တစ္ပါတီစနစ္

တစ္ပါတီစနစ္ ဆိုသည္မွာ တိုင္းျပည္တစ္ခုကို ႏိုင္ငံေရး (လမ္းစဥ္) အယူအဆတစ္မ်ိဳးတည္းကို က်င့္သံုးရန္ ပါတီတစ္ခုတည္းမွ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္စနစ္ကို ဆိုလိုသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံု

ထိုစနစ္တြင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္(သို႔)ပါတီ၏ဗဟိုအာဏာပိုင္အဖြဲ႔ ကတိုင္းျပည္အာဏာကို ဆုပ္ကိုင္ထားျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေလ့ရွိသည္။ ထိုသို႔အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ကိုလည္းေရးဆြဲ ျပဌာန္းေလ့ရွိၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္တြင္ က်င့္သံုးသည့္အတိုင္း လႊတ္ေတာ္၊တရားရံုးခ်ဳပ္ အစရွိသည့္ အေဆာက္အဦးမ်ား၊လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအားလံုး ျပည့္စံုစြာပါ၀င္ေသာ္ျငား အစစ္အမွန္ အာဏာပိုင္မွာ လက္ရွိတိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ ပါတီသာ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မတိုင္မွီ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွ စကာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ တစ္ပါတီ တည္းက အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သျဖင့္ တစ္ပါတီစနစ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံခဲ့ရဖူးပါသည္။ ထို႔အတူ ကမာၻေပၚတြင္ တစ္ပါတီစနစ္က်င့္သံုးသည့္ႏိုင္ငံအမ်ားစုမွာ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ား၊ဆိုရွယ္လစ္ႏို္င္ငံမ်ား ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ထင္ရွားသည့္ တစ္ပါတီစနစ္က်င့္သံုးေသာႏိုင္ငံမ်ား

  • တရုတ္(တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္ အရံပါတီ ၄ ခုရွိေသာ္လည္း အဓိကျဖစ္သည့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွသာ အာဏာကိုဆြဲကိုင္သျဖင့္ တစ္ပါတီစနစ္က်င့္သံုးသည္ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။)
  • ဗီယက္နမ္
  • ေျမာက္ကိုရီးယား
  • ကာဇစၥတန္
  • က်ဴးဘား
  • လာအို

တို႕ျဖစ္ၾကသည္။

Comments