စႀကာ၀ဠာ

႐ုပ္ဝတၳဳ အေနျဖင့္ တည္ရွိသမၽွေသာ အရာအားလုံးကို စၾကာဝဠာဟု သတ္မွတ္ၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာ အားလုံး၊ ျဒပ္ထုပစၥည္း ပုံသဏၭန္ အားလုံး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ အဟုန္ တို႔အျပင္ ၄င္းတို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နိယာမမ်ားႏွင့္ ကိန္းေသမ်ား ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အနည္းငယ္မၽွ ကြဲျပားျခားနားေသာ အေျခအေန အရပ္ရပ္ ေပၚတြင္ မူတည္၍ စၾကာဝဠာဆိုေသာ အသုံးအႏွုန္းကို အာကာသ၊ ကမာၻသို႔မဟုတ္ သဘာဝႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အဓိပၸာယ္ျဖင့္လည္း သုံးစြဲၾကသည္။

ယခုလက္ရွိ နကၡတ္ေဗဒဆိုင္ရာ ေလ့လာစူးစမ္းမွုမ်ား အေရ စၾကာဝဠာ၏ သက္တမ္းကို ႏွစ္ေပါင္း ၁၃.ရ၃ ( ± ၀.၁၂) ဘီလီယံႏွစ္မၽွ သက္တမ္းၾကာရွည္ၿပီဟု ညႊန္ျပေနၿပီး ေလ့လာစူးစမ္းနိုင္ေသာ စၾကာဝဠာ၏ အခ်င္းမွာ အနည္းဆုံး အလင္းႏွစ္ေပါင္း ၉၃ ဘီလီယံ သို႔မဟုတ္ ၈.၈၀ × ၁၀၂၆ မီတာမၽွ ရွိသည္။ (ဂလက္ဆီ ႏွစ္ခုသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၃ ဘီလီယံအတြင္း အလင္းႏွစ္ေပါင္း ၉၃ သန္းမၽွ ေဝးကြာသြားသည္ ဆိုေသာ အခ်က္မွာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ စပယ္ရွယ္ ရီေလတီဗတီ သီအိုရီတြင္ ျဒပ္ထုတို႔သည္ ေနရာ-အခ်ိန္ (space-time) နယ္ပယ္ အတြင္းတြင္ အလင္း၏ အလ်င္ထက္ ပို၍ အရွိန္ျမင့္တင္ျခင္းမျပဳနိုင္ဟု ဆိုထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။) စၾကာဝဠာ၏ အရြယ္အစားမွာ အတိအက် ရွိသည္ သို႔မဟုတ္ အဆုံးမဲ့ျဖစ္သည္ ဆိုေသာ အခ်က္ကိုမူ အတိအက် ေျပာ၍ မရနိုင္ေပ။

အမည္မွည့္ေခၚျခင္း၊ အမည္တူမ်ားႏွင့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား

စၾကာဝဠာ၏ အဂၤလိပ္ စကားလုံး Universe သည္ ေရွးေဟာင္း ျပင္သစ္စကားလုံး Univers မွ ဆင္းသက္လာၿပီး ထိုစကားလုံးမွာ လက္တင္စကားလုံး universum မွ တဆင့္ ဆင္းသက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္တင္စကားလုံးကို စီဆာရိုက အသုံးျပဳခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းက်ေသာ လက္တင္စာေရးဆရာမ်ားမွာလည္း ေခတ္သစ္ အဂၤလိပ္စကားလုံးႏွင့္ တူညီေသာ အဓိပၸာယ္ရွိသည့္ အသုံးအႏွုန္း အျဖစ္ သုံးႏွုန္းၾကသည္။ လက္တင္စကားလုံးကို လူခရီတီးယတ္စ္ (Lucretius) က De rerum natura ( အရာဝတၳဳတို႔၏ သဘာဝ) စာအုပ္အမွတ္ ၄ စာေၾကာင္းေရအမွတ္ ၂၆၂တြင္ စတင္ အသုံးျပဳခဲ့ၿပီး ကဗ်ာဆန္ဆန္ စကားလုံးႏွစ္လုံးကို ေပါင္းစပ္သုံးႏွုန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ un, uni ဆိုသည္မွာ တစ္ခုတည္းဟု အဓိပၸာယ္ရၿပီး vorsum, versum မွာ လည္ပတ္ေနေသာ ေျပာင္းလဲေနေသာ အရာတစ္ခု ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ လူခရီတီးယတ္စ္ သုံးႏွုန္းခဲ့ေသာ အဓိပၸာယ္မွာ အရာအားလုံးသည္ တစ္ခုတည္းအျဖစ္ လည္ပတ္ေပါင္းစည္းသြားသည္ ဆိုေသာ အဓိပၸာယ္ ျဖစ္သည္။

Comments