ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္

ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္

ဗုိလ္မွဴးႀကီး စူဇူကီး ေခၚ ဗုိလ္မိုးႀကိဳး (ေရွ႕ဆံုးတန္းမွ ျမန္မာ့ ပုဆိုး၊ တုိက္ပံုအက်ႌႏွင့္ ေခါင္းေပါင္း ေပါင္းထားသူ) ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း (ေရွ႕ဆံုးတန္း အလယ္လူ) တုိ႔ ဦးေဆာင္ေသာ ရဲေဘာ္ သံုးက်ိပ္ဝင္ အခ်ိဳ႕

ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္

ဒို႔ဗမာအစည္းအရံုးမွ ဦးေဆာင္၍ မ်ဳိးခ်စ္လူငယ္မ်ားက အဂၤလိပ္အစိုးကို ေတာ္လွန္ရန္ႀကိဳး စားခဲ့သည္။ ျပည္ပအကူညီယူ၍ ဂ်ပန္၌ စစ္ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကသည္။ ထိုစစ္ပညာသင္မ်ားကို “ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္”ဟုေခၚခဲ့ၾကသည္။

၁၉၄၀ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၈)ရက္တြင္ သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သခင္လွၿမဳိင္ (ေနာင္အခါ ဗိုလ္ရန္ေအာင္ ဟုထင္ရွားသူ)တို႔ ျမန္မာျပည္မွ ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံပိုင္ ဟုိင္လီအမည္ရွိ သေဘၤာႏွင့္ ထြက္ခြာခဲ့ရာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အမြိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ ‘အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေဒသ’ ျဖစ္ေသာ ကူလန္စုသို႔ ေရာက္သြားၾကပါသည္။ ထိုေနရာ၌ သူတို႔ႏွစ္ဦး လအနည္းငယ္မွ် ေသာင္တင္ေနၿပီး တ ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ႀကိးစားခ်က္မ်ားလည္း ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဂ်ပန္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး သူတို႔အား ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ဂ်ပန္တပ္မေတာ္ အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သူ ကာနယ္ဆူဇူကီးေကအီဂ်ီ ႏွင့္ ေတြ႔ရန္ တိုက်ဳိသုိ႔ ေလယာဥ္ႏွင့္ပို႔လိုက္ပါသည္။ တိုက်ဳိၿမိဳ႕၌ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအား စစ္ပညာသင္ၾကားေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးသည္။ ထို ဗိုလ္မႉးႀကီးဆူဇူကီးသည္ ေနာင္အခါ၌ ‘ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးကို ကူညီရန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျမန္မာလမ္းမႀကီးကို ပိတ္ဆို႔ရန္’ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ တည္ေထာင္ေသာ မီနာမီကီကန္ လွ်ဳိ႕၀ွက္အသင္း၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ထင္ရွားမည့္သူျဖစ္ပါသည္။

၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ တ႐ုတ္သေဘၤာသားအသြင္ျဖင့္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္ ေရာက္လာေလသည္။ သူမွတဆင့္ ဂ်ပန္တို႔ကမ္းလွမ္းလိုက္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္အရ၊ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ ရန္ လက္နက္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မည္ဟု ျမန္မာတို႔ကနားလည္ခဲ့၏။ ထို႔ျပင္ လက္ေ႐ြးစင္လူငယ္တစု ကို စစ္သင္တန္းေပးမည္။ ထိုလူငယ္မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ခိုးထုတ္သြားရန္ လိုေပမည္။ သခင္ေအာင္ဆန္း ျမန္မာျပည္၌ ၾကာျမင့္စြာမေနပါ။

ပထမသုတ္ အေနျဖင့္ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ မတ္လ(၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ပန္သို႔ သခင္ေအာင္ဆန္း၊ သခင္လွေဖ၊ သခင္ဗဂ်မ္း၊ သခင္ေအးေမာင္၊ သမဂၢကိုထြန္းရွိန္ တို႔ႏွင့္အတူ ျပန္သြားပါသည္။ ထို အုပ္စုမွာ ‘ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္’ ၏ ေရွ႕ေျပးတပ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယသုတ္ အေနျဖင့္ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ မတ္လ(၁၃)ရက္ေန႔တြင္ သခင္စိုး၊ သခင္ေစာလြင္၊ သခင္သန္းတင္၊ ကိုေရႊ၊ သခင္တင္ေအး၊ သခင္ေအာင္သိန္း၊ သခင္ထြန္းေရႊ တို႔သည္ ကိုင္႐ႈိမာ႐ူး(KaishoMaru) သေဘၤာျဖင့္ ျမန္မာျပည္မွ ထြက္ခြာသြားၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ဧၿပီ(၂၈)ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ပန္ျပည္ အိုစကာၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိသည္။

တတိယသုတ္ အေနျဖင့္ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ သခင္လွေမာင္၊ သခင္စံျမ၊ သခင္ခင္ေမာင္ဦး တို႔သည္ ကိုင္႐ႈိမာ႐ူး(KaishoMaru) သေဘၤာျဖင့္ ျမန္မာျပည္မွ ထြက္ခြာသြားၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ေမလကုန္တြင္ ဂ်ပန္ျပည္သို႔ ေရာက္ရွိသည္။

စတုတၳသုတ္ အေနျဖင့္ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၈)ရက္ေန႔တြင္ သခင္ထြန္းအုပ္(အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္)၊ သခင္႐ႈေမာင္၊ သခင္စံလႈိင္၊ သခင္ထြန္းခင္၊ ကိုလွ၊ သခင္သန္းညြန္႔၊ သခင္ေက်ာ္စိန္၊ သခင္ေမာင္ေမာင္၊ သခင္သစ္၊ သခင္ေငြ၊ သခင္ထြန္းလြင္တို႔သည္ ကိုင္႐ႈိမာ႐ူး(KaishoMaru) သေဘၤာျဖင့္ ျမန္မာျပည္မွ ထြက္ခြာသြားၾကသည္။ (၂၄.၇.၄၁)တြင္ ဂ်ပန္ျပည္ က်ဴ႐ႈးကၽြန္းရွိ `ယိုတိုဆူက´ေရတပ္စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိသည္။၁၉၄၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ ဦးေဆာင္သည့္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (BIA) ကိုဖြဲ႕စည္းကာ ဂ်ပန္တပ္မေတာ္၏ အကူအညီျဖင့္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕အား ျမန္မာ့ေျမမွ ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္။


ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္အမည္မ်ား

 1. သခင္ေအာင္ဆန္း = ဗိုလ္ေတဇ
 2. သခင္လွေဖ = ဗိုလ္လကၤ်ာ
 3. သခင္႐ႈေမာင္ =ဗိုလ္ေန၀င္း
 4. သခင္လွေမာင္ = ဗိုလ္ေဇယ်
 5. ကိုထြန္းရွိန္ = ဗိုလ္ရန္ႏိုင္
 6. သခင္လွၿမိဳင္ = ဗိုလ္ရန္ေအာင္
 7. ကိုေရႊ = ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ (ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ)
 8. သခင္စံလႈိင္ = ဗိုလ္မွဴးေအာင္
 9. ကိုေဆာင္း = ဗိုလ္ထိန္၀င္း
 10. သခင္ထြန္းေရႊ = ဗိုလ္လင္းယုန္
 11. သခင္ေအာင္သိန္း =ဗိုလ္ရဲထြဋ္
 12. သခင္ဗဂ်မ္း = ဗိုလ္လေရာင္
 13. သခင္တင္ေအး = ဗိုလ္ဘုန္းျမင့္
 14. သခင္ထြန္းခင္ = ဗိုလ္ျမင့္ေဆြ
 15. သခင္သန္းတင္ = ဗိုလ္သန္းတင္(ကမာရြတ္)
 16. သခင္ထြန္းအုပ္ = ဗိုလ္ထြန္းအုပ္
 17. သခင္ေအာင္သန္း = ဗိုလ္စၾကာ
 18. သခင္စိုး = ဗိုလ္ျမင့္ေအာင္
 19. သခင္စံျမ = ဗိုလ္ေတာက္ထိန္
 20. ကိုလွ = ဗိုလ္မင္းေရာင္
 21. သခင္ေစာလြင္ = ဗိုလ္မင္းေခါင္
 22. သခင္ေက်ာ္စိန္ = ဗိုလ္မိုးညိဳ
 23. သခင္သစ္ = ဗိုလ္ေစာေနာင္
 24. သခင္ခင္ေမာင္ဦး = ဗိုလ္တာရာ
 25. သခင္ထြန္းလြင္ = ဗိုလ္ဗလ
 26. သခင္သန္းညြန္႔ = ဗိုလ္ဇင္ေယာ္
 27. သခင္ေအးေမာင္ = ဗိုလ္မိုး
 28. သခင္ေမာင္ေမာင္ = ဗိုလ္ဉာဏ
 29. သခင္ေငြ = ဗိုလ္ေစာေအာင္
 30. သခင္သန္းတင္ = ဗိုလ္ျမဒင္(အုတ္ဖို)
Comments