တကၠသိုလ္မ်ား(ျမန္မာႏိူင္ငံ)

က

 • ေက်ာက္ဆည္တကၠသိုလ္
 • ကေလးတကၠသိုလ္

 • ခ်င္းမိုင္တကၠသိုလ္

 • စစ္ေတြတကၠသိုလ္
 • စစ္တကၠသိုလ္

 • ေဆးတကၠသိုလ္ (၁) ရန္ကုန္

 • ေတာင္ၾကီးတကၠသိုလ္
 • ေတာင္ငူတကၠသိုလ္

 • ထားဝယ္ တကၠသိုလ္

 • ဒဂံုတကၠသိုလ္

 • နည္းပညာတကၠသိုလ္(ေမွာ္ဘီ)
 • ႏုိင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္)

 • ျပည္တကၠသိုလ္
 • ျပည္ ဂ်ီတီအိုင္
 • ပင္လံုတကၠသိုလ္


 • ပုသိမ္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္
 • ပုသိမ္ တကၠသိုလ္
 • ပုသိမ္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္
 • ပုသိမ္ ပညာေရး ေကာလိပ္

 • ဘားအံတကၠသိုလ္

 • ျမိတ္တကၠသိုလ္
 • ေမာ္လျမိဳင္တကၠသိုလ္
 • မအူပင္တကၠသိုလ္
 • မိတၳီလာစီပြားေရးတကၠသိုလ္
 • မိတၳီလာတကၠသိုလ္
 • မေကြးတကၠသိုလ္
 • မေကြးေဆးတကၠသိုလ္
 • မံုရြာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္
 • မံုရြာတကၠသိုလ္
 • ျမစ္ၾကီးနားတကၠသိုလ္
 • မႏၲေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္


 • မႏၲေလးစက္မႈတကၠသိုလ္
 • မႏၲေလးတကၠသိုလ္
 • မႏၲေလးေဆးတကၠသိုလ္

 • ေရဆင္းတကၠသိုလ္မ်ား
 • ျမန္မာႏိူင္ငံေရေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္
 • ရတနာပံု တကၠသိုလ္
 • ရန္ကုန္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္
 • ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္
 • ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္
 • ရန္ကုန္တကၠသိုလ္
 • ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္

 • လြိဳင္ေကာ္တကၠသိုလ္

 • ဟသၤာတတကၠသုိလ္

 • အေရွ.ပိုင္းတကၠသိုလ္
Comments