တပ္မေတာ္ေန႔

တပ္မေတာ္၏ ကနဦးဖဲြ႕တည္လာရာ သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးအား ရဟန္းရွင္လူျပည္သူမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းညီညာစြာဆင္ႏဲြခဲ့ၾကျခင္းသည္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ထိုစဥ္ကပါ၀င္ဆင္ႏဲြခဲ့ၾကေသာ တစ္ျပည္လံုးအတိုင္းအတာႏွင့္ခ်ီသည့္ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရး အတိအလင္းစတင္ရန္သတ္မွတ္ရက္စဲြ ၁၉၄၅ ခု မတ္လ ၂၇ အား ရည္မွန္းကာ ေတာ္လွန္ေရးေန႕ကို သတ္မွတ္က်င္းပလာခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္ပိုင္း မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႕ေရာက္တိုင္း ဂုဏ္ျပဳက်င္းပလာၿမဲျဖစ္ေသာ ေတာ္လွန္ေရွးေန႕ကို္ မူ၀ါဒ အသစ္မ်ားျဖည့္စြက္ေပါင္းစပ္ကာ တပ္မေတာ္ေန႕ဟု အသြင္သစ္ျဖင့္ က်င္းပလာျခင္းျဖစ္သည္။

Comments