တယ္လီေဗးရွင္း

တယ္လီေဗးရွင္း(Television (TV))  (သို.) အရုပ္ျမင္အသံႀကားစက္ ကို ၁၉၂၀ မတိုင္ခင္က အိမ္ေတြ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ သတင္း ႏွင္.ေဖ်ာ္ေျဖေရး အရင္းအျမစ္တစ္ခု အျဖစ္အသံုးျပဳခဲ.ႀကတယ္။၁၉၇၀ မတိုင္ခင္မွာ ဘဲ ဗီဒီယို

တိတ္ေတြ ၊ ေလဆာ ဒစ္ ေတြ  dvd ဗီဒီယို ေတြ နဲ. blu-ray ဒစ္ျပားေတြ နဲ. တီဗီကို ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳခဲ.ႀကတယ္။ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ. တယ္လီေဗးရွင္းက ေန အင္တာနက္ ေတြ အသံုးျပဳႏိူင္ခဲ.ပါတယ္။ဥပမာ။ ။IPlayer ႏွင္. HuluComments