သခင္ေယရွဳ

ဘုရားသခင္သည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ျဖင့္ အပ်ိဳကညာ မယ္ေတာ္မာရီ ၀မ္းတြင္ သေႏၶတည္ေစျပီး လူအျဖစ္ ၾကြလာခဲ့သည္။ ဘီစီ ၆ (သို႔မဟုတ္) ဘီစီ ၅ တြင္ ယုဒျပည္ ဗက္လင္ျမိဳ႔၌ ႏြားစားခြက္တြင္ ႏွိမ့္ခ်စြာျဖင့္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ အသက္ ၃၀ အရြယ္တြင္ ကယ္တင္ျခင္းတရားမ်ားကို ေဟာၾကားျပီး အနာေရာဂါေပ်ာက္ျခင္၊ နတ္ဆိုးမ်ားကို ႏွင္ထုတ္ျပျခင္း၊ ေသသူကိုပင္ ျပန္လည္ရွင္ေစျခင္း စသည့္ နမိတ္လကၡဏာ မ်ားစြာကို ျပခဲ့သည္။ တရားေဒသနာမ်ားစြာ ပံုပမာမ်ားျဖင့္ ေဟာၾကားခဲ့သည္။ ၃ႏွစ္ ကယ္တင္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ တရားမ်ားကို ေဟာၾကားခဲ့ျပီးေနာက္ က်မ္းစာႏွင့္အညီ ေဂ်ရုဆလင္ျမိဳ႔ တြင္ ေအဒီ ၃၀ တြင္ ကားတုိင္ တင္၍ သတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။

ေသဆံုးျပီးေနာက္ က်မ္းစာအတိုင္း ၃ရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့သည္။ တပည့္ေတာ္မ်ားကို တေစၦသရဲ ၊ ဖုတ္ေကာင္ မဟုတ္ေၾကာင္း အတူစားေသာက္ျခင္း၊ ကိုင္တြယ္စမ္းသပ္ခြင့္ေပးျခင္း၊ စသျဖင့္ ရက္ေပါင္း၄၀ ထင္ရွားျပခဲ့ျပီးေနာက္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ တပည့္ေတာ္မ်ားေရွ႔တြင္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ တက္သြားခဲ့သည္။

သခင္ေယရႈ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားေဒသနာမ်ားကို တမန္ေတာ္မ်ားက ခရစ္၀င္က်မ္းမ်ားအျဖစ္ ေရးသားခဲ့ၾကျပီး ဓမၼသစ္က်မ္းအျဖစ္ သမၼာက်မ္းကို ျပည့္စံုေစခဲ့သည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ ေရးသားထားသည္မ်ားကို ျပည့္စံုေစရန္ ၾကြလာျခင္းျဖစ္သည္။

သခင္ေယရႈ ကို ယံုၾကည္ေသာသူမ်ားကို ခရစ္ယာန္မ်ားဟုေခၚျပီး၊ ယံုၾကည္သူ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ၀င္မ်ားသည္ ေသလြန္ေသာ္ ထာ၀ရအသက္ (ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္) သို႔ေရာက္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ယခုဘ၀တြင္လည္း အျပစ္လႊတ္ျခင္း၊ ျငိမ္သက္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း မ်ားကို ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။

သခင္ေယရႈကို ဂ်ဴးဘာသာ၀င္မ်ားက ဘုရားသခင္အျဖစ္ လက္မခံၾကပါ။ အစၥလာမ္ဘာသာ ၀င္မ်ားက သခင္ေယရႈကို တမန္ေတာ္တဦးအျဖစ္ လက္ခံၾကသည္။

Comments