သံေခာတ္

သံေခတ္သည္ အၾကမ္းအားျဖင့္ လူ႕အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိရိယာမ်ားကို သံျဖင့္ ျပဳလုပ္ သံုးစြဲခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလမွ အစျပဳခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ သမိုင္းအရမူ သံေခတ္သည္ ေခတ္ႀကီး သံုးေခတ္ (ေက်ာက္ေခတ္ ၊ ေၾကးေခတ္ ၊ သံေခတ္) တြင္ ေနာက္ဆံုး ေခတ္ျဖစ္သည္။ ဤေခတ္၏ အစျပဳရာ အခ်ိန္ကာလမွာမူ ပထ၀ီ၀င္ အေနအထားအရ ကြာျခားမႈမ်ား ရွိသည္။ သံေခတ္၏ အဆံုးသတ္ ေန႔ရက္မ်ားကိုမူ တိက်ေသခ်ာစြာ ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိၾကေခ်။

အစျပဳျခင္း

ေယဘုယ်အားျဖင့္မူ သံေခတ္သည္ ဘီစီ ၂၁ ရာစုတြင္ ကမၻာ့အေရွ႕ျခမ္း ၊ ပါရွား ၊ အိႏၵိယ ႏွင့္ ဂရိတို႔တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ဥေရာပတြင္မူ ထိုထက္ပို၍ ေနာက္က်ခဲ့ၿပီး ဥေရာပ အလယ္ပိုင္းတြင္ ဘီစီ ၈ ရာစုႏွင့္ ဥေရာပ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဘီစီ ၆ ရာစုမွ စတင္ခဲ့သည္။ အာဖရိကတြင္ ဘီစီ ၁၂၀၀ ၌ သံရည္ႀကိဳပစၥည္းမ်ား သံုးစြဲခဲ့မႈအရ သံေခတ္ စတင္ခဲ့သည္ဟု ယူဆႏိုင္သည္။

ေၾကးေခတ္မွ သံေခတ္သို႔ အကူးအေျပာင္း

လူတို႔သည္ ေၾကးကို ဦးစြာ လက္နက္ကိရိယာမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေၾကးသည္ သံထက္ အရည္ေပ်ာ္မွတ္ နိမ့္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သံေခတ္သည္ အပူခ်ိန္ျမင့္ျမင့္တြင္ အရည္ႀကိဳသည့္ နည္းပညာမ်ား ထြန္းကားလာၿပီးေနာက္မွ ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ေၾကးေခတ္မွ သံေခတ္သို႔ အကူးအေျပာင္းသည္ ပထ၀ီ၀င္ အေနအထားမ်ားအရ ျခားနားမႈမ်ား ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ဘီစီ (၁၈၀၀) ခန္႔ ျဖစ္မည္ဟု ခန္္႔မွန္းၾကသည္။

Comments