တပို.တြဲလ

တပို.တြဲသည္ ျမန္မာျပကၡဒိန္၏ ဧကာဒသမလ။ တပို႔တြဲလတြင္ ၂၉ ရက္ရွိသည္​ (ရက္မစုံ)။

တပိုဝ္တြဲ (တပို႔တြဲ) သည္ ဇန္နဝါရီ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ အတြင္း က်သည္။ 'တပိုဝ္' သည္ 'ထန္းဖူး' ကို ဆိုလိုျပီး 'တြဲ' သည္ 'အသီးခိုင္ တြဲေလာင္းက်သည္' ကိုရည္ၫႊန္းသည္ေၾကာင့္ တပို႔တြဲလတြင္ ထန္းဖူးမ်ားအား ေအာက္ေရာက္ေအာင္ ဆြဲခ်ၿပီး ထန္းရည္ခံသည့္ ကာလျဖစ္သည္မွာ ထင္ရွားသည္။ အထိမ္းအမွတ္ပန္းမွာ ေပါက္ပန္း ( Butea monosperma) ျဖစ္ေပသည္။

ပြဲေတာ္

တပို႔တြဲလတြင္ ထင္ရွားေသာ ပြဲေတာ္မွာ ထမနဲပြဲ ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘုရားကို နံသာမ်ားမီး႐ႈိ႕၍ပူေဇာ္ေသာ မီးပံုပြဲရွိသည္။

Comments