တန္ေဆာင္မုန္းလ

တန္ေဆာင္မုန္းသည္ ျမန္မာျပကၡဒိန္၏ အ႒မလ။ တန္ေဆာင္မုန္းလတြင္ ၃၀ ရက္ရွိသည္ (ရက္စုံ)။

တန္ေဆာင္မႈန္း (တန္ေဆာင္မုန္း) ေခၚ ရွစ္လေျမာက္လသည္ ေအာက္တိုဘာလ၊ ႏိုဝင္ဘာလ အတြင္း က်ေရာက္သည္။ 'တန္ေဆာင္' မွာ 'မီးတိုင္' ျဖစ္ၿပီး 'မႈန္း' မွာ 'ပ်ံႏွံ႔ေစျခင္း' အဓိပၸာယ္ရျပီး ထိုေဝါဟာရႏွစ္ခု ေပါင္းလိုက္လွ်င္ 'မ်က္စိတဆံုး ဆီမီးတိုင္မ်ား ပြားမ်ား ထြန္းလင္းေနသည္' ဟုဆိုလိုေသာေၾကာင့္ မီးထြန္းပြဲကို ရည္ၫႊန္းပါသည္။ ေတာင္သူအမ်ား ေကာက္လ်င္ (ေခၚ) ေကာက္ငယ္ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ က်ေရာက္သည့္ကာလလည္း ျဖစ္ေပသည္။ တန္ေဆာင္မုန္းလအတြက္ အထိမ္းအမွတ္ပန္းမွာ ခဝဲပန္း (Dysolobium grande) ျဖစ္သည္။

ပြဲေတာ္

တန္ေဆာင္မုန္းလတြင္ ထင္ရွားေသာပြဲေတာ္မွာ ကထိန္ပြဲ(ကထိန္ခင္းျခင္း) ျဖစ္သည္။ မီးပံုးပ်ံပြဲ ႏွင့္ မသိုးသကၤန္းရက္ၿပိဳင္ပြဲ တို႔လည္းရွိသည္။

Comments