သံဃာ႔ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး

သံဃာ႔ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး

၁။ သုပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ…
၂။ ဥဇုပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ…
၃။ ဉာယပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ…
၄။ သာမီစိပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ…
ယဒိဒံ စတၱာရိ ပုရိသယုဂါနိ အ႒ပုရိသ ပုဂၢလာ၊
ဧသ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ…
၅။ အာဟုေနေယ်ာ…
၆။ ပါဟုေနေယ်ာ…
၇။ ဒကၡိေဏေယ်ာ…
၈။ အဥၨလိကရဏီေယ်ာ…
၉။ အနုတၱရံ ပုညေကၡတၱံ ေလာကႆ…

၁။ သုပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ
ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ တပည္႔သား အရိယာ သံဃာေတာ္ အေပါင္းတို႔သည္ တရားသျဖင္႔ ဆံုးမရာ သာသနာေတာ္ႏွင္႔ သင္႔ေလ်ာ္ေအာင္ ထံုးေဟာင္း သက္ေသျပ၍ ဆံုးမ အပ္ေသာ အဆံုးအမေတာ္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ က်င္႔ၾကံေတာ္မူ သည္ဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။
၂။ ဥဇုပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ
ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ တပည္႔သား အရိယာ သံဃာေတာ္ အေပါင္းတို႔သည္ သူတစ္ပါး အထင္ၾကီးေအာင္ ပစၥည္း၊ လာဘ္ႏွင္႔ ဒကာ၊ ဒကာမ ေပါမ်ားေအာင္ ဟန္ေဆာင္မႈ ပရိယာယ္ မာယာတို႔ျဖင္႔ စဥ္းလဲ ေကာက္က်စ္ျခင္း မရိွဘဲ နိဗၺာန္လမ္းႏွင္႔ ေျဖာင္႔တန္းေအာင္ ရိုးသားေျဖာင္႔မတ္စြာ က်င္႔ၾကံေတာ္မူသည္ဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။
၃။ ဉာယပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ
ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ တပည္႔သား အရိယာ သံဃာေတာ္ အေပါင္းတို႔သည္ အလြန္ၾကီးမား မ်ားျပားေသာ သံသရာ၀႗္ၾကီး ဒုကၡမီးေတြကို ျမင္ၾကျပီးျဖစ္၍ ဒုကၡမီး၏ အျပီးခ်ဳပ္ျငိမ္းရာ ္ နိဗၺာန္အက်ိဳး ေမွ်ာ္ကိုး ရည္သန္ က်င့္ႀကံေတာ္မူသည္ဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။
၄။ သာမီစိပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ
ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ တပည္႔သား အရိယာ သံဃာေတာ္ အေပါင္းတို႔သည္ ဒကာ ဒကာမတို႔၏ ရိုေသ သမႈ ျပစုလွဴဒါန္းမႈကို ထိုက္တန္ေအာင္ က်င္႔ၾကံေတာ္မူသည္ဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။
ယဒိဒံ စတၱာရိ ပုရိသယုဂါနိ အ႒ပုရိသ ပုဂၢလာ၊
ဧသ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ
ဤစကားတို႔သည္ သံဃာ ဂုဏ္ေတာ္တို႔ကို ျပေသာ စကားမဟုတ္ဘဲ မဂ္ကိုရလွ်င္ ခ်က္ခ်င္း ဖိုလ္ရေသာေၾကာင္႔ မဂ္ပုဂၢိဳလ္ႏွင္႔ ဖိုလ္ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ တစ္ေယာက္တည္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစေတာ္မူ လိုရင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
၅။ အာဟုေနေယ်ာ
အေ၀းမွ ယူေဆာင္၍ ပူေဇာ္အပ္ေသာ ပစၥည္းကိုလည္း ခံယူထိုက္၏ ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ရပါသည္။
၆။ ပါဟုေနေယ်ာ
ဧည္႔သည္ အဖုိ႔ စီမံထားေသာ ပစၥည္းကိုလည္း ခံယူထိုက္၏ဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။
၇။ ဒကၡိေဏေယ်ာ
မိမိအတြက္ ခ်မ္းသာဖို႔ရန္ လွဴဒါန္းျခင္းႏွင္႔ ေသလြန္သူ မိဘ ေဆြမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ရည္စူးလွဴဒါန္းေသာ အလွဴကိုလည္း ခံယူထိုက္၏ဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။
၈။ အဥၨလိကရဏီေယ်ာ
အရိယာ သံဃာေတာ္တို႔သည္ တစ္ေလာကလံုးရိွ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ သတၱ၀ါအားလံုးတို႔၏ ၾကည္လင္ရြင္ပ် ျမတ္ႏိုးလွစြာ လက္စံုမိုး၍ ရိွခိုးမႈကိုလည္း ခံယူေတာ္မူထိုက္ေပသည္ဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။
၉။ အနုတၱရံ ပုညေကၡတၱံ ေလာကႆ
အရိယာ သံဃာေတာ္တို႔သည္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတည္းဟူေသာ ေကာင္းမႈ မ်ဳိးေစ႔ကို ၾကဲခ် စိုက္ပ်ဳိးရန္ ျမတ္ေသာ လယ္ယာေျမေကာင္းႏွင္႔ တူေတာ္မူေပသည္ဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။
Comments