တပ္မေတာ္(ႀကည္း)

တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) သည္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ တြင္ ၾကည္းတပ္ျဖစ္ၿပီး အင္အားအႀကီးမားဆံုး ႏွင့္ အဓိက ကာကြယ္ေရး တာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္ေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ တြင္ ဗီယက္နမ္တပ္မေတာ္ ၿပီးလွ်င္ စစ္သည္အင္အား ဒုတိယ အႀကီးမားဆံုး စစ္အင္အား ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ ၾကည္းတပ္တြင္စစ္သည္အင္အား ၄၉၂ ၀၀၀ ပါတ္ဝန္းက်င္ ရွိသည္။တပ္မေတာ္ (ၾကည္း)သည္ ေရာင္စံုေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ ခက္ခဲေသာ ေတာေတာင္မ်ားအၾကား ၁၉၄၈ ခုမွစ၍ ၾကာရွည္စြာ ျပည္တြင္စစ္ဆင္ခဲ့ၿပီး အေတြ႕အၾကံဳရင့္က်က္သည္။ ထိုအျပင္ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္သူျဖစ္ေသာ တရုတ္ျဖဴ(ကူမင္တန္) တို႔၏က်ဴးေက်ာ္ မႈကိုလည္း ေအာင္ျမင္စြာ တြန္းလွန္ႏိူင္ ခဲ႔ေသာတပ္မေတာ္ ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) ကုိ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) က ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး လက္ရွိ ဦးစီးခ်ဳပ္မွာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေမာင္ေအး ျဖစ္သည္။ ၎သည္ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) တြင္ အျမင့္ဆံုး ရာထူးကုိ ရယူထားၿပီး အေနာက္ႏူိင္ငံမ်ားမွ Field Marshal ႏွင့္ တူညီသည္။ စစ္အသံုးစရိတ္ သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၇.၀၇ ဘီလီယံ ျဖစ္သည္။ 

Comments