ၾသစေတးလ်တိုက္


ကမၻာ့ေျမပုံ

ဧရိယာ ၈,၅၆၀,၀၀၀ km² (၃,၃၀၅,၀၀၀ sq mi)
လူဦးေရ ()
လူဦးေရ
သိပ္သည္းမွု

နိုင္ငံမ်ား
ဆက္စပ္နယ္ေျမမ်ား
ဘာသာမ်ား
အခ်ိန္ဇုန္


ၾသစေတးလ်တိုက္သည္ ေတာင္ကမၻာျခမ္းတြင္ တည္ရွိၿပီး ကမၻာ့ အေသးဆံုး တိုက္ျဖစ္ၿပီး အဓိက ကၽြန္းႀကီးျဖစ္ေသာ တက္စ္ေမးနီးယား ကၽြန္းႏွင့္ ပစိဖိတ္ႏွင့္ အိႏၵိယ သမုဒၵရာအတြင္းရွိ ကၽြန္းငယ္မ်ား ပါ၀င္သည္။


Comments