(၀) အကၡရာ ႏွင္.စေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ား

(၁)
(၂)
(၃)
(၄)
(၅)
(၆)
(၇)
(၈)
(၉)  
(၁၀)
(၁၁) 
(၁၂)
(၁၃)  
(၁၄) 
(၁၅) 
(၁၆)
(၁၇)
(၁၈)
(၁၉)
(၂၀)
(၂၁)
(၂၂)
(၂၂)
(၂၃)
(၂၄)
(၂၅)
(၂၆)
(၂၇)
(၂၈)
(၂၉)
(၃၀)