သတၱေဗဒ

Part of a Series on

သတၱေဗဒ


Branches of သတၱေဗဒ

Anthropology · Anthrozoology
Apiology · Arachnology
Cetology · Conchology
Cryptozoology · Entomology
Ethology · Herpetology
Ichthyology · Malacology
Mammalogy · Myrmecology
Neuroethology · Ornithology
Planktology · Paleozoology
Primatology

ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ သတၱေဗဒ ပညာရွင္မ်ား

Georges Cuvier · Charles Darwin
William Kirby · Carolus Linnaeus
Konrad Lorenz · Thomas Say
Alfred Russel Wallace ·

သမိုင္း

pre-Darwin
post-Darwin

This box: view  talk  edit

ဇီ၀ေဗဒ (biology) ၏ ဘာသာရပ္ခြဲ ျဖစ္ေသာ သတၱေဗဒ (zoology) သည္ သတၱဝါမ်ားကို ေလ့လာသည္။

ဘာသာ ရပ္ခြဲမ်ား

တိရစာၦန္ မ်ားကိုေလ့လာခဲ့သည္မွာ ေရွးကပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း သတၱေဗဒ မွာခတ္သစ္ နည္းပညာ ျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာရပ္ ခြဲမ်ားမွာ -

  1. ကိုယ္ခႏၱာတည္ေဆာက္ပံုကိုႏိူုင္းယွဥ္ေလ႔လာေသာဘာသာရပ္(comparative anatomy)
  2. ဇီဝကမၼေဗဒ(physiology)
  3. သတၱဝါတို.၏ သေဘာသဘာဝကို ေလ့လာေသာ ethology
  4. သတၱ၀ါတို.၏အျပဳအမူႏွင္႔သဘာ၀ကိုေလ.လာေသာဘာသာရပ္(ecology)
  5. ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲမႈကို ေလ့လာေသာဘာသာရပ္ (evolutionary biology)
  6. မ်ိဳးစိတ္ခြဲ (taxonomy)
  7. ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းမ်ားကို ေလ့လာေသာဘာသာရပ္( palaeontology)
Comments