တရားဂုဏ္ေတာ္ေျခာက္ပါး

တရားဂုဏ္ေတာ္ေျခာက္ပါး  တို.မွာ-

၁။ သြာကၡာေတာ ဘဂ၀တာ ဓေမၼာ…
၂။ သႏၵိ႒ိေကာ…
၃။ အကာလိေကာ…
၄။ ဧဟိပႆိေကာ…
၅။ ၾသပေနယ်ိေကာ…
၆။ ပစၥတၱံ ေ၀ဒိတေဗၺာ ၀ိညဴဟိ…

၁။ သြာကၡာေတာ ဘဂ၀တာ ဓေမၼာ
ေကာင္းမြန္စြာ ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ ဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ တရားေတာ္မ်ားသည္ ၾကားနားရျခင္းတည္းဟူေဟာ အစ၏ေကာင္းျခင္း၊ က်င္႔ၾကံ အားထုတ္ျခင္းတည္းဟူေသာ အလယ္၏ေကာင္းျခင္း၊ က်င္႔ျပီးေသာအခါ တရားထူးကိုရ၍ ဒုကၡခပ္သိမ္း ေအးျငိမ္းရာ နိဗၺာန္ကို ျမင္ရျခင္းတည္းဟူေသာ အဆံုး၏ေကာင္းျခင္းမ်ားႏွင္႔ ျပည္႔စံုေတာ္မူပါသည္။
၂။ သႏၵိ႒ိေကာ
ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ႏိုင္ေတာ္မူသည္ဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ႔ေသာ တရားေတာ္တို႔သည္ ေဟာေတာ္မူသည္႔အတိုင္း က်င္႔ၾကံအားထုတ္လွ်င္ မဂ္၊ ဖိုလ္၊ နိဗၺာန္ကို ကိုယ္တိုင္သိျမင္ႏိုင္ပါသည္။
၃။ အကာလိေကာ
အခ်ိန္ဆြဲမေနဘဲ ခ်က္ခ်င္း အက်ဴိးေပးႏိုင္သည္ဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။
ေလာကီ ကုသိုလ္ ကံမ်ားကဲ႔သို႔ (၅) ရက္၊ (၇) ရက္၊ တစ္ဘ၀၊ ႏွစ္ဘ၀ အခ်ိန္ဆြဲမေနဘဲ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး သႏၱာန္၌ မဂ္ရေအာင္ ကမၼ႒ာန္း အားထုတ္၍ မဂ္ကုသိုလ္ စိတ္ျဖစ္လွ်င္ ခ်က္ခ်င္း ဖိုလ္စိတ္တည္းဟူေသာ အက်ဳိးကိုေပးႏိုင္ေသာ ဂုဏ္ထူးရိွသည္ဟုဆိုလိုပါသည္။
၄။ ဧဟိပႆိေကာ
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ တရားေတာ္မ်ားသည္ အလြန္စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္း၍ အျပစ္ကင္းသည္႔အျပင္ အမွန္ပင္ ထင္ရွားရိွေသာေၾကာင္႔ “လာပါ၊ ကိုယ္တိုင္ သိရေအာင္ က်င္႔ၾကံစမ္းပါ” ဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။
၅။ ၾသပေနယ်ိေကာ
မိမိ စိတ္ထဲတြင္ အျမဲတမ္း သိမ္းဆည္းျပီး မဂ္၊ ဖိုလ္ တရားမ်ားကို အားထုတ္ထိုက္သည္ဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။
၆။ ပစၥတၱံ ေ၀ဒိတေဗၺာ ၀ိညဴဟိ
သစၥာတရားကို သိျမင္၍ အရိယာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ျပီးေသာ ပညာရိွ သူေတာ္ေကာင္းၾကီးတို႔သည္သာ အလိုရိွတိုင္း ကိုယ္စီ ကိုယ္င သိအပ္ ခံစားအပ္ သည္ဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။
Comments