာကို ဝျပည္ ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (ယူဒဗလ်ဴအက္စ္ေအ) က လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ေမလ အေစာပိုင္းက နအဖ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ လံုျခံဳေရး အရာရွိခ်ဳပ္ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင္႔ကုိ အေၾကာင္း ၾကားခဲ့တယ္လို႔ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ အေျခစိုက္ ဗကပ အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း တဦးျဖစ္သူ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာက ဧရာဝတီကို အခုလို ေျပာဆုိခဲ့တယ္။ "ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္ကုိ သူတို႔ အေၾကာင္းျပန္တယ္။ (၁) အခ်က္ လက္မခံႏိုင္ဘူး၊ (၂) အခ်က္ လက္ရွိ အေျခအေနကုိ ထိန္းသိမ္းသြားမယ္၊ (၃) အခ်က္က တပ္မေတာ္ကုိ အသြင္ေျပာင္းေရး နအဖက တင္ျပတဲ့ အေၾကာင္းအရာကုိ စဥ္းစားေဆြးေႏြး သြားမယ္တဲ့"။

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္အတြင္း နအဖ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဝတပ္ဖြဲ႕ အၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ား။

၂ဝဝ၉ ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလဆန္းမွာ ဝျပည္ ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ဝ,ျပည္နယ္ အစိုးရ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသ ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို သံုးႏႈန္းေတာ့မွာ ျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းကို ျမန္မာ စစ္အစိုးရထံကို အေၾကာင္းၾကားထားတယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚလာၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ ျမန္မာ စစ္အစိုးရနဲ႔ ဝ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕ေတြ ဆက္ဆံေရး တင္းမာလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အထိ နအဖ စစ္အစိုးရတပ္နဲ႔ ႏွစ္ဖက္ တိုက္ပြဲျဖစ္တာ ႏွစ္လေက်ာ္ အတြင္းမွာ ၃ ႀကိမ္ ရွိၿပီလို႔လည္း သတင္းေတြ ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ (အာရ္အက္ဖ္ေအ၊ ၁၁၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၂ဝဝ၉)

၂ဝဝ၉ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္။ ဝ ျပည္သူေတြကို ဆန္ေတြ အခမဲ့ သြားေဝငွမယ္လို႔ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ဆန္အိတ္ ၃ဝဝ တင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ တုန္းဖွိန္းကား ၅ စီးနဲ႔ နအဖ စစ္တပ္ရဲ႕ စစ္ဘက္ေရးရာ လံုျခံဳေရး အရာရွိခ်ဳပ္ (ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္) ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္နဲ႔ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ ၄ဝ ေက်ာ္ဟာ ဝ နယ္အတြင္း ဝင္လာခဲ့တယ္။ အဲဒီ စစ္ယာဥ္တန္းက ကားတစီး ဝ ဌာနခ်ဳပ္ ပန္ဆန္း အသြား မိုင္းေပါက္ အလြန္ ၅ မိုင္ လမ္းခုလတ္မွာ တိမ္းေမွာက္ခဲ့တယ္။ ဝ တပ္ဖြဲ႕ အင္အား ၂ဝဝ ခန္႔က လာေရာက္ ကူညီေပးရာမွ ဆန္အိတ္ေအာက္က လက္နက္ႀကီး ၁၂ဝ မမ ေမာ္တာ ၁ လက္နဲ႔ က်ည္ အလံုး ၄ဝ၊ ပုခံုးထမ္း အာပီဂ်ီ ၈ လက္ က်ည္ ၃၈ ေတာင့္၊ ႐ုရွား/ အိႏိၵယထုတ္ ဒင္ေခါက္ ေအေက-၄၇ လိုလုိ အမ္-၂၂ လုိလုိ ေအာ္တုိ ႐ုိင္ဖယ္ အသစ္ ၆၃ လက္ ေထာင္နဲ႔ခ်ီတဲ့ က်ည္ဆံေတြ ေတြ႕ရွိကာ ျဖဳတ္သိမ္း ထားလိုက္တယ္။ အဲဒီ လက္နက္ ခဲယမ္းေတြကို နအဖ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပန္ေတာင္းေသာ္လည္း အဲဒီ လက္နက္ေတြထဲက တလက္မွ ျပန္ေပးမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း အခုအခ်ိန္ထိ ပန္ဆန္း ဌာနခ်ဳပ္က ျပတ္သားစြာ ျငင္းပယ္ၿမဲ ျဖစ္တယ္။

၂ဝဝ၉ ေမလ ၁၂။ ေနျပည္ေတာ္မွ တုိက္႐ိုက္လာတဲ့ လဝက ဝန္ထမ္းေတြ အျပင္ က်ဳိင္းတုံ၊ မိုင္းျဖတ္၊ မိုင္းယန္းတုိ႔ရွိ နအဖ ဌာန ေပါင္းစံုမွ ဝန္ထမ္းအင္အား စုစုေပါင္း ၄၃ ေယာက္ဟာ ဝ နယ္အတြင္း သန္းေခါင္စာရင္း ဆင္းေကာက္ရန္ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔က ဝ နယ္စပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ဝ နယ္ထဲ ဝင္ခြင့္ မရေသးတာေၾကာင့္ ခိုဆုန္ဂိတ္ ေတာင္ဘက္ ေက်း႐ြာ တ႐ြာမွာ ေသာင္တင္ေနစဥ္ အခ်င္းခ်င္း မဖြယ္မရာ ကိစၥ ျဖစ္ပြားၿပီး စကားမ်ားၾကသည္။ ဝျပည္ တည္ေထာင္ျခင္း အႏွစ္ (၂ဝ) ျပည့္ အခမ္းအနား မတိုင္ခင္ တရက္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ပြဲေတာ္ အတြက္ ဝ ဘက္က လံုျခံဳေရး အထူး တင္းၾကပ္ထားခ်ိန္မွာ အဲလို မဖြယ္မရာ ကိစၥေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း စကားမ်ားတာ ျဖစ္ပြားတာေၾကာင့္ ကင္းလွည့္ေနတဲ့ ဝ လံုျခံဳေရးတပ္က ဝင္ေရာက္ ျဖန္ေျဖေပးပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ နအဖ စစ္ဘက္ လံုျခံဳေရး အဖြဲ႕ - စရဖ တဦးက ေမာက္ေမာက္မာမာ ျပန္လည္ ေျပာဆို ဆက္ဆံ ခဲ့တာေၾကာင့္ ဝတပ္ဖြဲ႕က အဲဒီ စရဖကို ထိုးႀကိတ္ လိုက္တယ္လို႔ တ႐ုပ္နယ္စပ္ သတင္းကို အေျခခံၿပီး သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ရဲ႕ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔ သတင္း တပုဒ္မွာ ေဖာ္ျပ ပါရွိခဲ့ပါတယ္။

"သူတို႔ အဖြဲ႕ထဲမွာ ေက်ာင္းဆရာမေတြ ပါတယ္၊ ဌာန ေပါင္းစံုပဲ၊ မိန္းခေလး ေယာက်ာ္းေလး အတူေနေတာ့ မဖြယ္မရာ ကိစၥျဖစ္ၿပီး အခ်င္းခ်င္း စကားမ်ားၾကတယ္။ အဲအခ်ိန္ ကင္းလွည့္ေနတဲ့ ဝ အဖြဲ႕ လာတိုးေတာ့ သူတို႔ေတြကို ဝင္တားတယ္။ အဲအခ်ိန္ စရဖ တဦးက ဝ ေတြကို 'ဒါ က်ဳပ္တုိ႔လူ ခင္ဗ်ားတို႔နဲ႔ မဆိုင္ဘူး' လို႔ တင္းတင္းမာမာ ေျပာလုိက္တဲ့ အတြက္ သူ ထိုးႀကိတ္ ခံလိုက္ရတာ" လို႔ ခိုဆုန္ရွိ ဝန္ထမ္း တဦးက ေျပာပါတယ္။

"အဲ ကင္းလွည့္ ေနတဲ့ ဝ အရာရွိက ေတာ္ေတာ္ စိတ္ဆိုးသြားတဲ့ ပံုပဲ၊ ဒါ က်ဳပ္တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမ၊ ခင္ဗ်ားတို႔ ျပင္ပ ဧရိယာမွာဆို ႀကိဳက္သလိုလုပ္ ဆိုၿပီး အဲဒီ့ စရဖ အဖြဲ႕ဝင္ တပ္ၾကပ္ ရဲလြင္ရဲ႕ လည္ကုတ္ကို ဆြဲၿပီး ထိုးထဲ့လိုက္တယ္။ တျခား အဖြဲ႕ေတြက ျပႆနာ ႀကီးသြားမွာကို စိုးရိမ္တဲ့ အတြက္ အဲ စရဖ ရဲလြင္ကို မိုင္းယန္းကုိ ညတြင္းခ်င္း ပို႔လိုက္တယ္" လို႔လည္း အဲဒီ ႐ြာသြားက ဆက္ေျပာသြားေၾကာင္း သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းမွာ ေရးသားထားပါတယ္။

၂ဝဝ၉ ေမလ ၁၉။ ေမလဆန္းပိုင္းက နားေကာင္းမူး အေျခစိုက္ နအဖရဲ႕ ခလရ (၆၅) မွ လူအင္အား ၁ဝ ေယာက္ပါ နယ္လွည့္ စစ္ေၾကာင္း တေၾကာင္းက မိုင္းတံုၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ေဟြ႕ပန္က်ဳိင္း လွ်ိဳေျမာင္အတိုင္း ငါးလိုက္ ဖမ္းေနတဲ့ ယူဒဗလ်ဴအက္စ္ေအ ေတာင္ပိုင္း တာ့႐ုန္႕ ဦးစီးတဲ့ တပ္မဟာ (၂၄၈) မွ ဝ တပ္သား တဦးအား သတ္ၿပီး နားပါေကာဝ္ ႐ြာသားမ်ားအား "က်ဳပ္တုိ႔ ရွမ္းသူပုန္ တေယာက္ ဖမ္းမိတယ္။ သတ္လိုက္ၿပီ၊ ၾကည့္ခ်င္ရင္ လွ်ိဳေျမာင္ထဲမွာ ကားစင္တင္ ထားတယ္" လို႔ အဲဒီ စစ္ေၾကာင္းက ေျပာၾကားသြားတယ္ ဆုိၿပီး သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္က ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔မွာ သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ခလရ ၆၅ က အဲဒီ ဝ တပ္သားကို အက္စ္အက္စ္ေအ ရွမ္းသူပုန္ တင္ၿပီး အမွန္တကယ္ လူမွား သတ္ျဖတ္မိေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ က်ပ္ ၅ သိန္းေပးပါမယ့္လို႔ ဝ တပ္ဖြဲ႕ကို ကမ္းလွမ္း ခဲ့ေသာ္လည္း ဝ တပ္ဖြဲ႕က ေငြမလိုခ်င္ေၾကာင္း၊ ဗမာ စစ္တပ္ရဲ႕ ရက္စက္မႈ အတြက္ ျပန္လည္ ေခ်ပသြားမွာ ျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး အမည္ မေဖာ္လိုတဲ့ တပ္မဟာ (၂၄၈) မွ အရာရွိ တဦးက ဆုိေၾကာင္းလည္း အဲဒီ သတင္းမွာ ေရးသား ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Comments