ရုပ္ျမင္သံၾကား

ရုပ္ျမင္သံၾကား(ေခၚ) တယ္လီေဗးရွင္း(Television) ဆိုသည္မွာ ေရာင္စဥ္တစ္မ်ိဳးတည္း (အျဖဴ၊အမည္း) သို႕မဟုတ္ ေရာင္စံု႐ုပ္ပံုမ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ အသံႏွင့္ တြဲဖက္၍ ႐ုပ္ပံု ထုတ္လႊင့္ျခင္းႏွင္႕ ဖမ္းယူျခင္းတို႕ကို လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ က်ယ္ျပန္႔စြာ သံုးစြဲလ်က္႐ွိေသာ ဆက္သြယ္မႈ ၾကားခံ ကိရိယာ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ `တယ္လီေဗး႐ွင္း´ ဆိုေသာ စကားစုသည္ တယ္လီေဗး႐ွင္း စက္၊ တယ္လီေဗး႐ွင္း အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင္႕ တယ္လီေဗး႐ွင္း ထုတ္လႊင္႕ျခင္းတို႕ကိုလည္း အထူးတလည္ ရည္ညႊန္းသည္။ တယ္လီေဗး႐ွင္းဆိုေသာ ေ၀ါဟာရသည္ လက္တင္ႏွင့္ ဂရိစကားလံုးမ်ားမွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး အေ၀းမွ ျမင္ကြင္း ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ ဂရိ စကားလံုး `တယ္လီ´ မွာ အေ၀းမွ ဆိုေသာ အဓိပၸာယ္ရၿပီး လက္တင္စကားလံုး ဗစ္စူယို သည္ `ျမင္ကြင္း´ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။

စမ္းသပ္ထုတ္လႊင့္ျခင္း

၁၉၂၆-ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုး ရုပ္ျမင္သံၾကား စမ္းသပ္ထုတ္လႊင့္ျခင္းကို စေကာ့လူမ်ဳိး အင္ဂ်င္နီယာ ဂၽြန္လိုဂ်ီဘိုင္းယာ့ဒ္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၁၉၃၆-ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုး ရုပ္ျမင္သံၾကား ခ်ယ္နယ္ကို ဘီဘီစီ က ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

၁၉၅၁-ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုး ေရာင္စံု ရုပ္ျမင္သံၾကား ထုတ္လႊင့္ျခင္းကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အစတြင္ အ႐ုပ္မ်ား ရြဲ႕ေစာင္းေနသျဖင့္ လူႀကိဳက္နဲခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပိုမိုၾကည္လင္ျပတ္သားေသာ ပံုမ်ားရရွိလာသျဖင့္ ေရာင္စံု ရုပ္ျမင္သံၾကားကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သံုးစြဲလာသည္။ ရုပ္ျမင္သံၾကားသည္ အေရးႀကီးေသာ သတင္းမ်ားကို ျဖန္႔ေ၀သည့္ ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္လာသည္။

ေ၀းလံသီေခါင္ေသာ အရပ္ေဒသမ်ားသို႔ ရုပ္ျမင္သံၾကားထုတ္လႊင့္ျခင္းကို ၿဂိဳလ္တုမွ တစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ၁၉၆၃-ခုႏွစ္တြင္ ပထမဦးဆံုး အသံုးျပဳသည့္ ၿဂိဳလ္တုမွာ ဥေရာပကို အေမရိကားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ တဲလ္စတား(Telstar) ျဖစ္သည္။

ကနဦးတြင္ ရုပ္ျမင္သံၾကားစက္သည္ ကားတစ္စီးေလာက္တန္ဘိုးရွိေသာ ဇိမ္ခံပစၥည္းျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း သံုးႏွစ္အတြင္း ေနအိမ္မ်ား၌ ရုပ္ျမင္သံၾကားစက္ အလံုးေပါင္း သံုးေသာင္းေက်ာ္ တပ္ဆင္ထားၿပီး ျဖစ္ေနသည္။

၁၉၃၀ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေစ်းကြက္အတြင္း စတင္ေရာင္းခ်ခဲ႕ၿပီး ေနအိမ္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင္႕ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈႏွင့္ သတင္းထုတ္လႊင္႕မႈမ်ားအတြက္ အဓိက ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာအျဖစ္ တြင္က်ယ္လာခဲ့သည္။

၁၉၇၀ မွစတင္၍ ရုပ္ျမင္သံၾကားကို ထုတ္လႊင့္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား သာမက ဗီဒီယို အသံသြင္း ဗီဒီယို တိတ္ေခြမ်ား၊ ထိုမွတဆင့္ ဒီဗီဒီကဲ႕သို႕ေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ မီဒီယာမ်ား ဖမ္းယူၾကည္႕႐ႈႏုိင္ရန္ သံုးစြဲခဲ့ၾကသည္။

ပံုမွန္ တယ္လီေဗး႐ွင္းစက္တစ္လံုးတြင္ ေရဒီယိုလိႈင္း ခ်ိန္ညွိ ဖမ္းယူျခင္းႏွင့္ ႐ုပ္သံ အခ်က္ျပေတြလိႈင္းမ်ားကို မူရင္း အရုပ္အသံ အခ်က္ျပမ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ေျပာင္းလဲျခင္း လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္သည့္ အီလက္ထ႐ြန္းနစ္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းအမ်ားအျပား ပါ၀င္သည္။ ၄င္းလွ်ပ္စီးပတ္လမ္းမ်ား မပါ၀င္သည့္ ႐ုပ္ပံုေဖာ္ႏိုင္ေသာ ပစၥည္းကိုမူ တယ္လီေဗး႐ွင္းဟု မေခၚဘဲ ေမာ္နီတာ ဟူ၍သာ ေခၚဆိုၾကသည္။ သမား႐ိုးက် ႐ုပ္သံထုတ္လႊင္႕မႈ နဲ႕ အသံသြင္းထားသည့္ အခ်က္ျပမ်ား ထုတ္လႊင္႕မႈအျပင္ လံုၿခံဳေရး စနစ္သံုး တယ္လီေဗး႐ွင္းစနစ္၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ တီဗီစနစ္ႏွင့္ ျပတ္သားမႈျမင္႕ တယ္လီေဗး႐ွင္းကဲ့သို႕ေသာ စနစ္မ်ားအတြက္လည္း တည္ေဆာက္ႏိုင္သည္။

Comments