စိတ္ႀကြရူးသြပ္ေဆးျပား • စိတ္ႀကြ ရူးသြပ္ေဆးျပား ကို ထိုင္းအေခၚ Yaba Tabletဟုေခၚႀကျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အခ်ိဳ ႔ ေနရာမ်ားတြင္ ရာမ ဟုလည္းေကာင္း ျမင္းေဆး ဟုလည္းေကာင္း ေခၚႀကသည္။  methamphetamine  ကို အေျခခံထားေသာ မူးယစ္ေဆး အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ျပီး  အႏၱရာယ္ ရွိေသာအရည္အေသြးရွိေသာ ေဆးျပားျဖစ္သည္။ မူလထုတ္လုပ္ေသာ ႏိုင္ငံမွာ ထုိင္းႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္ ။၄င္း ေဆးျပားသည္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ အရြယ္အစား ျဖစ္ျပီး ထိုင္းလူမ်ိဳးတို႔က 'အရူးေဆး' ဟု ေခၚႀကသည္။စိတ္ႀကြ ရူးသြပ္ေဆးျပား မ်ားသည္  စပ်စ္သီး နံ႔ ၊လိေမၼာ္သီး နံ႔ ႏွင္႔ ေခ်ာ႔ကလက္နံ႔ တို႔ကဲ႔သို႔ရနံ႔ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ပါ၀င္ သည္။ မီသာ ဖက္တမင္း ( methamphetamine) ႏွင္႔ ကဖင္း တို႔ ေပါင္းစပ္ထားေသာ ေဆးျပားျဖစ္ျပီး  သံုးစြဲသူအမ်ားစုမွာ လူငယ္မ်ား ျဖစ္သည္။ဂ်ာမာန္သိပၸံ ပညာရွင္မွ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း စစ္သားမ်ားခံႏိုင္ရည္တိုးေစရန္အသံုးျပဳရန္ အတြက္ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ႔သည္။

 • နာမည္မ်ား
 • အရူးေဆးျပား
 • ျမင္းေဆး
 • ဟစ္တလာ မူးယစ္ေဆး


 • အသံုးျပဳျခင္း
  ေသာက္သံုးျခင္း ႏွင္႔ အေငြ႔ ရွဳျခင္း

  အႏၱရာယ္ႏွင္႔အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ား

 • စိတ္ႀကြရူးသြပ္ေဆးျပားေႀကာင္႔ ခႏၱာကိုယ္အပူခ်ိန္ တိုးျခင္း, ႏွလံုးခုန္မမွန္ျခင္း , ေအာ.အန္ျခင္း ၊ေသဆံုးျခင္း တို႔ ျဖစ္ပြါးႏိုင္သည္။
  စိတ္ႀကြရူးသြပ္ေဆးျပားကို အနည္းငယ္မွ်သံုးစြဲမိရုံမွ်ျဖင္႔ ကိုယ္ခႏၱာ တက္ႀကြမွဳကို ျဖစ္ေစျခင္း ၊စိတ္ဓါတ္တက္ႀကြ်ျခင္း
 • ၊အစာစားခ်င္စိတ္ က်ဆင္းျခင္း ၊အသက္ရွဳ ျမန္ျခင္း ႏွင္႔ ေသဆံုးျခင္း စသည္တို႔ကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
 • Comments