ေတာ္သလင္းလ

ေတာ္သလင္းသည္ ျမန္မာျပကၡဒိန္၏ ဆ႒မလ။ ေတာ္သလင္းလတြင္ ၃၀ ရက္ရွိသည္ (ရက္စုံ)။

တဝ္သလင္း (ေတာ္သလင္း) သည္ ေျခာက္လေျမာက္ ျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္ႏွင့္စက္တင္ဘာလအတြင္း က်ေရာက္သည္။ 'သလင္' သည္ 'ၾကည္လင္ သန္႔ရွင္းျခင္း' ကို ရည္ၫႊန္းၿပီး 'တဝ္' မွာ “အျမင့္”အားရည္ၫႊန္းသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 'မိုးေကာင္းကင္' ဟုအဓိပၸာယ္ရေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တဝ္သလင္းမွာ 'မိုးေကာင္းကင္ ၾကည္လင္သာယာသည္' ဟူေသာအနက္ကို ေဆာင္ေလသည္။ ေလျပင္း မိုးျပင္း တိုက္ခတ္ ႐ြာသြန္းေသာကာလ ၿပီးဆံုးေလျပီ ဟုလည္းဆိုလိုသည္။ ခရစ္ ၁၆ ရာစုႏွစ္ အတြင္းက ယခုလအား 'သစ္ဆင္း' လို႔လည္း ေခၚခဲ့ဖူးသည့္အေထာက္အထားမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ေရကန္၊ ျမစ္ကမ္းစပ္မ်ားတြင္ ေလးတိုင္စင္ေဆာက္၍ စင္ေပၚမွ ကခုန္ ျမဴးထူးၿပီး ေရထဲကို ခုန္ခ်သည့္ေပ်ာ္႐ႊင္ပြဲ၊ ေလွပြဲမ်ားကို က်င္းပၾကပါသည္။ ေကာက္စိုက္ခ်ိန္ကာလအတြင္း အလုပ္ပင္ပန္းခဲ့ၾကသည့္ ေတာင္သူမ်ား အလုပ္ၿပီးေျမာက္ကုန္ဆံုး၍ ျမဴးထူး ေပ်ာ္ပါးသည့္လ ဟုလည္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ အထိမ္းအမွတ္ ပန္းအေနျဖင့္ ယင္းမာပန္း (Chukrosia tabulais) ကိုသတ္မွတ္သည္။

ပြဲေတာ္

ေတာ္သလင္းလတြင္ ေလွပြဲသဘင္ရွိသည္။

Comments