သီတင္းကၽြတ္လ

သီတင္းကြ်တ္ သည္ ျမန္မာျပကၡဒိန္၏ သတၱမလ။ ယခင္အမည္ သန္တူျဖစ္သည္။ သီတင္းကြ်တ္လတြင္ ၂၉ ရက္ရွိသည္​ (ရက္မစုံ)။

ခုနစ္လေျမာက္ သန္တူ (သီတင္းကြၽတ္)မွာ စက္တင္ဘာလ- ေအာက္တိုဘာလတြင္ က်ေရာက္ပါသည္။ 'သန္' သည္ 'စပါးပင္' ကို ရည္ၫႊန္းကာ 'တူ' သည္ 'ထူ' ျဖစ္ၿပီး “စပါးပင္မ်ား ထူထူေထာင္ေထာင္ ေပါက္ေရာက္လ်က္ ရွိၿပီ ”ဟုဆိုလိုပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အပင္မ်ား ေအာင္ျမင္သည့္အေနျဖင့္ ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲမ်ား က်င္းပျပန္သည္။ ယခု သီတင္းကြၽတ္ ဟူသည့္အေခၚအေ၀ၚမွာ “ရဟန္းသံဃာမ်ား ဝါဆိုၾကျခင္းမွ ၿပီးဆံုးၿပီ” ဟူေသာအဓိပၸာယ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲေခၚေ၀ၚလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အထိမ္းအမွတ္ ပန္းမွာ ၾကာျဖဴပန္း (Nymphaea lotus) ျဖစ္သည္။

က်င္းပေသာပြဲေတာ္

သီတင္းကၽြတ္ မီးထြန္းပြဲေတာ္မွာ သီတင္းကၽြတ္လ၏ ထင္ရွားေသာပြဲေတာ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာထံုးတမ္းစဥ္လာအရ လူႀကီးမိဘတို႔ကို ကန္ေတာ့ရေသာ လျဖစ္သည္။ ပ၀ါရဏာပြဲရွိသည္။

Comments