သိႀကားမင္း

သိၾကားမင္းသည္ တာ၀တိ ံသာနတ္ဘံုရွိ (၃၃)ပါးေသာ နတ္မင္းႀကီးမ်ား၏ အႀကီးအမွဴး ျဖစ္သည္။ မာဃလုလင္ ဟုလည္းေခၚ၏။

သိၾကားမင္းတြင္ စီးေတာ္ယာဥ္ႏွစ္ခု ရွိသည္။

  1. ျမင္းေကာင္ေရတစ္ေထာင္ႏွင့္ ဆဲြေသာ နတ္ရထား (ေ၀ဇယႏၲာ)၊
  2. ဧရ၀ဏ္ ဆင္ေတာ္ ျဖစ္သည္။

ကိုးကား

ဦးျမတ္ေက်ာ္(ျမန္မာစာေကာ္မရွင္)`၃၁-ဘံု ခရီးသည္´

Comments