သတၱဝါ

အပင္ႏွင္႕ သတၱဝါ ခြဲျခားပံု

လႈပ္ရွားသြားလာႏိုင္ျပီး အစာကို ပါးစပ္ျဖင္႕ စားေသာက္တတ္ေသာ သက္ရွိမွန္သမွ်ကို Animal (ေခၚ) သတၱဝါ ဟု အပင္တို႕ႏွင္႕ ကြဲျပားေစရန္ ခြဲျခားအဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ပါသည္။

သတၱဝါ မ်ားကို မ်ိဳးတူရာ အုပ္စုခြဲလိုက္လွ်င္္ ေအာက္ပါအတိုင္း ခုႏွစ္မ်ိဳး ခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။

ႏို႕တိုက္ သတၱဝါမ်ား(Mammals)

သားငယ္ကို မိခင္ႏို႕တိုက္ေကၽြးသည္႕ အေလ႕အထရွိေသာ အဆင္႕ျမင္႕ ေက်ာရိုးရွိ ေသြးေႏြးသတၱ၀ါမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ လူအပါအ၀င္ မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၄၀၀၀ ခန္႕ရွိသည္။ (ေမ်ာက္၊ ေခြး၊ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ က်ား၊ ဆင္၊ ေ၀လငါး၊ ဧရာဝတီ လင္းပိုင္‎၊ ဖ်ံ စသည္)

ကုန္းေနအႀကီးဆံုး ႏို႔တိုက္ သတၱ၀ါ၊ အာဖရိကဆင္

တြားသြား သတၱဝါမ်ား(Reptiles)

အေၾကးအခြံပါေသာ ေက်ာရိုးရွိ ေသြးေအးသတၱဝါမ်ားျဖစ္ၾကျပီး အမ်ားစုမွာ ကုန္းေပၚတြင္ ေမြးဖြားၾကသည္။ မ်ိဳးစိတ္ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ (ေျမြ၊ လိပ္၊ ဖြတ္၊ ပုတ္သင္ညိဳ စသည္)

ေရေနကုန္းေန သတၱဝါမ်ား(Amphibians)

ေက်ာရိုးရွိ ေသြးေအး သတၱ၀ါမ်ားျဖစ္ၾကျပီး ေရတြင္ေပါက္ဖြားကာ ကုန္းေပၚတြင္ အရြယ္ေရာက္ၾကသည္။ မ်ိဳးစိတ္ ၃၀၀၀ ခန္႕ရွိသည္။ (ဖား၊ ဆယ္လ္မင္ဒါ စသည္)

ငွက္မ်ား(Birds)

အခြံမာေသာ ဥမွေပါက္ဖြားျပီး အရြယ္ေရာက္လွ်င္ အေမႊးအေတာင္မ်ားရွိေသာ အမ်ားစု ပ်ံသန္းႏိုင္သည္႕ ေက်ာရိုးရွိ ေသြးေႏြးသတၱ၀ါမ်ားကို ငွက္ဟုေခၚသည္။ မ်ိဳးစိတ္ ၈၀၀၀ ခန္႕ရွိသည္။ (က်ီး၊ ဇီးကြက္၊ သိမ္းငွက္၊ ငွက္ကုလားအုပ္၊ ပင္ဂြင္း စသည္)

ငါးမ်ား(Fish)

ငါး၏ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္း

ေရတြင္ ပါးဟပ္ျဖင္႕ အသက္ရႈကာ ဆူးေတာင္ေရယက္မ်ားျဖင္႕ ကူးခတ္တတ္ျပီး အေၾကးခြံရွိေသာ ေက်ာရိုးရွိ ေသြးေအး သတၱ၀ါမ်ားျဖစ္သည္႕ ငါးမ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၂၁၀၀၀ ခန္႕ရွိသည္။ (ငါးမန္း၊ ေရနဂါး၊ ဆယ္လမြန္၊ ထေရာက္ စသည္)

အႀကီးဆံုး ေရေနသတၱ၀ါ ၊ ေ၀လငါး

ေျခဆစ္မ်ား သတၱ၀ါမ်ား(Arthropods)

အဆစ္အပိုင္းမ်ားျဖင္႕ဖြဲ႕စည္းထားသည္႕ ေျခေထာက္သံုးစံုထက္မနည္းရွိကာ ေက်ာရိုးမပါပဲ မာေက်ာေသာအခြံကို အရိုးအေနျဖင္႕ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားသည္႕ အၾကီးမားဆံုးေသာ အုပ္စုျဖစ္သည္။ မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၈၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိကာ အင္းဆက္မ်ားသည္လည္း ထိုအုပ္စုတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ (ပုရြက္၊ ႏွံေကာင္၊ ေခ်းပိုးထိုး၊ ပင္႕ကူ၊ ဂဏန္း၊ ပုဇြန္ စသည္)

က်ိခၽြဲ သတၱ၀ါမ်ား(Mollusc's)

အရိုးလံုး၀မပါပဲ က်ိခၽြဲေပ်ာ႕တြဲေသာ ကိုယ္ရွိျပီး ပြတ္တိုက္ေရြ႕လ်ားသြားလာတတ္သည္႕ အုပ္စုျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕မ်ိဳးစိတ္မ်ားတြင္ ေပ်ာ႕တြဲေသာကိုယ္ကို အခြံမာတစ္ခုျဖင္႕ ကာကြယ္ထားတတ္ၾကသည္။ (ခရု၊ ပက္က်ိ၊ ေမွ်ာ႕၊ ေရဘ၀ဲ၊ ကင္းမြန္၊ ေယာက္သြား၊ ကမာ၊ ၾကယ္ငါး စသည္)

Comments