စကိုင္းနက္(Sky Net)

စကိုင္းနက္(Sky Net)ကို Direct to Home (DTH) ႏွင္႔ Multiplay Service (MPS) system စေသာ၀န္ေဆာင္မွဳတို႔ျဖင္႔ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ လိမီတက္ မွ ထုတ္လုပ္ခဲ႔ျပီး  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳေနျပီျဖစ္သည္ ။

စကိုင္းနက္(Sky Net) ကို  ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ တြင္စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ျပီး  MR TV-4 အပါအ၀င္ ျမန္မာရုပ္သံလိုင္း (၃)လိုင္း ၊ CCTV-News ၊ CCTV-4 ႏွင္႔ CCTV-9 ႏွင္႔ CCTV ရုပ္သံလုိင္း တို႔ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စတင္ႀကည္႔ရွဳႏိုင္ခဲ႔သည္ ။Telestar18 ( 138 E ) ႏွင္႔ Thaicom 5 ( 78.5 E ) တို႔တြင္ စကိုင္းနက္ ရုပ္သံဖမ္းစက္ (Sky Net set-top box) ျဖင္႔ ဖမ္းယူႀကည္႔ရွဳႏိုင္ျပီး စကိုင္းနက္(Sky Net)အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ရုပ္သံလုိင္းမ်ားကို ႀကည္႔ရွဳႏိုင္သည္ ။

 

Sky Net မွႀကည္႔ရွဳႏိုင္ေသာ ရုပ္သံလုိင္းမ်ား

    * MRTV

    * MRTV-4

    * MITV

    * Cartoon Network

    * Myanmar Movies

    * Myanmar Arts

    * Asian Movies

    * Sky Net World Movies

    * World Drama

    * Sky Net International Drama

    * teen

    * cartoon

    * Sky Net Music

    * Knowledge

    * Sky Net Sports 1

    * Sky Net Sports 2

    * Sky Net Sports 3

    * HADAYA

    * IPTV 1

    * IPTV 2

    * Goal TV

    * All Sports Network

    * Star Movies

    * Star World

    * Channel V

    * tv N

    * FX

    * Fox Family Movies

    * Fox Crime

    * Animal Planet

    * National Geographic

    * Nat Geo Adventure

    * Nat Geo Wild

    * Discovery

Sky Net Website

     http://www.skynetdth-mps.com/
Comments