ေစာလူးမင္း

ေစာလူးမင္း(ေကာဇာ ၃၉၇-၄၀၄)၊ မင္းလုလင္ ဟူ၍လည္း သမိုင္းတြင္ ထင္ရွားသည္။ ငယ္ရြယ္ေသာမင္း ဟုအဓိပၸါယ္ရွိသည္။ ဖခင္ျဖစ္သူ အေနာ္ရထာ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ တိုင္းျပည္ကို အရည္အခ်င္းရွိရွိျဖင့္ ဆက္ခံႏိုင္သူမဟုတ္ဟု သမိုင္းကျပဆိုသည္။ ဖခင္ အေနာ္ရထာမင္း တည္လက္ဆ ေရႊစည္းခံုေစတီကိုလည္း ၿပီးေအာင္မတည္ခဲ့ေပ။ ငယ္ရြယ္သူ ျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တြင္အားနည္းျပီး၊ အေပ်ာ္အပါးတြင္ ၀ါသနာၾကီးသူအျဖစ္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိၾကသည္။ တိုင္းျပည္အေျခအေန ယိုယြင္းလာမည္ကို ၾကိဳတင္ျမင္ၾကသည့္ ရွင္အရဟံႏွင့္ မႈးမတ္မ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္ေၾကာင့္ အေနာ္ရထာလက္ထက္က နန္းေတာ္မွစကာ ထြက္ေျပးေနသည့္ က်န္စစ္သား အားျပန္လည္ေခၚယူခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မခံခ်င္စိတ္ျဖင့္ ပုန္ကန္သူ ပဲခူးစား ငရမန္ကန္းနွင့္ စစ္ျပဳရာ ၄င္း၏ ပရိယာရ္တြင္ က်ဆံုးရျပီး၊ ျပည္ေတာ္သာကၽြန္းတိုက္ပြဲတြင္ ရန္သူလက္သို႔ပါရသည္။ က်န္စစ္သားက ရန္သူတပ္တြင္း စြန္႔စား၀င္ေရာက္ကာ အခ်ဳပ္မွ ကယ္ရန္ က်ိဳးပမ္းေသာ္လည္း ယံုၾကည္ျခင္း မရွိ၍ ေအာ္ဟစ္ရုန္းကန္ေသာေၾကာင့္ ရန္သူလက္တြင္း၌သာ အဖမ္းခံဘ၀ႏွင့္ အသတ္ခံရျပီး ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ ၄င္းကြယ္လြန္ေသာ္ က်န္စစ္သားက ပုဂံထီးနန္းကို ဆက္ခံျပီး တိုင္းျပည္အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။


Comments