ေရႊႀတိဂံေဒသ(အေရွ ႔ေတာင္အာရွ)                     ေရႊႀတိဂံေဒသ သည္ စတုရန္းမိုင္ ၃၆၇၀၀၀ က်ယ္၀န္းျပီး အာရွ ၏ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမွဳ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္ ။ျမန္မာႏိုင္ငံ ၊ဗီယက္နာမ္ႏိုင္ငံ ၊ လာအိုႏိုင္ငံ ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ တို႔၏ ေတာင္မ်ားႏွင္႔ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိျပီး ကမၻာတြင္ အာဖဂန္နစ္စတန္ႏိုင္ငံျပီးလွ်င္  ဘိန္းအေျမာက္အမ်ားထုတ္လုပ္ေသာ ဒုတိယ ေနရာေဒသတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။
ေရႊႀတိဂံေဒသသည္ ေယာက္ျမစ္ႏွင္႔ မဲေခါင္ျမစ္ ျမစ္ဆံုေဒသ ဟု သမုတ္ခံရျပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ ၊ျမန္မာႏိုင္ငံ ၊ လာအိုႏိုင္ငံ တို႔၏ လမ္းဆံုႏွင္႔ နီးကပ္စြာတည္ရွိရကား ထိုင္းႏိုင္ငံျခားစက္မွဳလုပ္ငန္းအတြက္ သတ္မွတ္ရန္ သင္႔ေလ်ာ္ေႀကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည္။

ဘိန္းထုတ္လုပ္ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာတြင္ အာဖဂန္နစ္စတန္ႏိုင္ငံျပီးေနာက္ ဒုတိယ ဘိန္းအမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္ေသာႏိုင္ငံ တစ္ခုျဖစ္သည္။ဒုတိယကမၻာစစ္တြင္းကတည္းက ျပည္တြင္းတရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္သြယ္မွဳ ေတြအတြက္လံုေလာက္ရုံမက ထိုပမာဏသည္ ဘိန္းထုတ္လုပ္မွဳ၏ အစြန္းအစမွ်သာရွိခဲ႔သည္။UNODC ၏ ၂၀၀၅ စစ္တမ္းအရ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေျမမွာ ၁၆၇စတုရန္းမိုင္ ခန္႔ရွိသည္ဟုသိရသည္ ။
                        ၁၉၉၆ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ဘိန္းဘုရင္ ခြန္ဆာ၏   MongTai စစ္တပ္မွာ
စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါးမ်ားေအာင္ျမင္မွဳကို အဓိက ဆန္႔က်င္ျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ ႔တြင္ လက္နက္ခ်ခဲ႔သည္။  သို႔ေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးႀကိဳးပမ္းမွဳ အားလံုးကို ေငြမဲကိုေငြျဖဴျဖစ္ေအာင္လုပ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားက ေႏွာင္႔ယွက္ျခင္း ၊ အဓိကမူးယစ္ေဆး၀ါးသယ္ပို႔္ေသာအဖြဲ ႔အားအစိုးရ မွ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူမွဳမရွိျခင္း ႏွင္႔  ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကတိေပးထားမွဳမရွိျခင္း တို႔ေႀကာင္႔ မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရးသည္ မေအာင္ျမင္ခဲ႔ေပ။
                 တိဗက္လူမ်ိဳးအမ်ားစုဟာဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးသည္႔အတြက္  နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီးတြင္ေနထိုင္ႀကျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင္႔ ထိုင္းကုန္းျမင္႔ေဒသမ်ားတြင္
ဘိန္းပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးႀကသည္။၁၉၉၆ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ရွိ အေမရိကန္သံရုံးကို သတင္းထုတ္ျပန္ခြင္႔ျပဳျခင္းေႀကာင္႔ “ႏိုင္ငံစီးပြါးျဖစ္လမ္းညႊန္" တစ္ခုကို  သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ႔ျပီး ထိုသတင္းတြင္  "တရား၀င္ထြက္ကုန္အားလံုးထက္ ပိုမ်ားေသာ ဘိန္းထြက္ကုန္မ်ား တင္ပို႔ျခင္းေႀကာင္႔  တစ္ဦးတည္း  ခ်မ္းသာလာသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ ”။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ား ႏွင္႔ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ၊ဟိုတယ္မ်ား မွာ အဓိက ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း ႏွင္႔ ဘိန္းထြက္ကုန္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားမွ
ေသာ္လည္း ၊ထိုအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ နီးစပ္သူမ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထိုသတင္းက ေဖာ္ျပထားသည္။
ျမန္မာေနရွင္နယ္ ကုမၸဏီ မွ လြန္ခဲ႔ေသာ ေလးႏွစ္ခန္႔က ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ အဆံုးသတ္လိုက္ေသာ ျမန္မာ စြမ္းအင္ႏွင္႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ ႔ ျဖန္႔ျဖဴးေရးကုမၸဏီ(MOGE) သည္ ဘိန္းျဖဴထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင္႔ ဘိန္းျဖဴ
ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းကို အဓိက လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ျပီး ျမန္မာ႔စစ္တပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳေအာက္တြင္ရွိေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ထိုလုပ္ငန္းသည္ အခြန္ဘဏၭာမ်ားကို ေငြမဲကေငြျဖဴျဖစ္ေအာင္လုပ္ေသာလုပ္ငန္း တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ၁၉၉၂ခုႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံႏွင္႔ ႀကီးမားေသာေလာင္စာဆီ အေပးအယူကို သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ႔ ျပီး ေနာက္ Unocal ႏွင္႔လည္းဆက္သြယ္ခဲ႔သည္။ MOGE ဟာ ေဒၚလာ ၁၅ သန္းေငြေပးေခ်ျခင္းကို ရရွိခဲ႔သည္။ "အဆိုပါေငြလြဲေျပာင္းမွဳတြင္သူ၏ ႏိုင္ငံျခားစီးပြါးဖက္မ်ား ႏွင္႔ စီးပြါးေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အက်ိဳးအျမတ္မရွိေႀကာင္းႏွင႔္  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း
စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္စြမ္းမရွိေႀကာင္း သိရသည္။MOGE ကုမၸဏီ၏ စင္ကာပူဘဏ္ အေကာင္႔မ်ား မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းခ်ီ လြဲေျပာင္းမွဳမ်ားကို ျမင္ႏိုင္သည္။လွ်ိဳ ႔၀ွက္ MOGE မွတ္တမ္းမ်ားအရ
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ႏွင္႔ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ျခင္းျပဳရာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘိန္းဘုရင္ ခြန္ဆာ  ဆီမွ မူလရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ပါ၀င္ေႀကာင္းသိရသည္။ "မူးယစ္ေဆးေရာင္းရေငြမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းတိုင္းကိုိ စီး၀င္ေနျပီး စီးပြါးေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ SLORC တို႔သည္ ေငြမဲကို ေငြျဖဴလုပ္ရန္အတြက္ အကာအရံ ေကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ရန္ကုန္မွ ဘဏ္မ်ားထဲမွ ၄၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းခန္႔သည္ ေငြမဲကိုေငြျဖဴလုပ္ရန္အတြက္ စံုစမ္းေရးေကာင္မရွင္ သို႔ ကမ္းလွမ္းႀကေႀကာင္းသိရသည္။
၀ျပည္ေသြးစည္းေရးတပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး အဓိက လုပ္ေဆာင္သူ ျဖစ္ျပီး
ေရႊႀတိဂံေဒသအပါအ၀င္ ျမန္မာ-ထိုင္း အေရွ ႔ဘက္ နယ္နိမိတ္စည္းမ်ည္းတေလ်ာက္ႀကီးစိုးထားသူမ်ား
လည္းျဖစ္သည္။
၀ျပည္ေသြးစည္းေရးတပ္မေတာ္(UWSA)သည္ေဘက်င္းေနာက္ခံျပဳ စစ္ေသြးႀကြမ်ားႏွင္႔ ဖြဲ ႔စည္းခဲ႔ေသာ
ဗမာ႔ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ မွ ေျပာင္းလဲဖြဲ ႔စည္းခဲ႔ေသာ အဖြဲ ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ျပီး ျမန္မာအစိုးရ ႏွင္႔
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမွဳ ရယူထားေသာ အဖြဲ ႔အစည္း ျဖစ္သည္။ 
၁၉၉၈ခုႏွစ္ မွ ၂၀၀၆ခုႏွစ္အတြင္း ေရႊႀတိဂံေဒသတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဖ်က္ဆီးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းေႀကာင္႔္ ဘိန္းပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း (၈၀)ရာခုိင္ႏွဳန္းအထက္ က်ဆင္းလာခဲ႔သည္။ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆး၀ါး ႏွင္႔ ျပစ္ခ်က္ ရုံးတို႔က  ဘိန္းပင္စိုက္ပ်ိဳးေရးစိုက္ခင္းမ်ားယခုအခါတိုးခ်ဲ ႔လ်က္ရွိသည္ဟု
ေျပာသည္။၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ အသီးအႏွံစိုက္ပ်ိဳးအသံုးျပဳေသာ ေျမ(ဟက္တာ) အေရအတြက္ တိုးပြါးလာျပီး စိုက္ပ်ိဳးေျမ စုစုေပါင္း ၏ ၂၉% ခန္႔ရွိသည္။ကမၻာ႔ကုလသမဂၢ မွတ္တမ္းတြင္ အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ မရွိျခင္းတို႔ေႀကာင္႔  စာရိတၱပ်က္ျခင္း ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း တို႔ျဖစ္ပြါးျပီး ျမိဳ ႔ေတာ္မ်ား ပ်က္စီးျခင္း သို႔ ေရာက္ရသည္ဟု ပါရွိသည္။

ဘိန္းျဖဴ သယ္ယူျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

ဘိန္းႏွင္႔ ဘိန္းျဖဴ ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ ႔ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အေျခခံထုတ္လုပ္၍ ျမင္း ႏွင္႔ ျမည္းမ်ား ျဖင္႔
ဘိန္းျဖဴအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တေလွ်ာက္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ႀကသည္။
ထိုသို႔ထုတ္လုပ္ျပီးသားဘိန္းျဖဴအမ်ားစုကို ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ကိုျဖတ္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ဘက္ပိုင္းရွိ
ျမိဳ ႔မ်ား ႏွင္႔ ဘန္ေကာက္ျမိဳ ႔တို႔မွတဆင္႔  ႏိုင္ငံတကာ သို႔ ေရာင္းခ်ႀကသည္။အတိတ္ကာလက ထိုင္းႏိုင္ငံမွတရုတ္မ်ားႏွင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိတရုတ္မ်ားသည္ ဘိန္းျဖဴမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံမွ
အေရွ ႔ေတာင္အာရွရွိ ႏိုင္ငံမ်ားစြာသို႔ ပို႔ေဆာင္ေရာင္းခ် ခဲ႔ႀကသည္။
အေရွ ႔ေတာင္အာရွမွ ဘိန္းျဖဴအမ်ားစုကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ မႀကာမႀကာ ထိုင္းႏို္င္ငံတြင္
လာေရာက္၀ယ္ယူႀကျပီး ထို၀ယ္သူမ်ားမွာ ထိုင္းႏွင္႔ အေမရိကန္အ၀ယ္ေတာ္မ်ား ျဖစ္ႀကသည္။ ကယ္လီဖိုးနီးယား ႏွင္႔ ဟာ၀ိုင္အီ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ေရႊႀတိဂံေဒသ ဘိန္းျဖဴမ်ားအတြက္ေရာက္ရွိရာ
ေဒသတစ္ခုျဖစ္ျပီး ဘိန္းျဖဴ ရာခုိင္ႏွဳန္းအနည္းငယ္ နယူးေယာက္ျမိဳ ႔ေတာ္ႏွင္႔ ၀ါရွင္တန္ ဒီစီ သို႔ ေရာက္ရွိေႀကာင္း သိရသည္။ အေစာပိုင္းအတြင္း အေမရိကန္ လမ္းမမ်ားအတြင္း ဘိန္းျဖန္႔ျဖဴးရန္ အခက္အခဲရွိေသာ္လည္း အာဆီယံဘိန္းသယ္ယူသူတစ္ဦးအေမရိကန္ ေထာင္အတြင္း ေထာင္က်သျဖင္႔
အာဆီယံႏွင္႔ အေမရိကန္ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲသူ မ်ားျပားလာခဲ႔သည္။
           အေရွ ႔ေတာင္အာရွ မွအဖြဲ ႔၀င္မ်ား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တိုင္ေအာင္ ဘိန္းျဖဴ ျဖန္႔ျဖဴးေရးတြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ႔သည္။အစပိုင္းတြင္ ေအာက္ေျခအဆင္႔ထိ ဘိန္းျဖဴ ျဖန္႔ျဖဴးရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ႏိုင္ေသးေပ။
သို႔ေသာ္လည္း ၁၉၄၀ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေထာင္တြင္း အာဆီယံ ဘိန္းသယ္သူ တစ္ဦး အက်ဥ္းခ်ခံရရာမွ အေမရိကန္အက်ဥ္းသားမ်ားအတြင္း ဘိန္းျဖဴ သံုးစြဲမွဳ တိုးတက္လာခဲ႔သည္။ထိုသို႔ အေရွ ႔ေတာင္အာရွ ဘိန္းျဖန္႔ျဖဴးသူ အေမရိကန္သို႔ ေရာက္ရွိလာရာမွ
ဘိန္းျဖန္႔ျဖဴးျခင္း လက္လီ အဆင္႔ သို႔ ေရာက္ရွိခဲ႔သည္။ 
            မႀကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ဘိန္းျဖဴထုတ္လုပ္ျခင္း အားအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ တင္သြင္းရန္စိတ္ႀကြရူးသြပ္ေဆးျပားမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ခဲ႔႔သည္။
တရုတ္မူစလင္ပန္းေသးလူမ်ိဳးမ်ားသည္တရုတ္ခ်င္းေဟာမူစလင္မ်ားကဲ႔သို႔ လူမ်ိဳးစု တစ္စုျဖစ္သည္။ 
တရုတ္မူစလင္ပန္းေသး မ်ားႏွင္႔ တရုတ္ခ်င္းေဟာမူစလင္မ်ား တို႔သည္ ေရႊႀတိဂံေဒသတြင္ မူယစ္ေဆးေရာင္း၀ယ္ေရး ကို  တခါတရံ လုပ္ေဆာင္ေလသည္။ တရုတ္လူမ်ိဳးႏွင္႔ တရုတ္မူစလင္လူမ်ိဳး တို႔သည္ ဘိန္းလွ်ိဳ ႔၀ွက္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္ပါ၀င္ႀကသည္။
ဘိန္းျဖဴ ေရာင္း၀ယ္ေရးတြင္ သူတို႔သည္ မအားလပ္ႏိုင္ေအာင္ အလုပ္လုပ္ႀကရေလသည္။ ယူနန္စီရင္စုမွ Ma Hseuh-fu မွာ Jeen Haw တြင္ ထင္ရွားေသာအထင္ကရ ဘိန္းဘုရင္တစ္ဦးျဖစ္ျပီး  သူ၏ အျခားအလုပ္မ်ား မွာ လက္ဖက္ေျခာက္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင္႔ ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္ တို႔ျဖစ္သည္။
                ဘိန္းဘုရင္ခြန္ဆာ၏ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ဘက္ပိုင္းသို႔ဘိန္းျဖဴေရာင္း၀ယ္ျခင္းအား
 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိပန္းေသးလူမ်ိဳး မဇန္း၀မ္ ကကူညီ္ခဲ႔သည္ ။ပန္ေသးလူမ်ိဳးမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘိန္းျဖဴျဖန္႔ျဖဴးေရး လမ္းေႀကာင္းကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ၊တစ္ဦးတည္းခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။
ပန္းေသးမူစလင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆးမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
တရုတ္ေတာင္ဘက္ကိုျဖတ္၍ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္သို႔ ေမွာင္ခုိတင္သြင္း ရန္
ထိပ္တန္းလွ်ိဳ ႔၀ွက္လမ္းေႀကာင္းမ်ားကို ဖန္တီးခဲ႔ႀကသည္။


Comments