သဗၺမဂၤလာ ဂါထာေတာ္


ဒိ၀ါ တပတိ အာဒိေစၥာ ၊ ရတိၱမာ ဘာတိ စႏိၵ မာ ။
သႏၷေဒၶါ္ ခတၱိေယာ တပတိ ၊ စ်ာယီ တပတိ ျဗဟၼေဏာ ။
အထ သဗၺမဟာရတၱိ ံံံ ၊ ဗုေဒၶါ တပတိ ေတဇသာ ။


အာဒိေစၥာ ၊ ေနမင္းသည္ ။ ဒိ၀ါ ၊ ေန.အခါ၌ ။ တပတိ ၊ ေလာက အလယ္ တင္.တယ္ပါေပ၏ ။

စႏၵိ မာ ၊ လမင္းသည္ ။ ရတၱိ ံ ၊ ညဥ္.အခါ ၌ ။ ဘာတိ ၊ ႏွစ္သက္ဖြယ္ တင္.တယ္ပါေပ ၏ ။

သေႏၷေဒၶါ ၊ခ်ပ္၀တ္တန္ဆာ စံုလင္ဆင္ယင္ထားေသာ ။ ခတၱိေယာ ၊ ျပည္.ရွင္မင္းသည္ ။ တပတိ ၊ တင္.တယ္ပါေပ၏ ။

စ်ာယီ ၊ သမာပတ္ ၀င္စား လ်က္ရွိေသာ ။ ျဗဟၼေဏာ ၊ရဟႏၱာ ပုဂၢိဳလ္ သည္ ။ တပတိ ၊ တင္.တယ္ပါေပ ၏ ။

အထ ၊ ထိုမွ ႀကဴး၍ ထူးသည္ကား ။ ဗုေဒၶါ ၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ၊သဗၺံ ၊ အလံုးစံုေသာ ။ အေဟာရတၱိ ံ ၊ ေန.ညဥ္.ကာလပတ္လံုး ။
ေတဇသာ ၊ တန္ခိုးေတာ္ အနႏၱ ျဖင္. ။ တပတိ ၊ အံႀသ ေလာက္ဖြယ္ ေလာကအလယ္ ၌ တင္.တယ္ပါေပ ၏ ။
မဂၤလာရွိိဖို . သဗၺမဂၤလာ ဂါထာကို ရြတ္ႀကပါစို. ။
Comments