တေပါင္းလ

တေပါင္းလသည္ ျမန္မာျပကၡဒိန္၏ ေနာက္ဆုံးလ။ တေပါင္းလတြင္ ၃၀ ရက္ရွိသည္ (ရက္စုံ)။

တေပါင္ (တေပါင္း) ေခၚ ဆယ့္ႏွစ္လေျမာက္လသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ မတ္ အတြင္း က်ေရာက္ပါသည္။ ထန္းပင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အမည္ ျဖစ္သည္။ ထန္းဖိုပင္မ်ားမွ ခံယူရရွိသည့္ ထန္းရည္ကို မီးႏွင့္ က်ိဳခ်က္ၿပီး ထန္းလ်က္ ျပဳလုပ္သည့္ လျဖစ္သည္။ ဤလ၏ အထိမ္းအမွတ္ ပန္းသည္ သရဖီပန္း (Calophyllum amnenum) ျဖစ္ပါသည္။

ပြဲေတာ္

တေပါင္းလတြင္ ထင္ရွားေသာပြဲေတာ္မွာ တေပါင္းပြဲေတာ္ ျဖစ္သည္။

Comments