သီခ်င္း

သီခ်င္းဆိုသည္မွာ အေၾကာင္းခ်င္းတ တို႔ကို သီဆိုေသာေၾကာင့္ သီခ်င္း မည္၏။ဟု ကဗ်ာသာရတသၿဂႋဳဟ္က်မ္းမွာ ဆိုထားသည္။ ထိုက်မ္း အလိုအရ ခ်င္းသီ လို႔ဆုိသင့္ေပမယ့္ အကၡရာေရွ႕ေနာက္ျပန္ေသာ နည္းအရ သီခ်င္းဟု ျဖည့္စြက္ေရးသားသည္ဟု ဆိုပါသည္။
Comments