ရွစ္ပါးသီလ

(၁) ပါဏာတိပါတာ ေ၀ရမဏ
(သူတစ္ပါး၏ အသက္ကို သတ္ျဖတ္ျခင္းအမႈကိစၥတို႔အားမျပဳလုပ္ပဲေရွာင္ၾကင္မည္ဟူေသာ သိကၡာပုဒ္အားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း)

(၂) အဒိႏၷာဒါနာ ေ၀ရမဏိ

(သူတစ္ပါးမေပးေသာပစၥည္းဥစၥာတို႔ကိုယူငင္ျခင္း "ခိုးယူျခင္း"စေသာအမႈကိစၥတို႔အား မက်ဴးလြန္ပဲ ေရွာင္ၾကင္ေစာင့္ထိန္းျခင္း)

(၃) အျဗဟၼစရိယာ ေ၀ရမဏိ

(မေကာင္းေသာ ျမင့္ျမတ္မႈမရွိေသာ ကာမဂုဏ္သားတို႔၏ အေလ့အထ အက်င့္မ်ားမျပဳက်င့္ပဲ ေစာင့္ထိန္းျခင္း)

(၄) မုသာ၀ါဒါေ၀ရမဏိ

(မဟုတ္မမွန္ေသာစကားေျပာျခင္း၊ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားေျပာဆိုျခင္းတို႔မွ ေရွာင္ၾကင္ျခင္း)

(၅) သုရာေမရယ မဇၨ ပမာဒ႒ာနာ ေ၀ရမဏိ

(မူးယစ္ေမ့ေလ်ာ့ေစေသာ အရက္ေသစာ ဘိန္းဘင္းကေစာ္ ေလွာ္စာ စသည့္ မူးယစ္ထံုထိုင္း ေဘးျဖစ္ေစတတ္ေသာေဆး၀ါးမ်ား သံုးစဲြျခင္းမျပဳပဲေရွာင္ၾကင္ျခင္း)

(၆) ၀ိကာလေဘာဇနာ ေ၀ရမဏိ

(အခ်ိန္ကာလမဟုတ္ေသာ အဟာရကိုမသံုးေဆာင္ပဲ၊ ေန႕လဲြ ညစာ မစားသံုးပဲေရွာင္ၾကင္ေစာင့္ထိန္းျခင္း)

(၇) နစၥ ဂီတ ၀ါဒိတ ၀ိသူက ဒႆန မာလာဂႏၶ ၀ိေလပန ဓါရဏ မ႑န ၀ိဘူသန႒ာနာ ေ၀ရမဏိ

(ဂီတ၌ေပ်ာ္ရႊင္ေနျခင္း၊ ပန္းရနံ႔မ်ားအေပၚသာယာေနမိျခင္း၊ သီဆို ကခုန္ျခင္း စေသာအမႈမ်ားတို႕ကိုျပဳမူခ်ဳိးေဖါက္မိျခင္းမရွိရန္ေစာင့္ထိန္းျခင္း)

(၈) ဥစၥာသယန မဟာသယနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ

(တန္ဘိုးႀကီးလြန္းေသာအသံုးအေဆာင္မ်ားသံုးစဲြျခင္း၊ ျမင့္လြန္းျမတ္လြန္းေသာ အိပ္ယာေနရာထိုင္ခင္းစသည္ျဖင့္ သံုးစဲြျခင္း တစ္ေတာင္အတိုင္းအတာထက္ျမင့္ေသာ ကုတင္တြင္ အိပ္စက္ျခင္းစသည္တို႔ မျပဳပဲ ေရွာင္ၾကင္ေစာင့္ထိန္းျခင္း)

အဂၤုတၱရပါဠိေတာ္ ၇၉။ ႒။ ၂၃၃-၌အက်ယ္႐ႈရန္။

Comments